Dušan D. Samardžija: JEDANAESTA KRAJIŠKA NOU DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
Prvi dio
RAZVOJ NOP-a U SREDNJOJ BOSNI DO FORMIRANJA DIVIZIJE5
Drugi dio
FORMIRANJE 12. KRAJIŠKE DIVIZIJE I NJENO UPUĆIVANJE U SREDNJU BOSNU15
Treći dio
BORBENA DEJSTVA DIVIZIJE U 194327
Oslobođenje Prnjavora29
Pretpočinjavanje divizije 1. bosanskog korpusa34
Pokušaj četnika da povrate Prnjavor36
Nastavak čišćenja terena od četnika i oslobođenje Kotor Varoša37
Formiranje pozadinskih organa i nastavak borbenih dejstava42
Neuspjeo napad na garnizon Teslić47
Prodor u Lijevče Polje53
Formiranje 14. srednjobosanske brigade59
Dolazak u sastav divizije 12. slavonske brigade67
Oblasni komitet KPJ za Bosansku krajinu o vojno-političkoj situaciji u srednjoj Bosni69
Četvrti dio
BORBENA DEJSTVA U ZIMU 1943/194473
Vojno-politička situacija krajem 194373
Učešće u prvoj banjalučkoj operaciji80
Borbe u januaru i ponovno oslobođenje Prnjavora90
Peti dio
BORBENA DEJSTVA DO AVGUSTA 1944. 105
Nove akcije protiv četnika do sredine aprila105
Brojno stanje jedinica divizije februara 1944.106
Prelazak u srednju Bosnu 18. hrvatske brigade i Posavsko-trebavskog odreda126
Formiranje Poljskog bataljona i povratak 12. slavonske brigade u Slavoniju133
Rezultati jednogodišnjih borbenih dejstava138
Dejstvo u maju 1944. i desant na Drvar141
Borbena đejstva u junu i napad na garnizon u Derventi146
Nastavak borbenih dejstava i oslobođenje Tesliđa162
Šesti dio
FORMIRANJE NOVIH JEDINICA I ODLAZAK U ISTOČNU BOSNU I SRBIJU179
Priprema za odlazak u istočnu Bosnu181
Dejstva u istočnoj Bosni186
Sedmi dio
BORBENA DEJSTVA U ZAPADNOJ SRBIJI195
Vojno-politička situacija195
Osmi dio
U BEOGRADSKOJ OPERACIJI213
Deveti dio
BORBE NA SREMSKOM FRONTU230
U decembarskoj ofanzivi 1. proleterskog korpusa i jedinica Crvene armije248
Proboj »Nibelnuških« položaja i borbe na »Zelenoj liniji« 254
Dolazak bugarskih jedinica pregrupisavanje 1. prolete­skog korpusa261
Formiranje armija267
Njemački protivnapad kod Otoka, 3. januara 1945269
Nova njemačka ofanziva i borba na drugom armijskom od- brambenom pojasu274
Reorganizacija i prenaoružanje jedinica288
Deseti dio
ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE291
Pripreme i proboj Sremskog fronta291
BIBLIOTEKA