Predrag Pejčić: DEVETNAESTA SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
Glava I - FORMIRANJE 19 SRPSKE BRIGADE9
Glava II - TOPLIČKO-JABLANIČKA OPERACIJA21
Glava III - BORBE U ISTOČNOJ SRBIJI40
Od Besne kobile do Boljevca40
Nastupanje prema Dunavu55
Dejstva u dolini Peka i Mlave72
Glava IV - BORBE U DOLINI IBRA I ZAPADNE MORAVE89
Glava V - BORBE U ISTOČNOJ BOSNI116
Čišćenje Majevice od četnika i napad na Vlasenicu118
U dolini Drine130
Oslobaćanje Gradačca i Modriče149
Juriši na Garevac158
Glava VI - BORBE U DOLINI SAVE194
Napadi na Odžak i Vlašku Malu195
Kroz Potkozarje i preko Zrinske Gore220
Poslednji boj u Samoboru228
Glava VII - MARŠEVANJE KROZ CLOBODHU ZEMLJU239
Glava VIII - RATNI PUT 19. SRPSKE BRIGADE252
Glava IX - POLITIČKO-PARTIJSKI RAD286
Politički rad u jedinici i na terenu287
Obeležavanje značajnih datuma305
Partijska i skojevska organizacija310
Takmičenje u vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu ..323
Glava X - LIKOVI KOJI SE NE ZABORAVLJAJU331
Prilozi
Pali za slobodu411
Preživeli rat473
Pregled sastava užeg dela Štaba 19. srpske brigade i štabova bataljona613
BIBLIOTEKA