Dušan Baić: ČETVRTI KORPUS NOV JUGOSLAVIJE odnosno PRVI KORPUS NOV HRVATSKE
BIBLIOTEKA
sadržaj
* * *
- cijela knjiga -
* * *
UVOD
RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE NA OPERATIVNOM PODRUČJU 1. KORPUSA NOV HRVATSKE DO NJEGOVOG FORMIRANJA 22. NOVEMBRA 1942. GODINE
FORMIRANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ 1. KORPUSA NOV HRVATSKE-4. KORPUSA NOVJ5
Karakteristike operativnog područja Korpusa7
Okupatorsko-kvislinške oružane snage i njihov raspored na operativnom području Korpusa10
RAZVOJ NOB OD USTANKA DO FORMIRANJA 1. KORPUSA NOV HRVATSKE - 22. NOVEMBRA 1942. GODINE13
Razvoj ustanka i NOB-a u Lici do formiranja Korpusa15
Daljnji razvoj NOB-a u Lici18
Borbe 1. NOU brigade Hrvatske i 2. ličke brigade u Kordunu i Baniji .25
Oslobođenje Bihaća i Cazinske krajine26
Razvoj ustanka i NOB u Kordunu do formiranja Korpusa27
Razvoj NOB-a u Kordunu tokom 194229
Razvoj ustanka i NOB u Baniji do formiranja Korpusa36
Razvoj NOB u Žumberku i Pokuplju do formiranja Korpusa41
Razvoj NOB-a u Gorskom kotaru do formiranja Korpusa44
Razvoj NOB-a u Cazinskoj krajini do formiranja Korpusa48
Glava prva
FORMIRANJE I OPERACIJE 1. KORPUSA NOV HRVATSKE
VOJNOPOLITIČKA SITUACIJA U VRIJEME FORMIRANJA PRVOG KORPUSA NOV HRVATSKE KRAJEM 1942. GODINE69
DEJSTVA 1. KORPUSA NOV HRVATSKE DO ČETVRTE NEPRIJATELJEVE OFANZIVE72
Napad na neprijateljevu posadu u selu Čemernica i željezničkoj stanici Topusko72
Napad na neprijatelja u Dvoru na Uni73
Divizijska borbena dejstva Lika-Kordun-Banija75
Borbe u Lici75
Borbe u Kordunu78
Borbe u Baniji81
Jednomjesečni rezultati Korpusa84
Borbena dejstva Korpusa uoči četvrte neprijateljeve ofanzive86
BORBENA DEJSTVA 1. KORPUSA NOVH U ČETVRTOJ NEPRIJATELJEVOJ OFANZIVI90
Plan i raspored neprijatelj evih snaga90
Plan i raspored naših snaga96
Tok borbenih dejstava99
Borbe u Kordunu99
Borbe u Baniji104
Borbe u Lici108
Banija, Kordun i Lika poslije četvrte neprijateljeve ofanzive111
Zaključak o borbama u četvrtoj neprijateljevoj ofanzivi u Baniji, Kordunu i Lici124
BORBE JEDINICA KORPUSA POSLIJE ČETVRTE NEPRIJATELJEVE OFANZIVE127
Borbe u Lici i na sektoru Zrmanje128
Borbe u Kordunu134
Borbe u Baniji135
OFANZIVA KORPUSA U PROLJEĆE 1943. GODINE136
Borbe u Gackoj dolini136
Borbe 6. divizije na relaciji Gospić-Gračac-Knin145
Borbe Korpusa oko Gospića i za Gospić148
REORGANIZACIJA I DEJSTVA 1. KORPUSA U LJETO 1943. GODINE154
Formiranje novih jedinica154
Pripreme za novu neprijatelj evu ofanzivu155
Borbe 6. i 8. divizije u Lici156
Korpusna operacija u Kordunu160
Borbe u Baniji jula 1943. godine165
Borbe u Lici: juni-juli 1943. godine167
Borbena dejstva i odbrana slobodne teritorije avgusta 1943170
DEJSTVA 1. KORPUSA U VRIJEME KAPITULACIJE ITALIJE177
Vojno-politička situacija177
Raspored i zadatak jedinica 1. korpusa uoči i za vrijeme kapitulacije Italije179
Operacije 1. korpusa poslije kapitulacije Italije185
Gospićka operacija od 3. do 7. oktobra 1943. godine187
Ogulinska operacija od 27. septembra do 5. oktobra 1943. godine191
Tok operacije194
Glava druga
BORBE 4. KORPUSA NOVJ KRAJEM 1943. I U TOKU 1944. GODINE
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA KRAJEM 1943. GODINE 211 PREIMENOVANJE 1. KORPUSA NOVH U 4. KORPUS NOVJ212
BORBE 4. KORPUSA NOVJ DO KRAJA 1943. GODINE214
Borbe 4. korpusa u oktobru 1943. godine214
Borbe 4. korpusa u novembru 1943. godine220
Borbe 4. korpusa u vrijeme neprijateljeve ofanzive "Panther", decembra 1943229
Tok ofanzive u Kordunu232
Tok ofanzive u Baniji233
Čišćenje Cazinske krajine od Huskine milicije decembra 1943. godine236
Borbe u Lici (decembar 1943-januar 1944. godine)237
RAZVOJ NOB U 1944. GODINI I DEJSTVA 4. KORPUSA U ZIMU 1944. GODINE238
Borbe u januaru 1944. godine240
Borbe u februaru 1944. godine246
Borbe u martu 1944. godine254
BORBE 4. KORPUSA U PROLJEĆE 1944. GODINE262
Borbe u Kordunu, Baniji i Lici početkom aprila 1944. godine263
Korpusna operacija u Cazinskoj krajini265
Nastavak borbi u Baniji, Kordunu i Lici267
Borbe 34. divizije u Žumberku i Pokuplju aprila 1944. godine271
Borbe 4. korpusa u neprijateljevoj ofanzivi "Morgenstern" i "Šah", maja 1944. godine275
BORBE 4. KORPUSA U LJETO 1944. GODINE283
Stanje na evropskom ratištu u ljeto 1944. godine283
Napadi na neprijateljeva uporišta i komunikacija284
Borbe 4. korpusa u Pokuplju itd288
Borbe u Baniji297
Borbe 4. korpusa u avgustu 1944. godine301
Dejstva na komunikacijama u septembru 1944. godine308
Napadi na isturena neprijateljeva uporišta: Cazin, Vaganac, Sunja311
BORBE 4. KORPUSA U JESEN 1944. GODINE317
Borbe u oktobru 1944. godine317
Pregled borbi 7. udarne divizije u sadejstvu sa 6. i 10. korpusom od 13. avgusta do 30. oktobra 1944. godine321
Borbe Korpusa u Baniji, Kordunu, Pokuplju, Žumberku i Cazinskoj krajini u novembru 1944. godine327
Napad 8. kordunaške divizije na neprijateljeve posade u selu Vojnovcu i na Trojvrhu335
Glava treća
BORBE 4. KORPUSA U ZIMU 1944/45. GODINE
Borbe u Kordunu i Cazinskoj krajini355
Borbe na komunikacijama Zagreb-Karlovac362
Borbe 4. korpusa u januaru 1945. godine368
Borbe 4. korpusa u februaru 1945. godine374
BORBE 4. UDARNOG KORPUSA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA386
Borbe 4. korpusa u Bihaćkoj operaciji387
Borbe 4. korpusa u Gackoj dolini i na relaciji Bihać-Primišlje397
Borbe 4. korpusa na karlovačkom sektoru401
Poslijednje borbe 4. korpusa u završnim operacijama kod Ilirske Bistrice404
Glava četvrta
KORPUSNA VOJNA OBLAST
Stanje vojnopozadinskih ustanova i jedinica do formiranja Korpusne vojne oblasti424
ORGANIZACIJA I RAD KORPUSNE VOJNE OBLASTI434
Organizaciona struktura434
Mobilizacijski poslovi436
Ekonomsko obezbjeđenje439
Tehničko obezbjeđenje444
Saobraćajno obezbjeđenje445
Sanitetsko zbrinjavanje447
Materijalna pomoć saveznika453
Borbeno obezbjeđenje vojnih ustanova i slobodne teritorije455
Saradnja sa narodnooslobodilačkim odborima457
PARTIJSKO-POLITIČKA I DRUGA DJELOVANJA U JEDINICAMA 4. KORPUSA NOVJ458
Rad organizacije KPJ i SKOJ-a458
Politička i kulturno-prosvjetna djelatnost461
Školovanje i osposobljavanje kadrova464
Rad vojnog pravosuđa468
PRILOZI
Pregled formacijskih i vanformacijskih jedinica 4. korpusa NOVJ471
Pregled starješina Štaba 4. korpusa, štabova divizija i brigada sa dužnostima: komandant, politički komesar, zamjenik komandanta i političkog komesara i načelnik Štaba474
Pregled broja stanovnika i nacionalnog sastava sa operativnog područja 1. korpusa NOVH-4. korpusa NOVJ sa stanjem 1931. i 1948. godine480
IZVORI I LITERATURA482
BIBLIOTEKA