Velimir Terzić: SLOM KRALJEVINE JUGOSLAVIJE; uzroci i posledice poraza - knjiga 1
BIBLIOTEKA

sadržajstranica
* * *
* cela knjiga *
* * *
UNUTRAŠNJA POLITIČKA SITUACIJA7
Stvaranje zajedničke države9
Delatnost građanskih političkih stranaka - dominacija srpske buržoazije15
Delatnost Hrvatske seljačke stranke26
Hrvatsko pitanje kao međunarodni problem48
Pregovori voćstva Hrvatske seljačke stranke sa kraljevskom vladom
    Sporazum Cvetković-Maček73
Ocene i rezultati Sporazuma Cvetković-Maćek88
Delatnost Komunističke partije Jugoslavije119
    a) Delatnost do aprilskog rata 1941. godine119
    b) Delatnost u toku i neposredno posle aprilskog rata145
    c) Mere vladajuće buržoazije i vojnog rukovodstva za suzbijanje i onemogućavanje delatnosti Komunističke partije i za gušenje revolucionarnog pokreta148
Šovinističke, separatističke i neprijateljske organizacije u Jugoslaviji165
    Nacionalističke i šovinističke organizacije u Srbiji165
    "Jugoslovenska akcija", "Borbaši". "Zbor", "Četničko udruženje"165
    Nacionalističke i šovinističko-separatističke organizacije i pokreti u Hrvatskoj169
           Ustaše i frankovci......169
           Hrvatska seljačka i Hrvatska građanska zaštita175
    Nacionalističke i klerofašistitke organizacije u Sloveniji180
    Federalističko-separatističke organizacije u Crnoj Gori182
    Vnatrešna makedonska revolucionarna organizacija (VMRO)183
    Mađarske fašističke i iredentističke organizacije186
    Albanske iredentističke organizacije187
    Nemačka manjina (folksdojčeri) i njihove organizacije189
    Neprijateljska delatnost Vatikana i dela katoličkog klera204
SPOLJNOPOLITIČKA SITUACIJA219
Do pristupanja Trojnom paktu221
    a) Do anšlusa 1938. godine221
           Potpisivanje pakta o prijateljstvu između Jugoslavije i Italije 25 maja 1937 u Beogradu223
           Stojadinoviceva poseta Parizu. Londonu i Rimu 1937224
           Benešova misija u Beogradu226
           Sastanak Stojadinovića sa Hitlerom u Berlinu 17. januara 1938227
    b) Posle anšlusa do Minhenskog sporazuma 1938. godine229
           Stav jugoslovenske vlade prema anšlusu231
           Stav sovjetske vlade prema anšlusu231
           Stav KPJ prema anšlusu232
           Stav Italije prema anšlusu234
           Članice Male Antante prema čehoslova√∂kom pitanju235
    c) Posle Minhenskog sporazuma do izbijanja drugog svetskog rata237
           Razbjianje Male Antante i Musolinijev plan o aneksiji Albanije238
           Stav generala Simovića i CK KPJ prema Minhenskom sporazumu240
           Pregovori Ćana i Stojadinovića o podeli Albanije. Pad Stojadinovićeve vlade241
           Dragiša Cvetković nastavlja Stojadinovićevu politiku243
           Musolinijeva politika posle Minhena. Upad italijanskih trupa u Albaniju243
           Politika jugoslovenske vlade i stav jugoslovenske javnosti prema okupaciji Albanije244
           Reakcija na upad nemačkih trupa u Čehoslovačku247
           Britansko-turska deklaracija od 12. maja 1939248
           Sastanak Hitler - knez Pavle u Berlinu 5 juna 1939249
           Stav Jugoslavije prema Balkanskom sporazumu i Društvu naroda250
           Uoči napada Nemačke na Poljsku. Trojni pregovori. Pakt o nenapadanju SSSR - Nemačka253
    d) Posle izbijanja drugog svetskog rata do sloma Francuske 20. juna 1940256
           Čelični pakt između Nemačke i Italije. Ustezanje Italije da stupi u rat256
           Stav jugoslovenske i italijanske vlade posle izbijanja drugog svetskog rata257
           Uticaj poraza Poljske na Jugoslaviju258
           Ideja o stvaranju novog Solunskog fronta i neutralnog Balkanskog bloka261
           Odluke Stalnog saveta Balkanskog sporazuma. Beogradska konferencija263
           Italijansko-jugoslovenski odnosi265
           Jugoslovensko-nemački i jugoslovensko-britanski odnosi267
           Jugoslovensko-sovjetski pregovori. Uspostavljanje diplomatskih odnosa269
           Zahlađenje odnosa Italije i Nemačke prema Jugoslaviji272
    e) Od poraza Francuske juna 1940. do napada na Grčku 28. oktobra 1940275
           Cincar-Marković o odnosima sa susedima276
           Musolinijevi planovi za napad na Jugoslaviju277
           Uznemirenost jugoslovenske vlade i reakcija jugoslovenske javnosti279
           Ulazak Nemačkih trupa u Mađarsku i Rumuniju ..._286
    f) Od napada Italije na Grčku do kraja 1940. godine287
           Stav jugoslovenske vlade prema italijansko-grčkom sukobu288
           Misija Danila Gregorića i pukovnika Vauhnika u Berlinu -292
           Bombardovanje Bitolja. Smena ministra vojske i mornarice generala Milana Nedica292
           Reakcija Ministarstva vojske i mornarice i jugoslovenske vlade na bombardovanje Bitolja293
           Stakićeva misija u Rimu295
           Sastanak Hitler - Ćano u Obersalcbergu i Beču i Hitler - Teleki u Beču295
           Pregovori o zaključenju Pakta o večitom prijateljstvu između Jugoslavije i Mađarske300
           Uspešna misija Danila Gregorića u Berlinu301
           Tajni sastanak Cincar-Markovića sa Hillerom u Berghofu 29. novembra i Ribentropom u Fušlu 28. novembra 1940.302
           Govor kneza Pavla I decembra i pismena izjava jugoslovenske vlade od 7. decembra 1940.304
           Zaključenje Pakta o večitom prijateljstvu između Jugoslavije i Mađarske305
Pregovori za pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu322
    Pregovori posle note jugoslovenske vlade od 7. decembra 1940 godine322
    Zabrinutost jugoslovenske vlade zbog ulaska Nemačkih trupa u Rumuniju324
    Misi|a američkog pukovnika Donovena. Situacija u lanuaru 1941327
    Misija novinara Gregorića i advokata Stakića331
    Prvi pokušaj V Britanije i SAD da spreče pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu339
    Tajno putovanje Cvetkovića i Cincar-Markovića u Nemačku341
    Prva sednica Krunskog saveta351
    Novi pritisak V. Britanije i SAD na Jugoslaviju354
    Pregovori advokata Stakića sa Musolinijem357
    Ratifikacija Pakta o večnom prijateljstvu sa Mađarskom361
    Nemačka odvraća Italiju da pregovara sa Jugoslavijom361
    Novi pokušaj da Jugoslavija, Grčka i Turska stvore jedinstven front362
    Pristupanje Bugarske Trojnom paktu i ulazak Nemačkih trupa u Bugarsku363
    Tajni sastanak kneza Pavla i Cincar-Markovića sa Hitlerom u Berghofu365
    Odnosi Jugoslavije sa V Britanijom i Sovjetskim Savezom368
    Druga sednica Krunskog saveta. Odluka većine da se pristupi Trojnom paktu uz garancije370
    Ogorčenje jugoslovenske javnosti i Proglas Komunističke partije376
    Pregovori o uslovima za pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu377
    Treća sednica Krunskog saveta; pregovori sa Britancima u Atini. Misija majora Perišića379
    Težnje V. Britanije. Grčke, Turske i Sovjetskog Saveza da Jugoslavija ne pristupi Trojnom paktu381
    Novi pregovori sa Nemačkom vladom o uslovima za pristupanje Trojnom paktu383
    Četvrta sednica Krunskog saveta. Ispitivanje mogućnosti za sklapanje vojnog pakta sa Sovjetskim Savezom386
    Odgovor Nemačke vlade na jugoslovenske zahteve387
    Peta sednica Krunskog saveia. Nemački predlog tekstova nota uz Protokol o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu. Prvi ultimatum jugoslovenskoj vladi393
    Novi pokušaj SAD i V. Britanije da odvrate Jugoslaviju od pristupanja Trojnom paktu395
    Šesta sednica Krunskog saveta. Jednoglasno prihvatanje dokumenata o pristupanju Trojnom paktu397
    Načelna odluka jugoslovenske vlade za pristupanje Trojnom paktu. Ostavke trojice ministara - kriza vlade399
    Novi pritisak V. Britanije i SAD na Jugoslaviju da odustane od potpisivanja Trojnog pakta. Stav Sovjetskog Saveza403
    Drugi ultimatum jugoslovenskoj vladi407
    Poslednji (treći) ultimatum jugoslovenskoj vladi409
    Otpor generala Simovića i patrijarha Gavrila410
    Poslednji pokušaj SAD i V. Britanije da Jugoslavija ne pristupi Trojnom paktu412
    Poslednja sednica Krunskog saveta. Saglasnost da se potpiše Trojni pakt414
    Odluka za odlazak u Beč i potpisivanje Protokola o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu416
    Ceremonija potpisivanja Protokola. Razmena nota i telegrama418
    Tekstovi nota uz Protokol o pristupanju Trojnom paktu420
    Reakcija u zemlji i inostranstvu posle potpisivanja Protokola Trojnog pakta436
Državni udar 27. marta 1941. godine457
    Pripreme za izvršenje udara457
    Organizacija i izvršenje udara469
    Odjek, ocene i značaj udara od 27. marta472
Obrazovanje i rad vlade generala Simovića od 27. marta do 6. aprila 1941. godine488
    Obrazovanje vlade488
    Uporedni pregovori dr Mačeka sa Simovićem i sa Nemačkim agentima i poverenicima predstavnicima Nemačke vlade493
    Ulazak dr Mačeka u Simovićevu vladu502
Pokušaji Simovićeve vlade da izbegne rat511
    Pregovori sa Nemačkom i italijanskom vladom511
    Pregovori sa britanskom, grčkom, američkom i turskom vladom526
    Pregovori sa sovjetskom vladom539
    Mere za unutrašnje smirivanje stanovništva i verzija generala Simovića o politici njegove vlade544
    Zablude i neoprostiva indiferentnost generala Simovića i njegove vlade na mnoga upozorenja da 6. aprila predstoji iznenadan napad547
PRILOZI557
Broj 1 - Stanje u Makedoniji i na Kosovu559
Broj 1a - Proklamacija kralja Aleksandra od 6. januara 1929564
Broj 1b - Proklamacija kralja Aleksandra povodm proglašenja Ustava od 3. septembra 1931.565
Broj 2 - Strogo poverljiva okruinica Hrvatskog narodnog pokreta upućena svim organizacijama HSS 1939. godine566
Broj 3 - Apel Hrvatskog nacionalnog komiteta od 10. juna 1940. Ćanu za pomoć i podršku Italije pri stvaranju nezavisne države Hrvatske574
Broi 3a - Izvod tz izveštaja Nemačkog vojnog atašea u Beogradu od 21. jula 1939. godine576
Broj 4 - Jugoslovenske mere i pripreme za zauzimanje Soluna583
Broj 5 - Referat generala Milana Medica knezu Pavlu i Ministarskom saveru I. novembra 1940. godine584
Broj 6 - Hitlerovo pismo Musoliniju od 20. novembra 1940 povodom napada Italije na Grčku586
Broj 7 - Zapisnici sa sednica u Britanskom poslanstvu u Atini 9. i 12 marta 1941. godine590
Broj 7a - Izveštaj potpukovnika Milisava Perišića od 30 avgusta 1946. godine595
Broi 8 - Objašnjenje generala Simovića o ulozi vodećih ličnosti u državnom udaru 27. marta 1941596
SKRAĆENICE599
BIBLIOTEKA