Nikola Anić: DVANAESTA DALMATINSKA UDARNA BRIGADA (PRVA OTOČKA)
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
UVOD I PREDGOVOR
PREDGOVOR7
UVOD13
FORMIRANJE BRIGADE OD NEREŽIŠĆA DO VISA (od 15. rujna do 31. prosinca 1943)
Formiranje brigade27
Obrana Brača, Hvara i Šolte28
— borbe kod Sućurja na Hvaru29
— borbe kod Milne na Braču34
Reorganizacija brigade: od 1. otočke osnovana 12. dalmatinska narodnooslobodilačka brigada35
Desantni prepad na Mali i Dugi Rat kod Omiša43
Pripreme za povlačenje na Vis47
1944. GODINA
DVANAESTA NA VISU (siječanj — rujan 1944)
Obrana Visa i prepadne akcije53
Vis pretvoren u neosvojivu trđavu .56
Desantni prepad na Korčulu67
Desantni prepad na Šoltu71
Desant na Brač75
Prepadne akcije na Braču i Šolti80
Pred vrhovnim komandantom maršalom Titom85
OSLOBOĐENJE DALMACIJE (od 12. rujna do 4. prosinca 1944)
Dvanaesta u ofenzivi oslobođenja Dalmacije93
Oslobođenje Brača99
Oslobođenje Šolte105
Napad na Veliki Drvenik105
Desant na obalu. Oslobođenje Omiša, Boške Vode, Makarske, Dubaca i Zadvarja108
Oslobođenje Splita116
Oslobođenje Šibenika123
Dvanaesta brigada u Drnišu128
Oslobođenje Knina132
Ponovno u Drnišu138
Na odmoru u Sinju141
1945. GODINA
ŠIROKI BRIJEG I MOSTAR (siječanj — veljača 1945)
Dvanaesta brigada u mostarskoj operaciji147
Veliki uspjeh u Splitskom kazalištu151
Odlazak iz Sinja po snježnoj vijavici oko Kijeva i Vrlike155
Pokret prema Širokom Brijegu i Mostaru159
Oslobođenje Širokog Brijega161
Oslobođenje Mostara169
Dramatika na mostu preko Neretve kod hotela "Neretva" - Dvanaesta prva prelazi Neretvu175
Na čelu parade u Mostaru182
Dvanaesta u Mostaru. Pokret prema Podgori i Karinu185
OD KARINA DO SOČE (1. ožujka — 15. svibnja 1945)
Dvanaesta u ofenzivi 4. armije201
U Karinu, pokret za Liku208
Ofenziva 4. armije214
Ličko-primorska operacija. Oslobođenje Lapca i Bihaća217
Oslobođenje Ličkog Osika232
Napad na Vratnik i oslobođenje Senja242
Kako je ubijen komandant njemačke 392. divizije general-lajtnant Johan Mickl245
Zarobljen njemački komandant obrane Senja248
Na odmoru u Senju251
Riječko-tršćanska operacija. Priprem za napad254
Oslobođenje Bakra i Škrljeva258
Oslobođenje Sušaka263
Od Sušaka do Klane270
Krvava Klana274
Od Klane do Ilirske Bistrice287
Borbe za Rupe i Ilirsku Bistricu292
Posljednji dan rata299
Kapitulacija Njemačke304
Na obalama Soče307
NAPOMENE I SPISAK POGINULIH
BIBLIOTEKA