Bora Mitrovski: PETNAESTI (MAKEDONSKI) UDARNI KORPUS
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
UVODNI DEO
PREDGOVOR5
UVOD9
PRVI DEO
BORBENA DEJSTVA 15. UDARNOG KORPUSA DO OSLOBOĐENJA MAKEDONIJE
Glava I
SITUACIJA U MAKEDONIJI I DEJSTVA JEDINICA NOV I POM U AVGUSTU I PRVOJ POLOVINI SEPTEMBRA 194421
Prerastanje narodnooslobodilačke borbe u opštenarodni ustanak21
Dejstva jedinica NOV i PO Makedonije u avgustu 1944. godine27
Dejstva na komunikacijama od 1 do 7 septembra 1944. operacija "Retvik"49
Borbe sa bugarskim jedinicama na bitoljsko-prespanskom području početkom septembra 1944. i oslobođenje Kruševa58
Ispadanje Bugarske iz hitlerovske koalicije60
Nemačka procena situacije na Balkanu62
Razoružanje i raspadanje bugarskih okupacionih snaga u Makedoniji69
Glava II
SITUACIJA U MAKEDONIJI PO POVLAČENJU BUGARSKIH OKUPACIONIH SNAGA, ORGANIZACIONO UČVRŠĆENJE JEDINICA NOV I BORBE CA NEMAČKIM PREDNJIM DELOVIMA77
Oslobođenje Prilepa i nekih drugih gradova u Makedoniji78
Promene u nemačkom komandovanju na Jugoistoku i mere za što uspešnije povlačenje snaga iz Grčke i Jugoslavije84
Vojno-politička situacija u Makedoniji po ispadanju Bugarske iz hitlerovske koalicije93
Organizaciono učvršćenje jedinica NOV Makedonije100
Plan dejstva nemačkih prednjih delova i nemačka procena situacije (septembar - početak oktobra) ...108
Borbena dejstva na području Prilep-Gradeko-Kavadarci110
Borbena dejstva na području Veles-Skoplje123
Borbena dejstva na Bitoljsko-Prespanskom području128
Situacija i dejstva u Četvrtoj operativnoj zoni141
Glava III
UČEŠĆE KORPUSA U OPERACIJAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE MAKEDONIJE (OKTOBAR-NOVEMBAR 1944.) 152
Nemački planovi za povlačenje iz Grčke154
Zamisao Glavnog štaba NOV i POM za dejstva 15. korpusa do sredine oktobra159
Borbena dejstva 41. divizije160
Borbena dejstva 42. divizije na području Veles-Skoplje163
Borbena dejstva na području Prilep-Bitolj-Resen170
Borbena dejstva na području zapadne Makedonije175
Mere nemačkog komandovanja za ubrzanje izvlačenja glavnih snaga Grupe armija "E" iz Grčke181
Plan Glavnog štaba NOV i POM za oslobođenje Makedonije185
Oslobođenje Prilepa, Pelagonije, Bitolja, Resna i južnog Povardarja194
Oslobođenje Ohrida i Struge213
Borbe sa balistima u rejonu Skoplja225
Oslobođenje Velesa234
Oslobođenje Skoplja238
Oslobođenje Kičeva, Gostivara i Tetova, razbijanje i razoružavanje balista i njihovih privrženika251
DRUGI DEO
UČEŠĆE 15. UDARNOG KORPUSA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
Opšta situacija na evropskom i jugoslovenskom ratištu271
Mere za sređivanje prilika u oslobođenoj Makedoniji273
Glava I
REORGANIZACIJA, VOJNO-POLITIČKE PRIPREME I UČEŠĆE 15 UDARNOG KORPUSA U ČIŠĆENJU TERENA OD ODMETNUTIH BALISTA I ČETNIKA277
. Reorganizovanje i popuna 15. korpusa i vojno-političke pripreme boraca i starešina277
Učešće jedinica 15. korpusa u čišćenju terena od od metničkih balističkih i četničkih grupa286
Glava II
PREBACIVANJE JEDINICA KORPUSA U SREM I VOJNO-POLITIČKE PRIPREME OD POČETKA PROBOJA SREMSKOG FRONTA296
Topao doček jedinica u Sremu i saradnja sa narodom300
Reorganizovanje jedinica po novoj formaciji i dobijanje sovjetskog oružja i opreme302
Intenzivna vojna i politička priprema jedinica za predstojeće zadatke310
Partijsko-politički rad316
Učešće 2. i 16. makedonske brigade na frontu na r. Drini320
Susret sa makedonskim batal>onom "Jane Sandanski"323
Glava III
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA NA JUGOSLOVENSKOM RATIŠTU PRE PROBOJA SREMSKOG FRONTA325
Sastanak maršala J. B. Tita sa maršalom Tolbuhinom i feldmaršalom Aleksanderom331
Raspored nemačkih snaga na jugoslovenskom ratištu u proleće 1945. godine333
Glava IV
UČEŠĆE 15. KORPUSA U OPERACIJAMA 1. ARMIJE OD PROBOJA SREMSKOG FRONTA DO ROGAŠKE SLATINE335
Jačina i raspored nemačkih snaga na Sremskom frontu335
Plan završne ofanzive Jugoslovenske armije338
Plan za proboj Sremskog fronta341
Prethodne borbe za poboljšanje položaja jedinica 1. armije344
Pregrupisavanje snaga i posedanje polaznih položaja za napad356
Plan Štaba 1. armije i zadaci divizija za proboj Sremskog fronta360
Zadaci brigada 48. i 42. divizije za proboj Sremskog fronta367
Oslobođenje Vinkovada403
Plan za proboj utvrđene linije Đakovo Striživojna Vrpolje r. Sava418
Oslobođenje Slavonske Požege462
Plan za proboj neprijateljske odbrane na reci Ilovi491
Smena jedinica 40. divizije i posedanje položaja497
Razmeštaj i rad jedinica 48 divizije do početka napada499
Borbena dejstva 42. i 48. divizije 25. aprila ....501
Borbena dejstva 42. i 48. divizije 26. aprila ....506
Borbena dejstva 42. i 48. divizije 27. aprila ....573
Protivudar neprijateljskih snaga na Ilovi 28. aprila522
Ovlađivanje Ilovačkim mostobranom531
Nastupanje ka Zagrebu544
Opšta eituacija na jugoslovenskom ratištu pre napada na Zagreb554
Oslobođenje Zagreba555
Gonjenje neprijatelja i čišćenje teritorije od njegovih razbijenih snaga na pravcu Zagreb-Celje, Dravograd565
Čišćenje teritorije u severnoj Bosni od zaostalih i razbijenih četničkih i ustaških grupa576
Povratak 48. divizije u Makedoniju582
Četrdesetdruga divizija u čišćenju centralne i zapadne Bosne od ustaško-četničkih ostataka584
Prebacivanje 42. divizije iz Bosne u Srbiju588
Ukupni gubici 15. korpusa u završnim operacijama za oslobođenje zemlje589
Zaključci589
BIBLIOTEKA