Milosav Bojić: POSAVSKI PARTIZANSKI ODRED
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
I - POSAVINA I TAMNAVA UOČI RATA13
Stanovištvo i život u selima13
Stanje radničkog pokreta20
Političke stranke i izbori 1938. godine35
Aktivnost KPJ i SKOJ-a40
II - OKUPACIJA ZEMLJE I PRIPREME ZA USTANAK53
Odjek dvadeset sedmog marta i aprilskog rata53
Pripreme za oružanu borbu57
Sastav komiteta i partijskih ćelija71
III - FORMIRANJE POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA I DEJSTVA ČETA77
STANJE KOD NEPRIJATELJA U BLIZINI POSAVSKOG ODREDA103
BORBE 1. POSAVSKE ČETE113
Borbe u Skeli118
Blokada čete u selu Grabovac125
Akcije velikog odjeka133
Blokada Obrenovca140
BORBENA DEJSTVA 2. POSAVSKE ČETE148
Borba na Dubokom152
Borba u Ralji154
Borba kod Lipovačke šume159
Na istočnoj strani blokade Obrenovca164
BORBE 3. TAMNAVSKE ČETE168
Borba u Banjanima170
Borba na putu Banjani - Debrc173
Napad na Ub175
Osloboćenje Uba179
IV - FORMIRANJE BATALJONA I NJIHOVA DEJSTVA185
PRERASTANJE ČETA U BATALJONE185
ČETIRI BATALJONA204
Treći tamnavski bataljon205
Drugi posavski (beogradski) bataljon207
Prvi posavski bataljon211
Četvrti posavskotamnavski bataljon217
Nemačke mere za Ugušenje ustanka221
NOVI POLET USTANKA U POSAVINI I TAMNAVI226
V - BORBE BATALJONA POSAVSKOG ODREDA236
Prvi bataljon236
Drugi bataljon245
Treći tamnavski bataljon267
Četvrti bataljon278
VI - VANBORBENE AKTIVNOSTI ODREDA282
SARADNJA SA DRUGIM ODREDIMA282
STVARANJE ORGANA NARODNE VLASTI U POSAVINI I TAMNAVI287
PARTIJSKO-POLITIČKI RAD U ODREDU I SA NARODOM308
Veza sa PK KPJ za Srbiju323
Savetovanje političkih komesara u Užicu327
ŽENE U POSAVSKOM ODREDU330
SANITET POSAVSKOG ODREDA338
Pojava četnika u Posavini i Tamnavi354
VII - NEMAČKA OFANZIVA365
POVLAČENJE PRVOG POSAVSKOG BATALJONA366
Borba u Oglaćenovcu369
Bombardovanje Pecke372
Borba protiv četnika kod Ljubovije374
Predah u Užicu378
Borba na Kadinjači381
Dolazak u Sandžak393
POVLAČENJE DRUGOG POSAVSKOG (BEOGRADSKOG) BATALJONA396
Borba kod Baćevca i Barajeva398
Borba kod Bagrdana i Velikog Borka401
Borba u Drlupi403
Ka Belanovici i Rudniku407
Borba na Rudniku411
Probijanje ka Sandžaku422
Napad na Sjenicu429
TREĆI TAMNAVSKI BATALJON U BORBAMA OKO VALJEVA I ODBRANI UŽICA435
Borba na Jaućanskom Visu435
Dejstva jugozapadno od Valjeva441
Prodor u Tamnavu447
ČETVRTI POSAVOTAMNAVSKI BATALJON OKO UŽICA I NATRAG457
Borba protiv četnika kod Ljubovije460
Borba na Crnokosi463
Poraz u Šljivovici470
Put ka Tamnavi474
VIII - UNIŠTENJE DELOVA POSAVSKOG ODREDA U ZAPADNOJ SRBIJI478
Drama čete Stojana Ljubića479
Ponovni prodor u Tamnavu485
Akcije u januaru 1942495
Borbe u Šušicama499
FORMIRANJE POSAVOTAMNAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA I NJEGOVO RAZBIJANJE502
Ka Jablanici i Toplici508
Sastanak na Maljenu i put prema Kosmaju511
Dolazak u Tamnavu i kraj odreda519
Obešeni u istom danu531
PRILOZI543
Dokumenti545
Spisak boraca odreda565
BIBLIOTEKA