Drago Karasijević: ČETVRTA KRAJIŠKA NOU DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
Prvi dio
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET U BOSANSKOJ KRAJINI DO FORMIRANJA 4. KRAJIŠKE DIVIZIJE5
OKUPACIJA, PODJELA ZEMLJE I PRIPREME KPJ ZA ORUŽANU BORBU5
Situacija u Evropi do okupacije Kraljevine Jugoslavije5
Aprilski rat6
Podjela Kraljevine Jugoslavije i stvaranje tzv. Nezavisne Države Hrvatske7
Pripreme za oružanu borbu8
USTANAK I FORMIRANJE PRVIH PARTIZANSKIH ODREDA I BRIGADA10
Drugi dio
FORMIRANJE I BORBENA DEJSTVA 4. KRAJIŠKE DIVIZIJE (novembardecembar 1942)21
Formiranje prvih divizija i korpusa i oslobođenje Bihaća21
PRVA OPERACIJA 4. DIVIZIJE LIKVIDACIJA LINIJE JUGOZAPAD24
NAPAD NA NEPRIJATELJA U BOSANSKOM NOVOM37
NAPAD NA NEPRIJATELJA U SANSKOM MOSTU45
Rad partijske organizacije52
Organi vojnopozadinskih vlasti53
Smotra 4. divizije u Jasenicama54
Treći dio
BORBENE DIVIZIJE ZA VRIJEME NEPRIJATELJEVE OFANZIVE VAJS59
Vojno-politička situacija59
Plan neprijatelja za ofanzivu60
Plan Vrhovnog štaba za odbranu slobodne teritorije početni razmještaj i manevar jedinicama62
POČETAK OFANZIVE BORBE OD 20. DO 27. JANUARA67
Raspored za odbranu 1, 6. i 8. brigade67
BORBE OD 27. JANUARA DO 10. MARTA73
Prvi sastanak Divizijskog komiteta80
Formiranje novih brigada i divizija89
SITUACIJA U BOSANSKOJ KRAJINI U MARTU I APRILU 1943.95
Nijemci ojačavaju kontrolu teritorije i pravaca95
Stanje NOP-a na području Podgrmeča, Kozare, Bihaća i Cazinske krajine97
Stanje u jedinicama 4. divizije98
Borbe u martu i prvoj polovini aprila99
NOVA OFANZIVA NA TERITORIJU BOSANSKE KRAJINE107
Četvrti dio
DEJSTVA DIVIZIJE U LJETO 1943.125
BORBE PROTIV ČETNIČKIH KORPUSA NA MANJAČI I DINARI125
BORBE PROTIV NIJEMACA U DALMACIJI125
Situacija krajem maja 1943.125
Određivanje operativnih područja divizija127
Borbena dejstva jedinica 4. divizije u junu128
Borbe u toku julaI33
Borbe sa četnicima na Tičevu 24. jula137
Nova organizacija odnosa i postavljenja u 4. diviziji140
Novi razmještaj neprijateljevih jedinica141
Akcija glavnih snaga 4. divizije na Manjači i kod Mrkonjič-Grada143
Formiranje novih brigada i odreda149
Nastavak borbi prva polovina septembra154
Borbe u Dalmaciji159
Peti dio
BORBE U JESENJEM PERIODU 1943. ZA PRIPREME I ODRŽAVANJE II ZASJEDANJA AVNOJ-a167
Vojno-politička situacija krajem septembra 1943.I67
Borbena dejstva u oktobru 1943.168
Oslobođenje Bosanske DubiceI72
Oslobođenje Sanskog Mosta175
Reagovanje Nijemaca zbog pada Sanskog Mosta181
Rad obavještajne službe186
Organizacija vojnopozadinskih vlasti i nova postavljenja u jedinicama191
Borbena dejstva u novembru 1943.193
Borba u decembru 1943.202
Slamanje neprijateljeve operacije RISTOV208
Rezultati borbi 4. divizije u zadnjem tromjesečju 1943.215
Rezultati borbi 4. divizije od dana formiranja do kraja 1943.215
Doprinos 4. narodnooslobodilačke udarne divizije jačanju NOB Jugoslavije216
Šesti dio
UCESĆE 4. DIVIZIJE U PRVOJ BANJALUČKOJ OPERACIJI219
Početak napada i borbe u Banjaluci225
Značaj prve banjalučke operacije238
Sedmi dio
BORBENA DEJSTVA ZIMA PROLJEĆE 1944.241
Neuspjeh nove njemačke ofanzive na Kozaru241
Promjene u boračkom sastavu 4. divizije243
Kulturno-prosvetni rad i vojnostručno uzdizanje245
Borbena aktivnost do sredine februara 1944.246
Novi razmještaj neprijateljevih snaga i formiranje neprijateljevih milicija250
Dejstva jedinica do aprila 1944.254
Dejstva 4. divizije do maja 1944.260
Rezultati borbi u zimu i proljeće 1944.265
RAZBIJANJE NEPRIJATELJEVOG VAZDUŠNODESANTNOG NAPADA NA VRHOVNI ŠTAB265
Osmi dio
BORBENA DEJSTVA U LJETO 1944.287
Organizaciono i kadrovsko jačanje jedinica i službi političko i vojnostručno uzdizanje303
Borbe u avgustu 1944.310
RAZBIJANJE NEPRIJATELJA U DONJIM TOKOVIMA SANE I VRBASA314
Oslobođenje Prijedora316
Druga banjalučka operacija324
Tok i rezultati borbi u drugoj banjalučkoj operaciji327
Deveti dio
DIVIZIJA NA BORBENOM ZADATKU U DOLINI RIJEKE BOSNE333
Situacija na Balkanu, septembaroktobar 1944.333
Oslobođenje Travnika i doline rijeke Lašve337
Popuna jedinica, pariijsko-politički rad, dalje organizaciono jačanje i stručno osposobljavanje sastava jedinica 4. divizije344
Borbe u novembru 1944.347
Pokušaj neprijatelja da prodre prema Travniku decembra 1944.352
Dalje organizaciono jačanje 4. divizije358
Formiranje Udarne grupe bataljona360
Partijsko savjetovanje komunista 4. divizije u decembru 1944.361
RAZBIJANJE NJEMAČKE OPERACIJE LAVINA362
Prodor njemačke 104. lovačke divizije u Travnik376
DRUGO I KONAČNO OSLOBOĐENJE TRAVNIKA384
Dejstva Udarne grupe bataljona394
Deseti dio
OSLOBOĐENJE SARAJEVA I ZENICE397
Oslobođenje Sarajeva398
Oslobođenje Busovače i Zenice403
Jedanaesti dio
ČETVRTA DIVIZIJA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA409
Oslobođenje Karlovca409
Formiranje Artiljerijske brigade 4. divizije416
Četvrta divizija u brežičko-krškoj operaciji419
POSLIJERATNI BORBENI ZADACI423
Na borbenom zadatku u Dalmaciji423
Mirnodopski razmještaj 4. divizije u Srbiji i uništenje ostataka kontrarevolucije424
ZAKLJUČAK431
BIBLIOTEKA