Radovan Vukanović: DRUGI UDARNI KORPUS
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
UVOD5
FORMIRANJE 2. UDARNOG KORPUSA17
1. Vojno-politička situacija na evropskim ratištima u vrijeme kapitulacije Italije17
2. Odluka Vrhovnog komandanta NOV i POJ o formiranju 2. udarnog korpusa24
Glava I
PRODOR JEDINICA 2. UDARNOG KORPUSA IZ ISTOČNE BOSNE U HERCEGOVINU, CRNU GORU I SANDŽAK41
1. Prodor njemačkih jedinica u oblasti koje su držale italijanske trupe do kapitulacije41
2. Nastupanje 2. udarnog korpusa prema Hercegovini, Crnoj Gori i Sandžaku47
Prva etapa nastupanja: prodor korpusa iz nstočne Bosne u Hercegovinu i zapadni Sandžak (12—30. septembra 1943)52
Druga etapa nastupanja: prodor u Bjelopavliće, Pipere i oblast Vasojevića, razbijanje četnika i privlačenje italijanskih jedinica na stranu NOB (1—15. oktobra 1943)64
Treća etapa nastupanja: konsolidacija i odbrana oslobođene teritorije72
3. Formiranje najviših organa vlasti, orgaia i organizacija narodnooslobodilačkog pokreta u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini78
Glava II
OPERACIJE 2. UDARNOG KORPUSA TOKOM ZIME 1943—1944. GODINE85
1. Situacija na operativnom području 2. udarnog korpusa početkom decembra 1943. godine85
2. Zimske operacije u Saidžaku, Hercegovini i Crnoj Gori za vrijeme šeste neprijateljske ofanzive87
Prodor neprijatelja na oslobođenu teritoriju u Sandžaku89
Borbena djejstva jedinica 2. udarnog korpusa na sektoru južnog Sandžaka i dolini Lima96
Prodor i djejstva Udarne grupe bataljona 3. udarne divizije u oblasti stare Crne Gore107
Borbena djejstva u dolini Morače i Zete na sektoru Podgorica—Danilovgrad111
Djejstva 2. proleterske divizije u istočnom Sandžaku i njen prvi pokušaj prodora u Srbiju118
Pokušaj prodora 2. proleterske i 5. krajiške divizije u Srbiju tokom marta 1944. godine121
Borbena djejstva tokom zime 1943/44. na operativnom području 29. udarne divizije127
Glava III
ODBRANA I PROŠIRENJE OSLOBOBENE TERITORIJE U PROLJENE 1944. GODINE149
1. Prodiranje Primorske operativne grupe u oblast stare Crne Gors i prema Crnogorskom primorju149
2. Napad na neirijateljske garnizone u dolini Zete na sektoru Podgorica—Danilovgrad154
3. Napad neprijatelja na oslobođenu teritoriju u Sandžaku i protivudar jedinica 2. udarnog korpusa164
4. Prodori jedinica 2. udarnog korpusa na teritoriji istočnog Sandžaka i desne obale Lima184
5. Odbrana oslobođene teritorije sa mostobrana Bijelo Polje—Brodarevo192
Glava IV
STVARANJE I OBEZBJEBENJE OPERATIVNE OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE JEDINICA NOVJ I NJIHOV PRODOR U SRBIJU217
1. Formiranje Crnogorske Antifašističke Skupštiie Narodnog Oslobođenja Crne Gore219
2. Andrijevička operacija220
3. Borbena djejstva na operativnom području 29. udarne divizije tokom jula 1944. godine238
4. Sniježničko-trusinska operacija240
5. Durmitorska operacija248
Prodor neprijatelja na oslobođenu teritoriju Crne Gore avgusta 1944. godine248
Borbena djejstva na operativnom području Primorske operativne grupe266
Borbena djejstva na operativnom području 29. udarne divizije269
Borbena djejstva 37. udarne divizije i obezbjeđenje prodora 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa u Srbiju272
Glava V
DRUGI UDARNI KORPUS U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOBENJE CRNE GORE, SANDŽAKA I HERCEGOVINE (septembar 1944 - januar 1945)281
1. Operativna situacija u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini polovinom septembra 1944. godine281
2. Borbe za oslobođenje Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine286
Borbena djejstva jediiica 2. udarnog korpusa prema Podgorici, Rožaju i u istočnom Sandžaku286
Djejstva jedinica 2. udarnog korpusa protiv okupatorskih snaga koje su pokušale da se ghrobiju iz Boke Kotorske i doline Zete preko Risna i Nikšića za istočnu Hercegovinu i Mostar299
Djejstva jedinica 2. udarnog korpusa protiv 21. njemačkog armijskog korpusa za vrijeme njegovog povlačenja i prodora dolinom Morače i Tare prema Sandžaku i istočnoj Bosni307
Borbe za oslobođenje Sandžaka331
Oslobođenje Hercegovine336
Glav a VI
DRUGI UDARNI KORPUS U ISTOČNOJ BOSNI I ZAVRPŠIM BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE359
1. Vojno-politička situacija na jugoslovenskom ratištu početkom januara 1945. i zadaci 2. udarnog korpusa359
2. Djejstva jedinica 2. udarnog korpusa na pravcu Kalinovik—Trnovo, Konjic—Ivan sedlo i dolinom Prače364
3. Drugi udarni korpus u Sarajevskoj oieraciji385
4. Zadaci i djejstva 2. udarnog korpusa poslije oslobođenja Sarajeva404
Glava VII
ZAKLJUČCI O ULOZI I NEKIM OPERATIVNO-TAKTIČKIM ISKUSTVIMA 2. UDARNOG KORPUSA413
PRILOZI427
Pregled i podaci o jedinicama 2. udarnog korpusa429
Pregled i podaci o neprijateljskim formacijama koje su vodile borbe sa jedinicama 2. udarnog korpusa461
Kvislinške formacije u Crnoj Gori, Hercegovini i Sandžaku i njihov poraz455
Pregled gubitaka459
Osa komaidovanja štaba 2. udarnog korpusa460
Saveznička pomoć 2. udarnom korpusu u toku 1944. godine461
Pregled brojnog stanja jedinica 2. udarnog korpusa na dan 1. januara 1945. godine462
Spisak komandnog sastava štabova divizija i štaba 2. udarnog korpusa463
Izvori i literatura466
BIBLIOTEKA