Radovan Panić: TREĆA VOJVOĐANSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
UVODNI DEO
OD AUTORA5
UVOD9
BORBE BRIGADE U SREMU
- Formiranje 3. grupe vojvođaiskih udarnih bataljona (3. vojvođanske brigade) i njen prvi zadatak25
- Borbe u zapadnom Sremu i istočnoj Bosni50
- Formiranje 3. i 4. bataljona i napad na posadu u s. Pavlovci 53
- Formiranje Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu i 16. vojvođanske NOU divizije57
- Početak borbe za žetvu61
- Četrnaesti SS puk u akciji67
- Učešće 3. vojvođanske NOU brigade u oslobođenju Bijeljine 73
- Napad na neprijateljski garnizon u s. Grgurevci79
- Uspela zaseda kod Neština82
- Nalad na transportni voz87
- Napad na Irig92
- Jednovremeni napad Brigade ia neprijateljske posade u Kupinovu, Boljevcima i Laćarku95
- a) Napad 1. i 4. bataljona na s. Kupinovo97
- b) Napad 2. bataljona na neprijateljsku posadu u s. Boljevcima100
- c) Napad 3. bataljona na s. Laćarak103
U SASTAVU 16. DIVIZIJE I BORBE U ISTOČNOJ BOSNI
- a) Oslobođenje Bijeljine i Tuzle120
- b) Doprinos Brigade u oslobođenju i odbrani Tuzle127
- Napad na Brčko131
- Borbe u novembru 1943. godine i operacije neprijateljske grupe „Ferkel"144
- Borbe u sastavu Prve operativne grupe157
- a) Razbijanje zelenokadrovskih uporišta160
- b) Napad na Sokol165
- c) Borbe sa četnicima popa Save Božića169
- Brigada u obezbeđenju drugog napada na Tuzlu177
- Ponovo na Trebavu i u Posavinu193
BORBE BRIGADE U SASTAVU 36. VOJVOĐANSKE NOU DIVIZIJE DO PRELASKA DRINE (prvi deo)
- Brigada u odbrani Majevice226
- Povlačenje i borbe na Birču i južno od r. Spreče244
- Neuspeo prodor ka Majevici i Semberiji259
- Drugi prodor na Majevicu270
- Jednomesečni boravak u rejonu Tuzle i Živinaca279
- Neprijateljska operacija »Röslein« („Ružica") i ulazak Brigade u Olovo285
BORBE BRIGADE U SASTAVU 36. VOJVOĐANSKE NOU DIVIZIJE DO PRELASKA DRINE (drugi deo)
- Dramatičan marš obrnutim tragom Pete ofanzive299
OD DRINE DO DRAVE
- Borbe Brigade u zapadnoj Srbiji331
- Brigada u beogradskoj operaciji348
- Borbe za oslobođenje Srema361
- Forsiranje Dunava375
OD BARANJE DO AUSTRIJE
- Borbe Brigade u zimskim operacijama 1944/1945. godine386
- Učešće Brigade u likvidaciji bolmanskog mostobrana406
- Forsiranje Drave i borbe Brigade za proširenje mostobrana 426
- Gonjenje neprijatelja i završne borbe Brigade439
SPISKOVI
- Narodni heroji Brigade469
- Spisak poginulih boraca i starešina 3. vojvođanske NOU brigade479
- Spisak boraca i starešina čije su sudbine ostale neutvrđene521
- Spisak preživelih boraca i starešina 3. vojvođanske NOU brigade544
BIBLIOTEKA