Gligorije Gligo Mandić: 17. ISTOČNOBOSANSKA NOU DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
I
UVOD
Vojno-politička situacija u istočnoj Bosni (jun-jul 1943)5
Formiranje 17. istočnobosanske NOU divizije8
II
BORBENA DEJSTVA POD KOMANDOM VRHOVNOG ŠTABA
(jul-septembar 1943)
Popuna i sređivanje jedinica20
Borba 6. istočnobosanske brigade u Birču21
Prodor 15. majevičke brigade u Posavinu .25
Borbe na Trebavi, Ozrenu i Posavini27
Ponovo na Trebavi i u Posavini32
III
DEJSTVA DIVIZIJE U SASTAVU 3. KORPUSA
(septembar 1943 maj 1944)
Borbe u Posavini35
Oslobođenje i odbrana Tuzle30
Pokret prema Ozrenu i borbe u dolini Bosne i Spreče60
Pokret prema Zvijezdi i oslobođenje Vareša64
Pokret prema Romaniji i oslobođenje Sokoca67
Odbrambene borbe na Romaniji i Ozrenu (kod Sarajeva)72
Zimska ofanziva82
Borbe u Šekovićima i na Betnju88
U dolini Kriva je i na Ozrenu95
Borbe manevarskih grupa98
Sređivanje divizije poslije 6. ofanzive107
Drugi napad na Tuzlu109
Orijentacija divizije prema Semberiji i Posavini121
Na Ludmeru i Osatu131
IV
DEJSTVA U SASTAVU OPERATIVNE GRUPE ZA PRODOR U ZAPADNU SRBIJU
(april-maj 1944)
Pripreme za prelazak preko Drine149
Borbe na Kraljevoj i Ravnoj gori154
U Pođžeplju i na Devetaku160
Pokret prema Drini i pokušaj prelaska165
Orijentacija divizije prema 2. korpusu168
Borbe u rejonu Bogovića i pokret preko Jahorine172
Sutješka i Zelengora176
V
DEJSTVA DIVIZIJE U SASTAVU 2. KORPUSA
(jun-jul 1944)
Borbe u Sandžaku184
Oslobođenje Foče i Čajniča191
Pokret ka Limu i borbe u njegovom izvornom dijelu201
VI
DEJSTVA U SASTAVU OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA ZA PRODOR U JUŽNU SRBIJU
(avgust-septembar 1944)
Pokret i borbe u međuriječju Lima i Ibra209
Nasilni prelazak preko Ibra213
Razbijanje četnika na Kopaoniku218
Borbe u Župi223
Borbe u dolini Ibra i Zapadne Morave232
Oslobođenje Gornjeg Milanovca240
VII
U SASTAVU 1. ARMIJSKE GRUPE
(20. septembar 23. oktobar)
Pokreti i borbe u izvornom dijelu Zapadne Morave245
Pokret ka Kragujevcu i borbe na komunikaciji Topola — Kragujevac252
Oslobođenje Kragujevca258
VIII
POD KOMANDOM GLAVNOG ŠTABA SRBIJE
(23. oktobra do 15. decembra)
Borbe na sektoru Kraljevo — Čačak269
Na sektoru Čačak — Užice274
Dejstva duž komunikacije Užice — Dub — Ljubovija275
IX
U SASTAVU JUŽNE OPERATIVNE GRUPE
(15. decembar 1944 3. april 1945)
Prelazak ipreko Drine280
Borbe na lijevoj obali Drine i napadi na Bijeljinu286
U Semberiji i na Majevici298
Drugi napad na Bijeljinu302
Pokret prema Tuzli3:11
Ponovo u donjem toku Drine313
Oslobođenje Bijeljine319
X
U SASTAVU 1. ARMIJE
(3 - 21. aprila 1945)
Oslobođenje Brčkog328
Borba za Županju331
Oslobođenje Slavonskog Broda337
XI
DEJSTVA U SASTAVU 3. ARMIJE
(21. april 15. maj)
Oslobođenje Bjelovara i Križevaca342
Borbe u završnoj operaciji344
Izvori352
BIBLIOTEKA