Miloš Pajević: ARTILJERIJA U NOR
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Predgovor 5
Uvod11
DEO I
RAZVOJ. UPOTREBA I DEJSTVA ARTILJERIJE OD POČETKA USTANKA DO FORMIRANJA PRVIH DIVIZIJA I KORPUSA (jul 1941 - novembar 1942) 15
- Artiljerija NOP odreda i brigada17
- Popuna artiljerije NOP odreda i brigada51
DEO II
RAZVOJ I UPOTREBA ARTILJERIJE OD FORMIRANJA PRVIH DIVIZIJA I KORPUSA DO KAPITULACIJE ITALIJE58
- Artiljerija prvih divizija i korpusa58
- Dejstva od 1. novembra 1942. do 20. januara 194359
Dejstva u Bosni59
Dejstva u Hrvatskoj78
Popuna artiljerije od formiranja prvih divizija i korpusa do bitke na Neretvi82
- Artiljerija u operacijama od 20. januara do septembra 194385
Artiljerija u bici na Neretvi85
Forsiranje Drine i prodor u Sandžak i Crnu Goru115
Bitka na Sutjesci124
Prodor u Istočnu Bosnu137
Dejstva artiljerije 1. bosanskog korpusa138
Dejstva u Hrvatskoj140
a - Borbe u Lici, Kordunu i Baniji140
b - Borbe u Slavoniji i Hrvatskom Zagorju164
c - De'jstva hrvatskih i slovenačkih brigada u Žumberku, Beloj Krajini i Dolenjskoj177
Održavanje i opravka naoružanja177
DEO III
RAZVOJ I UPOTREBA ARTILJERIJE OD KAPITULACIJE ITALIJE DO OSLOBOĐENJA BEOGRADA183
- Razvoj i dejstva od septembra do kraja 1943183
Razvoj i dejstva artiljerije u Sloveniji184
Razvoj i dejstva artiljerije u Hrvatskoj196
a - Borbe u Hrvatskom primorju198
b - Borbe u Dalmaciji202
c - Borbe u Gorskom Kotaru, Kordunu, Banji i Lici208
d - Borbe u Zumberku227
e - Borbe u Slavoniji230
Razvoj i dejstva artiljerije u Bosni233
Razvoj i dejstva artiljerije u Sandžaku i Crnoj Gori250
Formiranje pt baterije Glavnog štaba Makedonije265
- Razvoj i dejstva artiljerije u prvoj polovini 1944..266
- Dejstva u Hrvatskoj 266
a - Zumberačko-posavski sektor266
b - Kordun, Banija, Gorski Kotar i Lika268
c - Artiljerijsko obezbeđenje odbrane o. Visa280
d - Desant na ostrva Korčulu. Šoltu i Brač284
e - Slavonija 288
Dejstva u Sloveniji293
Dejstva u Bosni307
a - Istočna Bosna<307
b - Srednja i zapadna Bosna308
Dejstva u Crnoj Gori i Sandžaku310
Dejstva u Makedoniji317
- Razvoj i dejstva artiljerije u drugoj polovini 1944. do oslobođenja Beograda318
Direktiva Vrhovnog komandanta za razvoj artiljerije318
Formiranje artiljerijskih jedinica u Gravini (Italija) i na Visu321
Dejstva u Hrvatskoj327
a - Borbe u Dalmaciji327
Desanti na srednjedalmatinska ostrva328
Borbe na sektoru Stona i Oštrikovca332
b - Dejstva u Slavoniji, Podravini ; Moslavini335
Preformiranje i dejstva artiljerije u Sloveniji340
Dejstva artiljerije u Bosni344
Dejstva u Crnoj Gori i Sandžaku354
Borbe u Hercegovini 359
Prodor jedinica NOVJ u Srbiju362
Razvoj i dejstva artiljerije u Srbiji368
Beogradska operacija371
Razvoj i dejstva artiljerije u Makedoniji377
Popuna artiljerije ljudstvom i materijalom379
DEO IV
RAZVOJ I UPOTREBA ARTILJERIJE OD OSLOBOĐENJA BEOGRADA DO ZAVRŠETKA RATA (20. X 1944. - 9. V 1945)387
- Reorganizacija artiljerije NOVJ387
- Upotreba artiljerije od završetka beogradske operacije do početka završnih operacija za oslobođenje Jugoslavije (20. X 1944-20. III 1945)396
Dejstva u Sremu396
Borbe na virovitičkom mostobranu 421
Borbe u dolini Ibra i Zapadne Morave427
Borbe u dolini Drine430
Oslobođenje Crne Gore i južnog primorja437
Završne borbe u Sandžaku445
Borbe oko Splita, Sinja i Šibenika447
Kninska operacija453
Razvoj i dejstva artiljerije u Kordunu, Baniji i Liki460
Dejstva u Sloveniji463
Mostarska operacija467
Reorganizacija artiljerije 2. udarnog korpusa477
- Upotreba artiljerije u završnim operacijama Jugoslovenske armije za oslobođenje Jugoslavije478
Upotreba artiljerije u završnim operacijama 4. armije . . .478
Proboj fronta u istočnoj Liki i prodor u Bihać481
Proboj fronta u zapadnoj Liki i Hrvatskom primorju . . .491
Riječko-tršćanska operacija503
- Napad na liniju Lokve - Kraljevica i izbijanje na Rečinu504
- Borbe na Rečini i prodiranje ka Trstu514
- Okruženje 97. armijskog korpusa522
Upotreba artiljerije u završnim operacijama 1. armije . .527
Artiljerija u južnoj operativnoj grupi divizija 1. armije . .528
Artiljerija u bosutskoj operativnoj grupi divizija 1. armije .533
Artiljerija u proboju sremskog fronta536
Napad na Đakovo, Slavonski Brod, Pleternicu i Slavonsku Požegu543
Borbe na reci Ilovi553
Gonjenje neprijatelja ,i oslobođenje Zagreba560
Upotreba artiljerije u završnim operacijama 2. armije566
Forsiranje r. Bosne i prodor u dolinu Vrbasa567
Dejstva unske operativne grupe divizija 2. armije573
Dejstva karlovačke operativne grupe divizija 2. armije576
Upotreba artiBjerije u završnim operacijama 3. armije580
Forsiranje Drave580
Dejstva u Podravini585
PRILOZI:
Pregled - artiljerijskih jedinica NOVJ599
Izvori i literatura 631
Registar 639
BIBLIOTEKA