Mensur Seferović: TRINAESTA HERCEGOVAČKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
Prvo poglavlje
FORMIRANJE BRIGADE I PRVE BORBE (maj - jun 1944)
Dvije direktive Vrhovnog štaba NOV i POJ8
Odmjeravanja na borbenim položajima11
Vojnici kadrovske vojske13
Povratak u istočnu Hercegovinu21
Zborišta i stratišta25
Komandant bataljona Spaso Dobranić28
»Škripari« i »šareno društvo«31
Predaja opkoljenih četnika33
Parole i stranputice35
S druge strane nišana38
»Ljevičari« i »anarhisti«40
Drugo poglavlje
BORBE U DUBRAVAMA, NA HRGUDU, SNIJEŽNICI I TRUSINI (juli 1944)
Prestrojavanja i podsticaji45
Kako ojačati čete48
Dva protivnapada pred prednjim krajem odbrane50
Zapovijest generala Najdholda53
Operacija »Zonenštih« u procjepu udarnih brigada56
Operativni štab: kako dalje?59
»Pored hrabrosti i umješnosti u rukovođenju jedinicama60
Hrabrost mjerena veličinom rizika62
»Možemo se probiti svakim pravcem... «67
»Naše jedinice su pokazale čudo od junaštva«70
Četrdeset »nestalih« boraca73
Omladinski bataljon78
Svjetla zublja bratstva80
Treće poglavlje
BLOKADA STOLACKOG GARNIZONA I RAZBIJANJE KOLABORACIONISTA (avgust - septembar 1944)
Provlačenje legionara od Stoca za Bileću nebranjenim pravcem96
Očekivanja i zablude udruženih protivnika99
Drugi (»Dubravski«) bataljon 13. brigade102
Krugovi oko kućnih ognjišta105
Komunisti i skojevci107
Kako vratiti dezertere, privući »škripare« i »žicare«109
»Ljetnje zatišje«111
Tragovi jednog atentatora114
Vatreni prepad na Trebinje116
Komandantova poruka borcima i ultimatum Štaba 13. brigade njemačkom koman­dantu Stoca117
Trinaesta brigada u Južnohercegovačkoj operativnoj NOU grupi119
Progonjenje četničke grupacije Vojislava Lukačevića121
Četvrto poglavlje
U BOJEVIMA ZA OSLOBOĐENJE JUŽNE HERCEGOVINE (oktobar 1944)
Krah kontrarevolucioname zavjere130
Oslobođenje Trebinja134
Komandiri Borisa Ćorlija i Danilo Vukoje136
»Vijest je krenula dalje...«138
Kako prevaspitati bivše četnike, legionare, domobrane, »zelenokadrovce«?140
Napad na neprijateljeva uporišta u Zavali, Čvaljini, Ravnom i Orahovom Dolu144
Sahrana Salka Biščevića »na granici« Hercegovine i Dalmacije147
Borbe za Hutovo, Donje Hrasno, Sjekose150
Sadejstvo sa dalmatinskim brigadama152
Komunisti o sebi i drugima157
»Šta ćemo sa njima raditi?«159
Gonjenje legionara na dubravskom platou160
Vještina vođenja borbe162
> Nepoznato je gdje će se vojska zaustaviti«165
Peto poglavlje
ODMJERAVANJE NA »ZELENOJ LINIJI« (novembar 1944 - februar 1945)
Aktivna odbrana178
Komunikacija Mostar-Nevesinje kost u grlu sučeljenih snaga181
Neusklađeno sadejstvo pješadije i tenkova183
Neutralizovana« artiljerija184
Ispit hrabrosti na brisanom prostoru187
Partijsko i skojevsko brigadno savjetovanje191
Svi gore navedeni podaci su približno tačni... «193
Potiskivanje Brigade i rasulo 2. bataljona195
Smrt trojice komesara200
Preispitivanje sopstvenih grešaka i obaveza204
Rasuđivanje partijskih delegata207
Kazne i opomene210
Riječi na djelu212
Borbe 4. bataljona za ponovno oslobođenje Čapljine215
Brigada u mostarskoj napadnoj operaciji223
Grad na borbenom položaju228
Pred Ostrošcem231
Šesto poglavlje
OD IVAN-PLANINE DO TRIGLAVA (mart - april - maj 1945)
Oslobođenje Ostrošca i Konjica245
Drugi i Četvrti bataljon 6. marta 1945249
Zdenka Karačić, Ljubica Remetić, Emina Merdan252
Smjene i prestrojavanja258
Šest protivnapada Trećeg bataljona260
»O tome ćemo pisati mi... «262
Šta se događalo oko uporišta Mali Ivan?264
Iskušenja267
Martovska preispitivanja269
Brigada u završnici sarajevske operacije271
Zapisi sa borbenih položaja273
Jedan pored drugog277
Komandir čete Džanko Nuhić278
Rasuđivanja o borbenim iskustvima281
Devetnaest dana marša: 610 km283
Oslobođenje Postojne287
Rakek, Cerknica, Borovnica290
»Bratje Hercegovci med nami«291
PRILOZI:
STARJEŠINSKI SASTAV TRINAESTE HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE305
POGINULI BORCI I STARJEŠINE 13. HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE316
BORILI SU SE U 13. HERCEGOVAČKOJ NOU BRIGADI330
BIBLIOTEKA