Stevo Pravdić i Nail Redžić: 16. SLAVONSKA OMLADINSKA NOU BRIGADA "JOŽE VLAHOVIĆ"
BIBLIOTEKA

sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR5
UVOD9
FORMIRANJE 16. SLAVONSKE NARODOOSLOBODILAČKE BRIGADE I NJENE PRVE BORBE19
      Napad na uporište Voćin24
      Marš preko Psunja ka pruzi Beograd - Zagreb35
      Napad na prugu38
      Novi napadi na prugu43
      Neka iskustva i stanje u brigadi48
      Napad na uporište u Pakracu51
      Napad na uporište u Virovitici56
      Pokret ka Bilo-gori i mjere na sređivanju brigade64
      Napad na uporište u Velikoj Pisanici68
      Napad na uporište u Garešnici70
      Marš za Slavoniju i odmor u Voćinu75
DEJSTVA BRIGADE U NEPRIJATELJSKOJ OFENZIVI "BRAUN"84
POKRETI, BORBE I AKCIJE BRIGADE DO ODLASKA U KALNIČKO GORJE106
      Treći napad na uporište u Voćinu113
MARŠEVI I BORBE BRIGADE NA KALNICKOM GORJU I U HRVATSKOM ZAGORJU131
      Akcija u Jalkovcu i oslobođenje političkih zatvorenika iz ustaškog zatvora u Lepoglavi135
      Rezultati boravka u Kalničkom gorju i Hrvatskom zagorju139
POVRATAK U SLAVONIJU142
      Napad na uporište u Suhopolju144
      Likvidacija uporišta u Malim Bastajima146
      Rušenje komunikacija oko Daruvara153
      Razbijanje četničkog odreda majora Janjića156
      Napad na uporište u Dragaliću i na prugu Beograd - Zagreb158
BORBE I AKCIJE OMLADINSKE BRIGADE "JOŽE VLAHOVIĆ" OD KAPITULACIJE ITALIJE DO ODLASKA U ŽUMBERAK165
      Napad na Đulavec i Čačince167
      Napad na Pakrac176
U ŽUMBERKU, NA KORDUNU I BANIJI187
      Marš na Žumberak187
      Prelazak preko Save i borbe u Posavini i Pokuplju192
      Borbe na Žumberku200
      Stanje i uvjeti u kojima je dejstvovala brigada207
      Borbe oko Svete Jane i Grandić-brega i napadi na komunikacije213
      Stanje u Omladinskoj brigadi i na teritoriji221
      Napad neprijatelja na slobodnu teritoriju228
      Mjere radi jačanja jedinica232
      Nova borba u Bresariću, Krašiću i Pribiću233
      Zajednička akcija 8. i 34. divizije237
      Napad na uporište u Draganiću242
      Zasjeda kod G. Izimlja i borba kod s. Hrženika247
      Značajna naređenja za jačanje borbene spremnosti i uspješne borbe 4. bataljona251
      Razbijanje noćnog napada258
      Prodor neprijatelja na slobodnu teritoriju261
POVRATAK SA ŽUMBERKA I BORBE NA KORDUNU I BANIJI267
      Pod komandom 7. udarne divizije271
      Napad na neprijateljsko uporište Komarevo278
      Povratak u Slavoniju287
BORBE BRIGADE U SASTAVU 40. DIVIZIJE290
      Borbe oko uporišta u Daruvaru296
      Napad na uporišta u Grubišnom polju i Hercegovcu302
      Oslobođenje Pakraca i Podravske Slatine312
      Napad na uporište u Virovitici321
      Borbe na komunikacijama324
      Napad na uporište Našice328
      Oslobođenje Pleternice i Slavonske Požege335
      Blokada Našica i Đurđenovca338
      Omladinska brigada u borbama na virovitičkom mostobranu342
      Posljednja borba na virovitičkom mostobranu347
BORBE OMLADINSKE BRIGADE U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE356
      Brigada na obezbjeđenju slobodne teritorije358
      Napad na uporište Vetovo364
      Proboj sremskog fronta i pokret na istoku368
      Napad na uporište u Slavonskoj Požegi i pokret na sektor Pakraca373
      Oslobođenje Grubišnog Polja375
      Nepotpuni rezultati borbi 16. omladinske brigade "Jože Vlahović" (prema izvještajima o borbama i operativnom dnevniku brigade - bez dravogradske operacije)386
SPISAK POGINULIH BORACA I RUKOVODILACA389
SPISAK POGINULIH BORACA I RUKOVODILACA BRIGADE U POKUPLJU I NA ŽUMBERKU422
RUKOVODIOCI BRIGADE OD NJENOG FORMIRANJA DO KRAJA RATA426
BIBLIOTEKA