Predrag Milenković: SEDAMNAESTA SRPSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
PREDGOVOR7
UMESTO UVODA9
Glava 1 - FORMIRANJE 17. SRPSKE BRIGADE25
Neposredne pripreme za formiranje brigade25
Pokušaj neprijatelja da onemogući formiranje 17. brigade33
U prvom zajedničkom stroju35
Glava II - DEJSTVA 17. BRIGADE NA TERITORIJI KOSANICE, TOPLICE I PUSTE REKE43
Susret sa 21. divizijom u Kosanici i zajednička dejstva43
Samostalna dejstva 17. brigade u Kosanici50
Odbijanje bugarsko-belogardejskog napada na teritoriji Puste Reke52
Sedamnaesta brigada u gonjenju Bugara i belogardejaca61
Povratak u Kosanicu67
Priliv boraca iz Kosanice i popuna rukovodiocima74
Okupljanje patriotskih snaga u Kosanici81
Brigada — istureni odred prema demarkacionoj liniji sa Kosovom83
Glava III - DEJSTVA BRIGADE U TOPLIČKO-JABLANIČKOJ OPERACIJI87
Uznemiravanja i vezivanja za sebe neprijateljskih snaga u Kuršumliji87
Usiljeni marš prema Kopaoniku90
Prodor 21. divizije u Župu i Rasinu i obezbeđujuća dejstva 17. brigade99
Sadejstvo jedinicama 25. divizije105
Borbe u Toplici113
Odstupanje na desnu obalu Jablanice118
Na položaju Drvodelja — Tupale — Tupalski vis121
Na orugličkom položaju129
U protivnapadu na pravcu Gagince — Melovo132
Na glavnom pravcu proboja iz okruženja138
Borba kod Grgurovca i ia Đorđijinom ridu147
U međurečju Jablanice i Veternice161
Dejstva u Gornjoj Jablanici (4 — 6. avgusta 1944. g.)164
Povratak u Jablanicu i Pustu Reku176
Glava IV - U OSLOBOĐENJU JUŽNE SRBIJE184
Na položaju prema Leskovcu191
U Rasini i Župi202
Sedamnaesta brigada u niškoj operaciji i oslobođenju Kruševca209
Glava V - U KOSOVSKOJ OPERACIJI227
Borbe 2. bataljona 29. i 30. oktobra 1944. g237
Borbe glavnine Brigade242
Na prostoru Niš—Aleksinac248
Glava VI - U BORBI PROTIV BALISTIČKIH POBUNJENIKA251
Prve borbe protiv pobunjenih balista254
Opkoljavanje balističkih odmetnika na planini Čičevici .262
Borba sa balističkim odmetnicima u rejonu sela Gojbulja i Miroča270
Povratak brigade sa Kosova u Rasinu i Toplicu277
Na zadatku kontrole prostora između Jastrepca i Kopaonika279
Prilozi
Spisak boraca 17. srpske brigade 24. divizije NOVJ koji su preživeli rat317
Spisak poginulih boraca 17. srpske udarne brigade370
Izvori i literatura374
BIBLIOTEKA