Milutin Morača: RATNI DNEVNIK
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
PREDGOVOR5
I - PERIOD OD FORMIRANJA 4. KRAJIŠKE UDARNE BRIGADE DO NJENOG ULASKA U SASTAV 5. UDARNE DIVIZIJE (3. IX - 1O. XI 1942.)9
II - U SASTAVU 5. UDARNE DIVIZIJE 35 (11. XI 1942. - 18. I 1943)35
III - U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI (19. I - 13. III 1943)50
IV - U BOSANSKOJ KRAJINI U RANO PROLJEĆE 1943. (13 III - 1. V 1943 .) 69
V - MANEVAR 5. UDARNE DIVIZIJE U ISTOČNU BOSNU (2. V - 16. VIII 1943.)82
VI - BORBE 5. UDARNE DIVIZIJE U CENTRALNOJ BOSNI (17. VIII - 1. X 1913.)110
VII - MANEVAR V UDARNE DIVIZIJE U SANDŽAKU - (1. X - 3. XII 1943.)134
VIII - PETA UDARNA DIVIZIJA ZA VRIJEME NJEMAČKIH OPERACIJA "KUGELBLIC" I "ŠNEŠTURM (4. XI 1913. - 16. I 1944.)143
IX - PRODOR U SRBIJU (14. I - 24 IV 1944.)174
X - PRODOR 2. I 5. DIVIZIJE NA PROSTORIJU JELOVA GORA - PL. POVLEN (25. IV - 21 V 1944 )218
XI - DRUGI PRODOR U SRBIJU (22. V - 5. IX 1944.)253
XII - PRODOR OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA U ŠUMADIJU (8. IX - 8. X 1944.)276
XIII - U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA (9. - 20. X 1944.)292
PRILOZI:
SKICE306
REGISTRI329
BIBLIOTEKA