DEVETNAESTA BIRČANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
RIJEC REDAKCIJE5
Mirko Ostojić: PREDGOVOR7
I - BORBENI PUT BRIGADE
Rade Jakšić i Nikola Andrić VOJNOPOLITIČKA SITUACIJA U VRIJEME FORMIRANJA BRIGADE13
Tanasije Božić: BORBENI PUT 19. BIRČANSKE NOU BRIGADE27
I Deo - FORMIRANJE I PRVA BORBENA DEJSTVA BRIGADE29
Razvoj birčanskog NOP odreda u drugoj polovini 1943. i pripreme za formiranje brigade29
Formiranje 19. brigade33
Svečanost ia dan formiranja brigade34
Kadrovski sastav brigade35
Prvi borbeni zadaci brigade38
Samostalna borbena dejstva brigade40
Neposredne pripreme neprijatelja za zimske operacije 1943-194445
Borba i manevar 19. brigade u toku ofanzive46
Brigada u napadu na neprijatelja u Tuzli, januara 194455
II Deo - BORBENA DEJSTVA 19. BRIGADE NA ROMANIJI I GORNJEM PODRINJU FEBRUAR - MAJ 194459
Napad na Rogaticu59
Borba i manevar 19. brigade u Gornjem Podrinju60
III Deo - BORBE BRIGADE U LETO 194469
Borbe u dolini Spreče i obezbećenje aerodroma69
Brigada u napadu na Srebrenicu79
IV Deo - BORBE OKO SREBRENICE U DOLINI SPREČE, I PONOVNO OSLOBOĐENJE TUZLE87
Borbe oko Srebrenice87
Dejstvo u dolini Spreče91
Brigada u napadu za osloboćenje Tuzle94
Brigada ponovo u borbama na Romaniji'02
Borbe na drumu Višegrad-Sokolac106
Borbe protiv četničke grupacije Draže Mihailovića110
Razbijanje delova borbene grupe »Skenderbeg« u Drinjači112
Brigada u napadu na četnike u Šekovićima115
Brigada u borbi sa delovima grupe armija »E«120
V Deo - BRIGADA V BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE SARAJEVA125
VI Deo - BORBE U DOLIII REKE BOSNE I OSLOBOĐENJE ODŽAKA136
Napad na Zavidoviće136
Borbena dejstva 19. brigade protiv ustaške grupacije na području Odžaka140
VII Deo - RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE U JEDINICAMA BRIGADE150
VIII Deo - RAD ORGANIZACIJE KPJ I SKOJA-a U 19. BRIGADI155
IX Deo - KULTURNO-ZABAVNI I PROSVETNI RAD U JEDINICAMA 19. BRIGADE163
ZAKLJUČAK166
II - PRILOZI I SJEĆANJA
Ferid Šljivić, Stojan Babić, Vukosava Kujović: O DJELOVANJU SKOJEVSKE ORGANIZACIJE U BRIGADI173
Slobodan Bobar Boćo: ORGANIZACIJA I RAD OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE179
Rajko Mićić: RAD INTENDANTSKE SLUŽBE187
Dr Borće Dragić: NASTANAK I RAD BRIGADNOG SANITETA191
Veljko Miljanović: BORBE NA BAČKOVCU I U DRUGOM NAPADU NA NEPRIJATELJA U TUZLI194
Zdravko Gajić: MOST JE SRUŠEN-RAPORTIRAO JE VLAJKUŠA202
Veljko Sokolović: ZADATAK JE IZVRŠEN208
Rajko Jaćimović, Dušan Burić, Sredoje Buričić: NA ILINČICI U JANUARU 1944210
Boško Mićanović: NAPAD NA NEPRIJATELJEVU POSADU U TUZLI, JANUARA 1944215
Dragoljub Škondrić Ljuban: OD BIRČA U HERCEGOVINU I NAZAD220
Branko Vuković: NAJTEŽI PERIOD BORBI BRIGADE226
Rajko Jaćimović, Sredoje Buričić, Dušan Burić: BORBE BRIGADE OD FEBRUARA DO MAJA 1944233
Svetozar Popović Beto: BORBE NA CRVENIM STIJENAMA I DRINJAČI239
Slavko Dragutinović: OD TUZLE DO CRVENIH STIJENA248
Branko Vuković: BORBE PROTIV ČETNIKA DRAŽE MIHAILOVIĆA DECEMBRA 1944256
Sredoje Buričić: Dušan Burić: BORBE ZA OSLOBOĐENJE ZAVIDOVIĆA260
Alija Bekić: BORBE ZA OSLOBOĐENJE ODŽAKA273
Svetozar Popović Neto: RAT JE TRAJAO DESET DANA DUŽE276
Pero Kosorić: POSVETA RAVI JANKOVIK MINIĆ278
Razija Alajbegović - Prodanović: SJEĆANJE NA RAVU280
Slobodan Bobar Boćo: KAO RAZVIJENA ZASTAVA285
Nikola Andrić: SVETOZAR VUKOVIĆ-ZARKO288
Lazar Manojlović: HEROJ I DRUG296
Boško Mićanović: PRVA PARTIZANKA BIRČA300
Slobodan Bobar-Boćo: NA TAJNOM ZADATKU305
Sredoje Buričić i Dušan Burić: RADIVOJE PERIŠIĆ308
Slobodan Marković: NEZABORAVLJENI JUNACI312
 -  Komandant Radivoje312
 -  Miroslav Miljanović313
 -  Ljubo Vukić315
Boško Mićanović: MILORAD LUKIĆ TENK317
Razija Alajbegović - Prodanović: RANJENI BOMBAŠ320
Milorad Lukić: POGINUO JE TENK322
Dušan Burić, Sredoje Buričić, Rajko Jaćimović: NEDELJKO GAJIĆ BOJANUŠIĆ324
Dušan Glišić: VIDAK SIMEUNOVIĆ330
Milorad Mihailović-Maćin: O POGINULIM DRUGOVIMA332
 -  Vidak Simeunović332
 -  Komandir Slavko333
 -  Dušan Popović Baćo336
Svetozar Popović-Beto: KOMESAR MIRKO338
Dušan Burić, Sredoje Đuričić: RADOJKA TODOROVIN (majka, borac i bolničarka)340
Boško Mićanović: ZAJEDNO U BORBI342
 -  Nikodin Stanišić, Komnen Mrkajić, Grozda Jurošević342
 -  Majka Radojka i dva sina Todorovića345
 -  Komesar Stevo347
Zdravko Gajić: INTENDANT VLAJKUŠA SANDIĆ351
Vlastimir Živković-Čelik: SEĆANJE NA RATNE DRUGOVE355
Fadil Šahbegović-Hazim: PETNAESTOGODIŠNJA PARTIZANKA DRAGICA357
Nikola Andrić, Spasan Ristić: DVA DIVNA LIKA360
 -  Ljubo Pantić360
 -  Enver Skopljaković363
Spasan Ristić: NA DAN FORMIRANJA BRIGADE365
Prof. dr. Žak Finci: U BIRČU 1943. GODINE371
Abdulah Tinjić: TRANSPORT RATNOG PLIJENA IZ TUZLE U BIRAČ375
Živan Plazačić: U AKCIJU PREKO DRINE377
Slobodan Bobar Boćo: MOST NA DRINJAČI379
Slobodan Marković: NA BORBENOM PUTU BRIGADE382
 -  Odlazak iz zavičaja382
 -  Naši drugovi Italijani383
 -  Borba kod Han Pijeska384
 -  Prihvat novih boraca iz Srbije388
 -  Kalabićevi četnici389
Dušan Glišić: SAM POBIJEDIO TIFUS391
Milorad Mihajlović-Maćin: NA ISTOJ CESTI SA ESESOVCIMA395
Slobodan Bobar-Boćo: MALI REDŽO I MOJ VELIKI STRAH398
Tešo Petrović: U SEDMOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI403
Petra Perić: KAKO SAM POSTALA PARTIZANKA411
Nijaz Bajramović: SPAŠAVANJE RANJENOG DRUGA412
Čedo Lozanović: U ITALIJI NA LIJEČENJU413
Dr Maksim Šternić - Maki: USPOMENE IZ RATA417
III - DOKUMENTI
Izvještaj štaba 27. NOU divizije Štabu 3. korpusa NOV Jugoslavije, 5. novembra 1943423
Obavještenje štaba 19. birčanske NOU brigade o predvićenoj akciji za čišćenje četnika Štabu 3. korpusa NOV Jugoslavije, 28. novembra 1943.425
Naređenje štaba 3. korpusa NOV Jugoslavije Štabu 19. birčanske NOU brigade za zatvaranje pravca od Prnjavora i Caparda preme Šekovićima, 2. decembra 1944.426
Narećenje štaba 3. korpusa NOV Jugoslavije Štabu 1. bataljona 19. birčanske NOU brigade za rušenje puta Drinjača-Kasaba, 5. decembra 1943.427
Narećenje štaba 3. korpusa NOV Jugoslavije Štabu 19. birčanske NOU brigade za čišćenje prostorije Cikote od četnika i za napad na Vlasenicu, 13. decembra 1943.428
Izvještaj štaba 19. birčanske NOU brigade Štabu 27. NOU divizije o stanju i dejstvu jedinica na prostoriji Tuzla-Zvornik-Srebrenica-Vlasenica-Šekovići u decembru 1943., 1. januara 1944430
Štab 27. NOU divizije Štabu 3. korpusa NOV Jugoslavije, 4. januara 1944.433
Izvještaj štaba 19. birčanske NOU brigade Štabu 2. korpusa NOV Jugoslavije, 8. januara 1944434
Izvještaj štaba 27. NOU divizije Štabu 3. korpusa NOV Jugoslavije, 5. februara 1944435
Narećenje štaba 27. NOU divizije Štabovima 2. krajiške i 19. birčanske NOU brigade za pokret sa prostorije Kalinovik-Trnovo na prostoriju Rakitnica-Lukavac-Umoljani, 10. aprila 1944436
Narećenje štaba 27. NOU divizije Štabovima 2. krajiške i 19. birčanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Jelašca-Borja, 20. aprila 1944438
Politodjel 27. NOU divizije Centralnom komitetu KPJ, 12. maja 1944440
Štab 27. NOU divizije Štabu 3. korpusa NOV Jugoslavije, 13. maja 1944.443
Štab 27. NOU divizije Štabu 3. korpusa NOV Jugoslavije, 26. juna 1944.445
Štabu 27. NOU divizije Štabu 3. korpusa NOV Jugoslavije, 1. avgusta 1944.447
Izvještaj sekretara brigadnog komiteta SKOJ-a 19. birčanske NOU brigade Oblasnom komitetu SKOJ-a za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvjetnom radu skojevske organizacije 22. oktobra 1944449
Izvještaj političkog komesara 27. NOU divizije Političkom komesaru 3. korpusa NOV Jugoslavije o vojno-političkom radu, 4 februara 1945.451
IV
SPISAK BORACA455
BIBLIOTEKA