Đorđe Vasić - Sreta Savić: PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
UVOD5
Prvi deo
PRILAGOĐAVANJE
Napad na četnike u manastiru Tavni40
Oslobođenje Lopara i okoline43
Pobeda na Maleševcima45
Zima u Birču52
Ponovo na Majevici60
Grupa vojvođanskih udarnih bataljona66
Razoružanje domobranske bojne u Zagonima69
Drugi deo
PRVA VOJVOĐANSKA UDARNA BRIGADA
Na obezbeđenju Birča 77
Zaseda u Dubokom Potoku80
Veliki transport iz Srema82
Neprijateljska ofanziva na Šekoviće85
Oslobođenje Srebrenice88
Dva napada i oslobođenje Vlasenice zajedno sa 1. proleterskom brigadom92
Formiranje GŠ NOV i PO Vojvodine i 16. vojvođanske NOU divizije97
U borbama za Zvornik101
Povratak na Majevicu103
Treći deo
NA NOVIM PUTEVIMA
Prvi uspesi u sastavu 16. divizije117
Proterivanje četnika sa Busije118
Oslobođenje Janje119
Oslobođenje Bijeljine121
Borbe oko Bosanske Rače126
Septembar u Birču128
Proterivanje četnika iz Papraće i Nikolića Brda132
Drugo oslobođenje Vlasenice133
Oslobođenje Caparda134
Oslobođenje i odbrana Tuzle138
Borbe sa četnicima na Dugim Njivama141
Borbe oko Brčkog 144
Prva vojvođanska brigada u Srernu156
Formiranje Slovačke čete162
Zimske operacije za vreme šeste neprijateljske ofanzive163
Napad na Bosanski Šamac168
Ponovo na Dugim Njivama171
Između dve ofanzive177
Prva vojvođanska brigada u napadu 3. korpusa na Tuzlu182
Odmor na zavejanoj Majevici190
Napad na zeleni kadar u Čeliću i Ratkoviću195
Ofanziva 13. nemačke SS divizije na Semberiju i Majevicu199
Formiranje 36. vojvođanske NOU divizije201
Borbe za Koraj i oko Koraja205
Proleće 1944. godine u Birču212
Prvi pokušaj prelaska u Srbiju215
Proboj preko Drinjače217
Drugi pokušaj prelaska u Srbiju222
Marš preko Ozrena i zapadne Majevice225
Odmor na severnim padinama Ozrena i Konjuha228
Velika pobeda na Zajednicama i Loparama232
U dolini reke Krivaje i na Ozrenu242
Četvrti deo
LEGENDA O PUTU U SRBIJU
Borbe za odbranu Šekovića256
Prihvatanje 6. proleterske divizije na reci Bosni261
Pokušaji prilaženja Drini267
Na poprištu Pete ofanzive280
U Crnoj Gori283
Povratak u istočnu Bosnu293
Prelazak 12. korpusa u Srbiju298
Kroz zapadnu Srbiju304
Borbe na Medvedniku309
Oslobođenje Loznice i Banje Koviljače314
Razbijanje četničkih snaga na Ceru i čišćenje Mačve318
Blokada Šapca322
Prva brigada u beogradskoj operaciji326
Oslobađanje Srema340
Oslobođenje Rume345
Oslobođenje Sremske Mitrovice349
Peti deo
PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA JUGOSLOVENSKE ARMIJE
Na levom krilu Trećeg ukrajinskog fronta363
Borbe na virovitičkom mostobranu367
Borbe na bolmanskom mostobranu389
Forsiranje Drave i opšta ofanziva399
Oslobođenje Virovitice407
Borbe na Bilo Gori412
Veliki dan naroda Jugoslavije416
U odbrani tekovina oslobodilačkog rata i revolucije418
Trijumfalni povratak u Vojvodinu419
Reč autora423
Izvori i literatura425
Šesti deo
PRILOZI
POHVALE I PRIZNANJA429
ODLIKOVANJA434
NARODNI HEROJI435
SPISAK BORACA445
SPISAK KOMANDNOG KADRA561
Registar ličnih imena585
Registar mesta603
BIBLIOTEKA