Petar Mišković: BITKA ZA DRVAR
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
OD JAJCA DO DRVARA7
PREDI STORIJA DESANTA NA DRVAR19
Neprijateljska traganja za Vrhovnim štabom19
Pripremanje desantne operacije »Reselšprung«26
U DRVARU PRIJE DESANTA36
BITKA ZA DRVAR45
Bombardovanje Drvara45
Napad desantnih jedinica48
Herojski otpor boraca i omladine Drvara55
Prodor Oficirskog bataljona ka Pećini59
Osvajanje partizanskih uporišta u Drvaru63
Nastupanje jedinica Treće ličke proleterske brigade69
Povlačenje članova Vrhovnog štaba iz Pećine73
Iskrcavanje drugog talasa padobranaca74
Opkoljavanje Nijemaca u zapadnom dijelu Drvara77
Napadi partizanskih bataljona na »Citadelu«80
KONCENTRIČNO NASTUPANJE NEPRIJATELJSKIH SNAGA KA DRVARU88
Borbe na pravcu Srb - Drvar88
Nastupanje okupatorskih i kvisllnških snaga od Bi­haća l Bosanske Krupe90
Prodor njemačke motorizovane kolone iz banjaluč­kog pravca92
Nastupanje Sedme SS divizije od Jajca i Mrkonjić- -Grada93
Napadi njemačkih snaga od Livna i Knina95
DRUGA ETAPA DRVARSKE OPERACIJE (27. MAJ - 5. JUNI)97
Opkoljavanje područja Klekovače97
Proboj snaga NOV iz okruženja99
Odlazak Vrhovnog štaba na Vis101
Završne borbe na Jadovnifcu104
BIBLIOTEKA