Esad Tihić: POSAVSKO-TREBAVSKI NOP ODRED
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
PREDGOVOR5
RIJEČ AUTORA25
UVOD31
I DIO
RAZVOJ NOP-a NA TREBAVI I U POSAVINI DO FORMIRANJA ODREDA54
1. Prilike u Posavini i na Trebavi od kapitulacije bivše jugoslovenske vojske do ustanka55
2. Pripreme, početak i razvoj ustanka65
3. Teškoće u razvoju NOP-a 1942. godine - mjere i akcije okupatora i kvislinga79
4. Oživljavanje aktivnosti NOP-a87
II DIO
FORMIRANJE I DJELOVANJE POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA103
1. Značaj prodora glavne udarne grupe divizija Vrhovnog štaba NOV i POJ u istočnu Bosnu i orijentacija jedinica 17. divizije za dejstvo na Trebavi i Posavini105
2. Formiranje Posavskog i Trebavskog NOP odreda119
3. Borbena dejstva Trebavskog i Posavskog NOP odreda do početka 1944. godine122
4. Spajanje Posavskog i Trebavskog NOP odreda u Posavsko-trebavski NOP odred i borbe u Posavini i na Trebavi od konca januara do sredine aprila 1944. godine150
5. Djelatnost društveno-političkih organizacija, organa narodne vlasti i vojnoteritorijalnih organa u Posavini i na Trebavi od ljeta 1943. do proljeća 1944. godine169
III DIO
DEJSTVA ODREDA U CENTRALNOJ BOSNI, POVRATAK U ISTOČNU BOSNU I AKTIVNOST ODREDA DO KRAJA 1944. GODINE203
1. Dejstva odreda u centralnoj Bosni205
2. Povratak u istočnu Bosnu212
3. Aktivnost odreda od septembra do decembra 1944. godine229
4. Rad Komande Posavsko-trebavskog područja i politički rad na terenu225
IV DIO
UČEŠĆE POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA U BORBAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE POSAVINE I TREBAVE261
5. Vojno-politička situacija u Posavini i na Trebavi početkom 1945. godine263
6. Pod komandom 23. divizije267
7. Pod komandom 25. divizije286
8. Borbe za konačno oslobođenje Posavine i Trebave296
Vojno-politički značaj Posavsko-trebavskog NOP odreda307
V DIO
SPISAK BORAČKOG SASTAVA POSAVSKO-TREBAVSKOG NOP ODREDA311
Izvori i literatura402
Neobjavljena građa402
Objavljena građa402
Literatura403
Članci i rasprave404
BIBLIOTEKA