Milutin Morača: PETA KRAJIŠKA DIVIZIJA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
UVOD5
Glava I
BORBE 5. KRAJIŠKE UDARNE DIVIZIJE OD FORMIRANJA DO 20. JANUARA 1943. GODINE
1. Napad na Sanski Most15
2. Blokada Sanskog Mosta22
Glava II
DIVIZIJA U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI
1. Odbrambene borbe na pravcu Vrhpolje - Paunovac26
2. Odbrambene borbe na pravcima Ključ - Glamoč i Mrkonjić-Grad - Janj - Kupreško polje37
Glava III
U CENTRALNOJ BOSNI I BOSANSKOJ KRAJINI U RANO PROLJEĆE 1943. GODINE46
Glava IV
NAPORI 5. UDARNE DIVIZIJE ZA SADEJSTVO OPERATIVNOJ GRUPI DIVIZIJA VRHOVNOG ŠTABA
1. Marš divizije na rijeku Bosnu i na mostarsku prugu53
2. Napad divizije na željezničku prugu Visoko - Lašva i prelazak u istočnu Bosnu60
3. Borbe divizije u istočnoj Bosni63
Glava V
DEJSTVA 5. UDARNE DIVIZIJE U CENTRALNOJ BOSNI
1. Uslovi za vođenje borbenih dejstava68
2. Borbena dejstva divizije do kraja avgusta 1943.72
- Napad na aerodrom Rajlovac75
- Oslobođenje Bugojna78
3. Popuna divizije novim borcima i rad na njenom daljem kadrovskom i organizacijskom jačanju83
4. Borbe na sektoru Travnik - Busovača - Visoko85
5. Dolazak 10. krajiške brigade u sastav divizije88
Glava VI
MANEVAR DIVIZIJE U SANDŽAK
1. Cilj upućivanja divizije u Sandžak91
2. Oslobođenje Višegrada, Rudog i Priboja92
3. Borbe na pravcu Užica i Sjenice97
Glava VII
BORBE DIVIZIJE U TOKU NJEMAČKE OFANZIVE I NJEN BORAVAK NA PROSTORU KALINOVIK - FOČA - GORAŽDE
1. Opšta situacija i plan njemačke operacije »-Kugelblic«103
2. Borbe 5. divizije na pravcu Prijepolje - Višegrad105
3. Proboj 5. divizije iz okruženja108
4. Divizija u operaciji »Šnešturm«116
5. 5. divizija na prostoriji Kalinovik - Foča - Goražde129
6. Rad u jedinicama i među narodom132
Glava VIII
PRODOR 2. PROLETERSKE I 5. UDARNE DIVIZIJE U SRBIJU
1. Opšta situacija u Srbiji i zadatak 2. i 5. divizije135
2. Borbe 2. proleterske divizije na lijevoj obali Lima142
3. Forsiranje Lima144
4. Borbe na mostobranu147
5. Prodor Udarne grupe do Ibra149
6. Pokušaj Udarne grupe da forsira Ibar156
7. Dejstva na prostoriji Rudno - Ivanjica - Dragačevo166
Glava IX
PRODOR UDARNE GRUPE NA PROSTORIJU JELOVA GORA - PL. POVLEN
1. Borbe do linije Užice - Požega181
2. Prelazak komunikacija Višegrad - Užice - Požega187
a) Prelazak 2. divizije preko komunikacije Užice - Požega187
b) Prelazak 5. divizije preko komunikacije Višegrad - Užice189
3. Borbe na prostoru Jelova gora - pl. Povlen - Kosjerić195
4. Odstupanje na planinu Taru206
Glava X
POVLAČENJE UDARNE GRUPE U CRNU GORU
1. Povlačenje sa Tare, borbe na Zlatiboru i prema planini Goliji210
2. Prelazak komunikacija Prijepolje - Sjenica, borbe na planini Jadovniku i spajanje sa jedinicama 2. korpusa222
Glava XI
DRUGI PRODOR U SRBIJU
1. Borbe u Sandžaku i pripreme za prodor u Srbiju236
2. Slamanje neprijateljske ofanzive na pravcu Peć - Andrijevica - Berane242
3. Nastupni marš kroz novopazarski Sandžak i forsiranje Ibra246
4. Razbijanje četničkih korpusa na Kopaoniku251
5. Dejstva u južnoj Srbiji255
Glava XII
PRODOR U ŠUMADIJU
1. Dejstva do linije Užice - Požega265
2. Napad na Užice267
3. Oslobođenje Aranđelovca270
4. Dejstva na prostoru Aranđelovac - Topola - Kosmaj274
Glava XIII
U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA
1. Spajanje sa jedinicama Crvene armije, oslobođenje Topole i Mladenovca281
2. U borbama za oslobođenje Beograda286
3. Preformiranje divizije297
Glava XIV
NA SREMSKOM FRONTU
1. Obostrani značaj sremskog fronta i uslovi ratovanja300
2. Dejstva 5. divizije u napadu na liniju Sotin - Orolik - Otok303
3. Njemačke ofanzivne akcije u Sremu u januaru 1945.315
4. Period zatišja i pripreme za proljetne ofanzivne operacije323
Glava XV
U OPERACIJAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ZEMLJE
1. Sremska operacija329
2. Oslobođenje Slavonskog Broda336
3. Borbe na rijeci Ilovi339
4. Gonjenje neprijatelja u pravcu Zagreba i Celja i izbijanje 5. divizije na jugoslovensko-austrijsku granicu343
BIBLIOTEKA