Milorad Gončin: 1. KONJIČKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
I deo
OD SLAVKOVICE DO BEOGRADA5
Formiranje brigade5
Prvi borbeni zadaci10
Približavanje Beogradu17
Nastupanje prema Mladenovcu23
Susret sa crvenoarmejcima27
Počinje velika bitka29
II deo
U VELIKOJ BICI32
Pod pljuskom topovskih granata32
Zasede konjanika, patroliranje, potere i pretraživanje36
Stroga opreznost40
Poslednje ulične borbe i oslobođenje grada45
III deo
MESEC DANA U OSLOBOĐENOM GRADU49
Razne obaveze i zadaci49
Pred vrhovnim komandantom Titom52
Upoznavanje grada i patroliranje56
IV deo
ODLAZAK NA SREMSKI FRONT61
Plansko marševanje61
Nesreća u Golubincima63
Formiranje diviziona65
Približavanje vatrenoj liniji69
V deo
OD CRVENE DO ZELENE LINIJE72
Raspored jedinica i početak napada72
Višečasovne teške borbe i gonjenje74
Gonjenje i napadi80
Topovske granate i naoružanje sabljama86
VI deo
U DUBOKOJ NEPRIJATELJSKOJ POZADINI92
Iznenađenja za Badnji dan i Božić92
Muzika i rafali96
Nalet na Županju i odbijanje protivnapada104
VII deo
ZAŠTITNICA LEVOG BOKA PRVE ARMIJE112
U neprohodu Bosutskih šuma i močvara112
Patroliranje i obaveštajne aktivnosti115
Neposredna i posredna pomoć u suzbijanju neprijatelja117
Dani raznovrsnih aktivnosti122
Pojačane izviđačke i obaveštajie aktivnosti126
Kulturno-prosvetni rad i ostalO128
Značajno partijsko pismo i Titova poseta130
VIII deo
OSMODNEVNA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA136
Uzmicanje sa položaja i povrat&k u vatrene okršaje136
Zajedno na neprijatelja142
Petočasovna noćna borba, jutarn-a izvićanja i napadi146
IX deo
POZADINSKA I SANITETSKA SLUŽBA152
Prilagoćavanje rovovskom ratov^nju152
Briga o zdravlju boraca, jahaćih i tovarnih konja155
Formiranje Trećeg diviziona158
X deo
ČESTE BORBE I OBAVEŠTAJPO-IZVIBAČKE AKTIVNOSTI162
Napad na Jamenu i Strošnice162
Smišljeno i često uznemiravanje neprijatelja165
Spašavanje savezničkih avijatičara169
Patrolna čarkanja i uzastopni napadi172
Dragoceni obaveštajno-izviđački podaci o neprijatelju 179
XI deo
POHARA U NEPRPJATELJSKIM UPORIŠTIMA185
Uspešno sadejstvo ličkih proletera i konjanika185
Obazrivo na Soljane190
Opet na Batrovce i Lipovac192
Značajna partijska konferencija198
Kulturno-prosvetni rad, proslave, sportske i ostale aktivnosti201
XII deo
NEPRIJATELJ NIJE POPUŠTAO207
Pristizanje pojačanja i obaveštajni protivudari207
Pojačani neprijateljski izviđački napadi209
Korisni živi jezici213
Dani manjih borbi i priprema217
XIII deo
U BOSUTSKOJ OPERATIVNOJ GRUPI DIVIZIJA223
Temeljne pripreme i nastupanje konjanika223
Dramatične borbe u Soljanima226
Dani oštrih napada i protivnapada236
XIV deo
PROBOJ NIBELUNŠKE LINIJE SREMSKOG FRONTA244
Dragocena posredna pomoć244
Konjanici hitaju u bok neprijatelju250
XV deo
U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA252
Nastupanje kroz Slavoniju252
Na novom pravcu255
U sastavu Prve proleterske divizije258
XVI deo
ZAPREČNI FRONT NA ILOVI262
Juriši u Tomašici i Klokočevcu262
Žestoki obračuni u Kreštelovcu266
Na položaju između dve divizije277
XVII deo
PRIBLIŽAVANJE ZAGREBU280
Potraga za skrivenim neprijateljima280
Ulazak u grad na Savi283
Patroliranje u gradu i sprovođenje zarobljenika284
Prilozi:
Spisak palih boraca i rukovodilaca Prve konjičke brigade317
Ratni spisak starešina i boraca Prve konjičke brigade321
BIBLIOTEKA