Mitar Đurišić: SEDMA CRNOGORSKA OMLADINSKA BRIGADA "BUDO TOMOVIĆ"
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA U CRNOJ GORI KRAJEM 1943. GODINE5
Prvi dio: FORMIRANJE 7. BRIGADE I NJENE BORBE DO OSLOBOĐENJA CRNE GORE
PRVI OMLADINSKI KONGRES I ODLUKA O FORMIRANJU 7. OMLADINSKE BRIGADE17
PRVI BORBENI ZADACI BRIGADE28
- U rejonu Bijelog Polja28
- Na prilazima Podgorici31
NAPAD NA NEPRIJATELJEVE GARNIZONE U DOLINI RIJEKE ZETE46
BORBE U PIPERIMA, U REJONU NIKŠIĆA I BIJELOG POLJA58
OSLOBOĐENJE BERANA71
BORBE U BIHORU I PEŠTERU87
NA ODMORU PREMA PODGORICI113
U DURMITORSKOJ OPERACIJI121
- Njemačko-četničke pripreme za operaciju121
- Odbrambena dejstva 7. brigade od Podgorice do Vojnika123
- Uništenje četničkog „gvozdenog puka"139
PONOVO U DOLINI LIMA155
Konačno oslobođenje Berana165
Dalji neuspješni napadi na Mateševo174
BORBE U SANDŽAKU I U DOLINI DRINE177
- Čišćenje južnog Sandžaka177
- Oslobođenje Čajniča i Goražda181
- Oslobođenje Sjenice i Peštera186
- Na odmoru u rejonu Bijelog Polja197
ZAVRŠNE BORBE ZA OSLOBOĐENJE CRNE GORE202
- Ponovo u Pešteru202
- Poslednje borbe na teritoriji Crne Gore204
Drugi dio: BORBE 7. BRIGADE OD OSLOBOĐENJA CRNE GORE DO KRAJA RATA
U SARAJEVSKOJ OPERACIJI221
- Pripreme za pokret ka Sarajevu221
- Zadatak 3. divizije i pokret ka Sarajevu222
- Napad na Goražde i borbe na komunikaciji Goražde — Sarajevo226
- Njemački protivnapad ka Trnovu i borbe južno od Sarajeva241
- Oslobođenje Ilidže247
OD OSLOBOĐENJA SARAJEVA DO KRAJA RATA256
- Pripreme za pokret i napad na garnizone u dolini Une256
- Borbe za oslobođenje Karlovca261
- Borbe poslije kapitulacije Njemačke¸269
IZVORI I LITERATURA285
SPISAK POGINULIH BORACA287
BIBLIOTEKA