Rade Zorić: ČETVRTA KRAJIŠKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
DEO PRVI
FORMIRANJE BRIGADE I PRVE BORBE7
BRIGADA U NAPADU NA SANSKI MOST29
Prvi napad32
Drugi napad37
Treći napad39
Blokada Sanskog Mosta i dejstvo prema Prijedoru i Banjaluci40
BORBE ZA VREME NEMAČKE OPERACIJE »VAJS I«46
Borbe na Paunovcu47
Nastupanje neprijatelja ka Glamoču50
Stradanje na planini Šatoru54
Borbe oko Ključa i Mrkonjić-Grada60
Borbe u Kninskoj krajini63
Borbe oko Bosanskog Petrovca, Drvara i Glamoča65
NAPAD NA GLAMOČ67
POKRET 5. UDARNE DIVIZIJE U ISTOČNU BOSNU73
Borbe na komunikacijama Travnik—Jajce i Travnik——Gornji Vakuf82
Napad na Kakanj i rušenje železničke pruge Sarajevo—Brod88
SPAJANJE 5. UDARNE DIVIZIJE SA GLAVNOM OPERATIVNOM GRUPOM VRHOVNOG ŠTABA94
Napad na Brezu94
Dejstva 5. udarne divizije pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba102
POVRATAK 5. UDARNE DIVIZIJE U SREDNJU BOSNU107
Napad na Gornji Vakuf110
Napad na Busovaču116
Ovladavanje Bugojnom119
MARŠ 5. UDARNE DIVIZIJE U SANDŽAK140
Prelaz preko železničke pruge Sarajevo—Mostar144
Ovladavanje Rudom144
Ovladavanje Pribojem151
Borbe za Kačevo i Novu Varoš154
BRIGADA U LIMSKO-DRINSKOJ I KRIVAJSKOJ OPERACIJI160
Borbe kod sela Manjin-Vrha172
DEO DRUGI
PRVI PRODOR U SRBIJU181
Forsiranje Lima i napad na Priboj183
Borbe u dolini Ibra189
Borbe u dolini Studenice201
Prodor u prostor južno od Valjeva212
Povlačenje u Crnu Goru231
Borbe u Sandžaku i Crnoj Gori244
Ovladavanje Čakorom250
DEO TREĆI
DRUGI PRODOR U SRBIJU257
Forsiranje Ibra i borbe na Kopaoniku257
Prodor u Šumadiju265
Napad na Užice267
Oslobođenje Aranćelovca269
Oslobođenje Mladenovca276
Brigada u Beogradskoj operaciji280
DEO ČETVRTI
BRIGADA U ZIMSKIM OPERACIJAMA U SREMU293
Napad 1. proleterskog korpusa293
Protivnapad nemačkog 34. korpusa298
BRIGADA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE305
Borbe u istočnoj Bosni305
Učešće u gonjenju neprijatelja309
ZAKLJUČAK317
SPISAK POGINULIH BORACA323
BIBLIOTEKA