Milan N. Zorić: TRINAESTA KRAJIŠKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
UVOD5
FORMIRANJE 13. KRAJIŠKE NOU BRIGADE19
BROJNO I BORBENO JAČANJE BRIGADE32
Oslobođenje Vrhpolja32
Borba sa Nemcima i četnicima u Tramošnji41
Formiranje četničkog bataljona47
Formiranje Sanskog odreda51
Na sektoru Mliništa, Surjana, Sokolova55
Oslobođenje Sanskog Mosta60
Mere partijske organizacije u sređivanju i jačanju Brigade77
Pokušaj neprijatelja da odbaci Brigadu od Sanskog Mosta82
Tri napada na Han-Kola87
AKTIVNOST BRIGADE DO SEDME NEPRIJATELJSKE OFANZIVE93
Napad na Banjaluku93
Brigada u šestoj neprijateljskoj ofanzivi112
Dejstva protiv četnika posle neprijateljske ofanzive123
Reorganizacija jedinica u proleće 1944. godine130
Dejstvo Brigade do desanta na Drvar135
Brigadna takmičenja149
UCEŠĆE BRIGADE U DRUGOM NAPADU NA BANJALUKU153
Šira primena udarnih grupa i neke organizacione promene183
Rušenje mosta u Karanovcu189
Napad na Bosanski Petrovac192
Oko Mrkonjića i Jajca207
Drugi napad na Banjaluku216
Dejstva Brigade posle napada na Banjaluku249
BRIGADA U CENTRALNOJ BOSNI I ZAVRŠNIM OPERACIJAMA254
Čišćenje prostora u međurečju Vrbasa i Vrbanje254
Aktivnost Brigade između Vrbasa i Bosne268
Stanje partijske organizacije i politički rad276
O radu Brigadne intendanture282
Napad na uporišta oko Travnika285
Borbe oko Zenice294
Povratak Brigade u sastav Divizije315
Napad na Bosansku Gradišku319
Napad na Bosanski Novi329
Gonjenje neprijatelja337
Ulazak u Zagreb343
Brigada na jugoslovensko-austrijskoj granici349
Povratak Brigade u Bosansku krajinu355
PRILOZI364
BIBLIOTEKA