Stanimir Jovanović, Dragoljub Mirčetić: PETA SRPSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA
SADRŽAJStrana
UVOD5
TREĆA JUŽNOMORAVSKA BRIGADA (januar-maj 1944. godine)11
Brigada je rođena11
Borbeno krštenje na Umcu14
U februarskoj bugarsko-četničkoj ofanzivi20
Martovske borbe30
Borba u Lomnici35
Majske borbe44
ŽIVOT I RAD BRIGADE (od 14. januara do 30. maja 1944.)52
Organizacija i formacija brigade i vojnostručna obuka52
Službe i pozadina55
Politički rad i ideološka izgradnja59
Organizacija i rad Komunističke partije Jugoslavije u brigadi62
Organizacija i rad Saveza komunističke omladine Jugoslavije u brigadi67
Agitacija i propaganda i kulturno-prostvetni rad69
U SEDMOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI (od 30. maja do 6. avgusta 1944)72
Napad na Blace72
Prodor na Kopaonik i u Župu78
Oslobođenje Brusa81
Borbe u Župi i na Kopaoniku83
Osnovna zamisao i snage neprijatel>a za ofanzivu87
Brigada potisnuta u Toplicu89
Ogorčene borbe na Kopaoniku92
U operaciji "Keraus"101
Borbe na kosovskoj demarkacionoj liniji104
U zaštitnici Glavnog štaba NOV i PO Srbije108
IZ KURŠUMLIJE - PREKO IBRA - KROZ ŠUMADIJU (avgust-oktobar 1944)117
Brobe za oslobođenje Kuršumlije i u odbrani Župe117
Prelaz Ibra128
Ulazak u Guču130
Napad na Požegu132
Borbe na Rudniku137
Za vreme odmora i predaha148
Susret sa crvenoarmejcima152
Borbe za oslobođenje Beograda153
Politička i kulturno-prosvetna aktivnost u oktobru161
Pred vrhovnim komandantom, drugom Titom163
NA GENERALNOM KANALU (oktobar-novembar 1944)165
Sa Bežanije na Generalni kanal166
Prve borbe brigade na "crnoj liniji"170
Borbe za "crvenu liniju"176
Vojno organizovanje brigade185
Partijsko-politička aktivnost189
Rad sa omladinom193
U PROBOJU FRONTA ILOK-MARTINCI I U BORBAMA ZA OTOK I PRIVLAKU (decembar 1944. godine - januar 1945. godine)200
Zadatak brigade u proboju nemačke odbrane200
Oslobođenje Martinaca i Kuzmina203
U borbama kod Otoka i Privlake205
Na položajima oko Otoka214
Vojnički rad u decembru mesecu224
Aktivnost partijske i skojevske organizacije227
Iz Otoka u Šarengrad233
Nemački napad 3. januara 1945235
Na odmoru u selu Bačinci244
U borbama za Šarengrad246
Obostrana odluka o rovovskoj vojni255
BRIGADA U OPŠTOJ REZERVI PRVE ARMIJE-SELO LJUBA (februar-početak marta 1945.)261
Vojnostručna obuka boraca i starešina261
Pozadina268
Izgradnja političke svesti boraca i starešina270
Komunisti brigade u akciji278
Kulturno-prosvetna aktivnost284
Veze sa narodom291
Štampa293
U PRIPREMAMA ZA PROBOJ SREMSKOG FRONTA (mart-april 1945)305
Brigada u Iloku i Neštinu305
Ponovo na borbenim položajima308
U rovovima i u predahu između dve borbe313
Pripreme za proboj Sremskog fronta315
PETA BRIGADA U DESANTU NA DUNAVU319
Borbe za Grčićev salaš319
Na prostoriji za desant preko Dunava321
Zadaci jedinica za desant i mesto prelaza326
Izvršenje desanta331
Borbe uz podršku monitora333
IZ OPATOVCA - PREKO ĐAKOVA - U ZAGREB (od 19. aprila do 10. maja 1945.)341
U borbama za oslbođenje Đakova341
Borbe kod Nove Kapele i Nove Gradiške346
Iz Nove Kapele u rejon Novske352
Proboj fronta na reci Ilovi355
Na prilazima Zagrebu363
U Zagrebu369
IZ ZAGREBA U CELJE I NAZAD U SRBIJU374
Iz Zagreba u Celje374
Povratak u Srbiju378
Zaključak380
Prilozi433
Sastav štabova i komandi jedinica433
Pregled poginulih i umrlih boraca i rukovodilaca450
Literatura511
Skraćenice513
BIBLIOTEKA