Đorđe Orlović: ŠESTA LIČKA PROLETERSKA DIVIZIJA "Nikola Tesla"
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
FORMIRANJE DIVIZIJE I NJENE PRVE BORBE
Okupacija i zbivanja u Lici posle aprilskog rata5
Od ustaničke puške do brigada9
Formiranje divizije i borbe oko Dvora na Uni19
Grupisanje divizije u Lici, vojnopolitička situacija i obostrani planovi31
Borbe oko Lovinca39
Drama u Gračacu51
Partijska organizacija, politički i kulturno-prosvetni rad72
U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI
Situacija pred ofanzivu79
Raspored i zadaci italijanskog 5. armijskog korpusa84
Stanje i raspored 6. divizije89
Borbe na pravcu Vrhovine - Prijeboj94
Borbe na pravcu Lički Osik - Bunić - Korenica99
Borbe na pravcu Lovinac - Ploča - Udbina104
Borbe na pravcu Gračac - Bruvno - Gornji Lapac110
Situacija i obostrani planovi posle izbijanja neprijatelja na liniju Korenica - Udbina - Mazin114
Borbe posle izbijanja neprijatelja u Mazin, Krbavsko i Koreničko polje120
Poraz Italijana kod Gornjeg Lapca131
Odbrana Ploče, Mogorića i Vrepca139
PROTIVOFANZIVA DIVIZIJE U PRO LEĆE 1943.
Vojna situacija u Lici marta 1943142
Borbe na području Lovinac - Medak - Brušani145
Borbe 1. brigade i Ličkog partizanskog odreda sa četnicima u južnoj Lici i susednom delu Dalmacije154
Uspesi 3. brigade u Gackoj dolini161
Odnos vojnih snaga u Lici aprila 1943. i napad na Široku Kulu167
Zauzimanje Bilaja, Ribnika i Metka175
Osvajanje komunikacije Gospić - Karlobag i okruženje Gospića178
Napad na Gospić185
Jednomesečna blokada Gospića196
BORBENA DEJSTVA DIVIZIJE U LICI I SEVERNOJ DALMACIJI TOKOM LETA 1943.
Borbe 1. i 3. brigade na području Otočca, Pazarišta i Gospića juna 1943.205
Napad 3. brigade na Smiljan i 1. brigade na Klanac krajem juna 1943.211
Partijsko-politički, vojno-stručni i kulturno-prosvetni rad, organizacijske i formacijske promene u diviziji214
Upućivanje 2. brigade u severnu Dalmaciju i njeni napadi na Radučić i Mokro Polje218
Borbe 2. brigade na području između Zrmanje, Pađena i Strmice ....223
Prodor 2. brigade preko Dinare i borbe oko Kijeva i Uništa i napad na Vrliku227
Borbe u širem rejonu Ploče i povratak 2. brigade iz Dalmacije u Liku232
BORBENA DEJSTVA DIVIZIJE UOČI I POSLE KAPITULACIJE ITALIJE DO ODLASKA U BOSNU
Borbe 3. brigade na širem području Kulen-Vakufa i sprečavanje prodora nemačke 114. lovačke divizije od Kulen-Vakufa prema Gračacu i Udbini240
Borbe 1. brigade na produčju Lički Osik, Perušić, Pazarišta avgusta 1943.247
Brojno stanje i formacija divizije uoči kapitulacije fašističke Italije252
Raspored i zadaci divizije uoči kapitulacije fašističke Italije. Borbe 3. i 1. brigade na području Gospića, Perušića, Pazarišta i Kosinja, septembra 1943254
Jednomesečna dejstva 2. brigade na komunikaciji Bihać - Donji Lapac - Gračac259
Popuna divizije novim borcima i ponovno okruženje i blokada Gospića početkom oktobra 1943264
Poslednje jednomesečne borbe divizije u Lici pred odlazak u Bosnu274
ODLAZAK DIVIZIJE U BOSNU U SASTAV 1. PROLETERSKOG KORPUSA I BORBE U TOKU ZIME 1943/1944.
Pripreme za pokret u Bosnu281
Marš od Udbine do Bugojna286
Prvi izveštaj divizijskog partijskog komiteta Centralnom komitetu KPJ293
Borbe na širem području Travnika u vreme Drugog zasedanja AVNOJ-a301
Borbe na području Šujice308
Treća lička brigada u prvoj banjalučkoj operaciji313
Grupisanje glavnine divizije na području Podrašnica, Šipovo, Medna, Jasenovi Protoci i sprečavanje prodora nemačkih snaga pravcem Jajce, Mrkonjić-Grad, Mliništa318
Prebacivanje glavnine divizije u rejon Drvara radi obezbeđenja Vrhovnog štaba NOV i POJ. Akcije 3. brigade na području Podrašnice, Mrkonjić-Grada i Jajca. Popuna divizije i partijsko-politički rad327
Borbe 3. brigade na području Livna331
Dvomesečna dejstva 2. i 1. brigade na komunikaciji Bihać - Donji Lapac - Srb - Knin i mere za obezbeđenje Vrhovnog štaba u Drvaru (februar - mart 1944)337
Proletersko zvanje343
Borbe divizije oko komunikacije Bihać - Donji Lapac - Srb - Knin i na pravcu Srb - Trubar. Problemi ishrane (april - maj 1944)344
DIVIZIJA U DRVARSKOJ OPERACIJI I BORBAMA U ZAPADNOJ BOSNI DO ODLASKA U SRBIJU
Pripreme, plan, i angažovane snage u operaciji357
Vazdušni desant na Drvar i borbe sa desantnim snagama364
Dvodnevne žestoke odbrambene borbe 2. brigade na pravcu Srb - Trubar - Drvar374
Manevri i dejstva posle borbi sa desantom do grupisanja u Glamočkom polju384
Napadi na Livno i Šujicu i druga dejstva na području Livno, Šujica, Mliništa Glamoč pred odlazak divizije u Srbiju390
MARŠ DIVIZIJE OD GLAMOČA DO ZLATIBORA I BORBE U SRBIJI
Izbor pravca i pokreti do izbijanja pred Drinu401
Manevar preko Zelengore, Pive, Tare i Sandžaka do Zlatibora408
Borbe divizije sa četnicima oko Užičke Požege i na Jelovoj gori. Zaplena arhive i komore četničke Vrhovne komande nedaleko od Mionice416
Borbe za oslobođenje Valjeva i u periodu do izbijanja pred Beograd426
Divizija u beogradskoj operaciji435
BORBE DIVIZIJE U SREMU, POPUNA, PREORUŽANJE I REORGANIZACIJA U BEOGRADU
Od Savskog mosta do izbijanja pred Ilok446
Popuna, preoružanje i reorganizacija u Beogradu459
Borbe u Sremu decembra 1944. Povratak divizije u Srem. Posedanje i uređenje fronta u međurečju Bosuta i Spačve468
Odbrambena i napadna dejstva divizije i stabilizacija fronta u Sremu474
U rovovima Sremskog fronta. Poseta britanskog feldmaršala Harolda Aleksandera frontu i prelazak divizije na trojnu formaciju485
DIVIZIJA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ZEMLJE
Borbe za Batrovce, Lipovac, Soljane i Vrbanju u toku proboja Sremskog fronta500
Borbe za Đakovo i Slavonski Brod509
Borbe na Ilovi514
Poslednje borbe divizije. Borba za Čazmu u rejonu Zagreba523
IZVORI I LITERATURA531
BIBLIOTEKA