Bogdan Bosiočić:: 21. SLAVONSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
UVOD7
 - Formiranje brigade13
U SLAVONIJI17
 - Napad na Kutijevo17
 - Napad na ustaško uporište Donju Motičinu20
 - Zasjeda kod Omanovca25
 - Borba kod Nježića28
 - Ofanziva „Paula"33
 - Borba za žetvu42
 - Napad na uporište Pleternicu48
 - Na diljskom Području51
 - Napad na nemačko uporište Krndiju54
U MOSLAVINI, BILO-GORI I U ZAGORJU60
 - Marš u Moslavinu60
 - Napad na Hercegovac64
 - Napad na Ivanjsku i oko nje67
 - Formiranje četvrtog bataljona69
 - Napad na Zabno i rudniik Glogovac73
 - Napad na uporište Ludbreg77
 - Prodor u Zagorje81
 - Oslobođenje Koprivnice•87
 - Borba za Čazmu - zasjeda u Štefanju96
BORBE U TUROPOLJU, POD KOMANDOM GLAVNOG ŠTABA HRVATSKE103
 - Usiljeni marš preko Save103
 - Pogibija komesara i ranjavanje komandanta brigade105
 - Napad na aerodrom Kurilovec110
 - Neprijateljska operacija „Božić Bata" i povratak divizije u Moslavinu i Slavoniju114
PONOVO U SLAVONIJI118
 - Odmor, popuna i smeštaj jedinica118
 - Na obezbjeđenju napada na ustaško uporište Čaglin122
 - Borba na Bučju132
 - Borbe s njemačkim kolonama140
 - Borba sa 4 gorskom pukovnijom143
 - Napad na ustaško uporište Podravsku Slatinu i borbe oko nje149
 - Napad na ustaško uporište Feričance159
 - Neprijateljska ofanziva „Oluja"161
PONOVO U MOSLAVINI, BILO-GORI I ZAGORJU POD OPERATIVNOM KOMANDOM 10. KORPUSA (ZAGREBAČKOG)166
 - U koloni brigade je zamjenik komandanta GŠ Hrvatske166
 - Napad na uporište Hercegovac169
 - Napad na uporište Kloštar Ivanić174
 - Napad na uporišta Nartu i Veliko Trojstvo176
 - Napad na uporište Veliki Grđevac i borba oko njega187
 - Borbena dejstva na Bilo-Gori193
 - Borba u Prkosu196
BORBENA DEJSTVA U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ BOSNI 21. 7. - 21. 9. 1944.203
 - U prethodnici 28 divizije203
 - Borbe sa četnicima206
 - Napad na uporište Doboj213
 - Borbe u istočnoj Bosni220
 - Borbe na Majevici223
 - Napad na Janju225
BORBENA DEJSTVA U SRBIJI (6. 10. - 28. 11. 1944. godine)227
 - U beogradskoj operaciji228
 - Istorijska zapovjest Vrhovnog komandanta237
 - Popuna borcima iz sjeverne Srbije241
 - Odbrana slobodne Srbije na Drini244
NA DRINSKOM FRONTU POD KOMANDOM II ARMIJE247
 - Ponovo na obroncima Majevice, vatreno krštenje novih boraca247
 - Borbe s njemačkim kolonama250
 - Blokada i napad na Bijeljinu258
 - Prvi napad na Bijeljinu266
 - Drugi napad na Bijeljinu269
 - Treći pokušaj da se zauzme Bijeljina272
 - Nastavlja se blokada Bijeljine275
 - Borbe oko Brčkog283
BORBENA DEJSTVA BRIGADE U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA296
 - Preformiranje brigade297
 - Ponovo na lijevoj obali Drine300
 - Usiljeni marš od Drine do Kostajnice 24. 4. do 3. 5. 1945.303
 - Prelazak Une307
 - Napad na Petrinju309
 - Pravac Zagreb312
PRILAGOĐAVANJE MIRNODOPSKOM ŽIVOTU319
DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE325
 - Fotografija odlikovanja brigade342
 - Skice borbenog puta brigade 1943 - 1944 - 1945345
SPISAK POGINULIH, UMRLIH I NESTALIH BORACA I STARJEŠINA 21. UDARNE SLAVONSKE BRIGADE345
BIBLIOTEKA