Nikola Mraović: PETA VOJVOĐANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
PRVI DEO
FORMIRANJE I PRVA BORBENA DEJSTVA PETE VOJVOĐNSKE BRIGADE
Formiranje Pete vojvođanske brigade i prve borbe10
Borbe brigade u zimskim operacijama 1943/1944.23
Brigada u napadu na Sokol34
U borbi sa četnicima na Trebavi39
Brigada u barbi kod Čelića i Ratkovića48
Upad 1. bataljona u Pelkoviće i pogibija komesara Ferde54
U napadu na Tuzlu57
Partijska konferencija59
U akciji na četničke snage Pavla Gajića u Žabarima64
Napad na Bosanski Šamac67
Ponovo na Dugim Njivama69
Napad Brigade na neprijateljsku posadu u Gračanici74
Napad na Čelić i Ratkoviće - težak poraz zelenokadrovskih snaga79
Okršaj sa četnicima Kerovića kod Ražljeva85
DRUGI DEO
BRIGADA U SKLOPU XXXVI DIVIZIJE I DVANAESTOG KORPUSA
Formiranje XXXVI divizije92
Na prostoru Navioci - Humci - Brčko - Tuzla97
Borbe kod Zovika i G. Rahića sa dolovima 27. SS puka107
Prelazak preko ceste ZvornikTuzla i dolazak u Birač121
U obezbeđenju prelaska XVI divizije u Srbiju129
Brigada u prvom pokušaju prodora na Majevicu i Semberiju138
U rejonu Papraće157
Novi prodor na Majevicu163
Mesec dana predaha i odmora177
Formiranje Dvanaestog vojvođanskog korpusa186
Brigada na obezbeđenju aerodroma kod Osmaka i borbe sa snagama 27. SS puka kod Vukovine, Zeline, na Visu i Raševu191
Okršaji u dolini Krivaje198
Na maršu u korpusnoj koloni207
Peta brigada na stazama jedinica u petoj afanzivi219
Brigada u borbama kroz zapadnu Srbiju255
U borbi sa četnicima kod Pecke i na Debelom brdu259
U obezbeđnju napada XVI divizije na Loznicu i napad na železničku stanicu Lipnica270
Marš Brigade do prostora Krupanj-Stolice i Ub-Valjevo283
Boravak u Valjevu286
U borbama kod Beograda290
TREĆI DEO
BRIGADA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE SREMA I U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA
Teške borbe za Šuljam309
Iscrpljujuće i teške borbe kod Manđelosa314
Ü Ir igu.319
Forsiranje Dunava i napad Pete brigade na Vukovar324
Borbe brigade u zimskim operacijama 1944 i 1945.339
U Mađarskoj na položajima Drave340
Virovitički mostobran347
Borbe Brigade na bolmanskom mostobranu305
Forsiranje Drave i opšta ofanziva382
Iznenađenje kod Feričanaca399
U rezervi Divizije401
Ranjena su sva tri komandanta bataljona403
Ponovo u rezervi405
Opšti zaključak423
ČETVRTI DEO
PRILOG
Spisak boraca i starešina Pete vojvođanske brigade429
Beleska o piscu585
Registar ličnih imena587
Registar mesta603
BIBLIOTEKA