Dragoljub Dinić Mića: TOPLIČKI NARODNOOSLOBODILAČKI PARTIZANSKI ODRED
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
UVOD5
PRIPREME I FORMIRANJE ODREDA13
Pripreme za formiranje Odreda13
Formiranje Topličkog NOP odreda15
Odjek formiranja Topličkog NOP odreda u narodu21
ORUŽANE AKCIJE ODREDA30
Napad na žandarme u Velikoj Plani i Žitorađi30
Borba u Bulatovcu32
Politička aktivnost u Toplici34
Neostvarena akcija38
Napad na Prokuplje40
Borbe na Pasjači44
Razoružavanje ostataka četničkih odreda55
Rušenje okupatorske vlasti57
Oslobođenje Lebana, Medveđe i rudnika Lece58
Neuspeli napad na Veliki Šiljegovac61
Ponovo na svom terenu61
Formiranje Vidovačke čete63
I drugi napad na Veliki Šiljegovac nije uspeo 64
Napad na Blace67
Prva grupa partizana iz Toplice na Ozrenu72
Nekompromitovani kućama73
Partizanske akcije krajem 1941. godine80
Partizani u Prokuplju81
Bugari su ušli u Toplicu bez otpora83
Greške štaba Odreda88
Ispravljanje grešaka91
Rukovodstvo Topličkog NOP odreda i četa93
Neprijateljska ofanziva na slobodnu teritoriju'97
Napad Bugara na Pasjaču98
Sastanak rukovodstva NOP-a za Toplicu u Prekadinu100
Oslobođenje Kuršumlije101
Protivnapad četnika na Kuršumliju102
Promene u štabu Topličkog NOP odreda104
Udruženi neprijatelji spremaju ofanzivu105
I dalje nema saobraćaja109
Borba u selu Svarči110
Sastanak bez odluke113
Napad neprijatelja severno od reke Toplice114
Predah za sređivanje117
Uspela zaseda118
Dvodnevne borbe kod sela Mikulovca119
Vojska sa muzikom123
Napad na Lomnicu i Buce124
Neprijateljska dejstva južno od reke Toplice126
Borbe u selu Gubetinu128
Dalje uzmicanje uz borbe129
Stradanje Pasjačke čete130
Stradala je i Vidovačka četa131
Neuspeo napad vojvode Đurovića133
Pogibija Miloša Mamića Miše i Stanimira Veljkovića Zela135
Dolazak rudarske čete na Jastrebac138
Toplički NOP odred na Kopaoniku140
Razdvajanje Topličkog i Rasinskog NOP odreda146
Prethodnica bez Odreda147
Bugari preuzimaju obezbeđenje pruge148
Napadi na selo Azbresnicu149
Nastavljaju se borbe na komunikacijama151
Tri divizije Bugara napadaju Jastrebac154
Raspored bugarskih snaga i početak dejstva158
Draško je preživeo160
Veliki rizik smelog komandanta162
Streljanje nedužnih seljaka167
Dolazak boraca iz Pasjačke čete na Jastrebac169
Napad na četnike u Velikoj Plani169
Marš na Kopaonik i Goliju171
Iznenađenje na Jastrepcu176
Četa na Pasjači181
Ofanziva u svim pravcima182
Priprema neprijatelja za ofanzivu184
Pripreme partizana za neprijateljsku ofanzivu187
Početak neprijateljske ofanzive191
Veliki marš Malojastrebačke čete193
Pogibija u zemunici198
Partizani nastavljaju sa akcijama201
Još jedna neuspela akcija Bugara211
Ponovo zajedničke akcije212
Priprema zimovnika215
Borba koja se pamti216
Aktivni u akcijama i čvrsti sa vezama218
Odbrana logora221
MESNE PARTIZANSKE JEDINICE226
Pojave za osudu233
Kraj postojanja mesnih desetina u Toplici233
ZAŠTO JASTREBAČKI A NE TOPLIČKI NOP ODRED235
PARTIJSKO-POLITIČKI I KULTURNO-ZABAVNI RAD238
Organizacija i rad Komunističke partije Jugoslavije .239
Partijska konferencija u Pasjači242
Odredska partijska konferencija244
Rad po sektorima249
Organizacija i rad Saveza komunističke omladine Jugoslavije U Odredu252
Partijska tehnika258
Politički rad u Odredu262
Kulturno-zabavni život272
SNABDEVANJE I ZBRINJAVANJE ODREDA276
Snabdevanje Odreda hranom276
Snabdevanje Odreda odećom i obućom280
Snabdevanje Odreda oružjem i municijom281
SANITETSKO ZBRINJAVANJE284
Lečenje i zbrinjavanje ranjenika i bolesnika286
Snabdevanje lekovima292
UMESTO POGOVORA294
PRILOZI:
Borci Topličkog NOP odreda na dan formiranja, 3. avgusta 1941. godine302
Spisak poginulih i umrlih boraca i rukovodilaca Topličkog NOP odreda305
Narodni heroji Jugoslavije u Topličkom NOP odredu333
BIBLIOTEKA