OSAMNAESTA HRVATSKA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
Riječ redakcije7
I
UVODNA TEMA I BORBENI PUT BRIGADE
Franjo Herljević: Osamnaesta hrvatska brigada i vojno-političke prilike u vrijeme njenog osnivanja i borbenog djelovanja13
Bego Omerčević: Borbeni put 18. hrvatske brigade61
II
SJEĆANJA BORACA
Borika Stančić: Mirko Filipović - Primjer komunističke postojanosti241
Šimo Pejić: Pogibija Mije Keroševića Guje246
Blagoje Pejanović Pop: Veljko Janković255
Ljubomir Antić: O radu partijske organizacije259
Jozo Stame Joko: Partijska organizacija u bataljonu261
Miroslava Veljić - Bilbija: Skojevska organizacija u 4. bataljonu u vrijeme boravka u centralnoj Bosni266
Hasan Ceribašić: Kulturno-prosvjetni rad272
Đorde Baltić: Obavještajni rad280
Matija Prnić-Stjepanović: Bila sam referent saniteta287
Stanislao Kosovski: Materijalno obezbjedenje Brigade290
Marko Pavljašević: Bio sam borac Pratećeg voda293
Boio Kerošević: U Trećem bataljonu od Husina do centralne Bosne296
Rudolf Mrkić: Od Husina 1943. do Zelengore 1945. godine314
Juro Kerošević:: Sjećanja na minule dane320
Šimo Pejić: Juro Kerošević u borbenim redovima 18. hrvatske brigade323
Obrad Pelemiš: U stroju na dan formiranja Brigade332
Zaim Ibrišimović: Na kurirskim zadacima335
Simo Pejić: Mujo Đulović Mujko339
Slavica Đuranović: U stroju 3. bataljona342
Andrija Meh: Napad na neprijatelja u Živinicama346
Vicko Katić: Slobodan Pavičević347
Fikret Ibrić: Trebavska i vučjačka Posavina i njena 18. brigada350
Bogomir Brajković: U Posavini i centralnoj Bosni sa 18. hrvatskom brigadom354
Mehmed Ibrić: S Trećim bataljonom u Posavini i centralnoj Bosni375
Mato Belić: U pratnji delegata za Drugi kongres USAOJ-a382
Vaso Vidaković: Treći bataljon u centralnoj Bosni386
Stojan Maksimović: Prelazak u centralnu Bosnu391
Ahmed Catić: Prešli smo rijeku Bosnu395
Vera Mujbegović: Sa Osamnaestom brigadom u centralnoj Bosni397
Đuro Vasiljević: U 4. bataljonu407
Petar Stanković: Skugrićanska partizanska četa i pogibija komandira Ignjata Simkića417
Esad Tihić - Ljubomir Antić: Ivan Bumbulović425
Đuro Vasiljević: Miloševačka četa428
Žarko Simić: O nekim borbama i životu boraca Četvrtog i Prvog bataljona442
Petar Stanković: Braća Sailovići - poznati mitraljesci448
Rade Bradašević: Zapisi o nekim borbama455
Todor Žuža: Iz logora Jasenovac u 18. hrvatsku brigadu458
Moni Finci: Osamnaesta hrvatska brigada - oslobodilac Tešnja463
Đoko Tadić: Oslobođenje Tešnja470
Sead Vajzović: Oslobođenje Tešnja i povratak u istočnu Bosnu472
Milorad Rafailović: Sjećanje na Janka Ostojića i Dimšu Blagovčanina474
Nevenko Grebenarević: Vratili smo se u istočnu Bosnu476
Blagoje Pejanović Pop: Borbe za Srnice478
Mehmed Zonić: Drugi bataljon od Ozrena do Drine481
Stjepan Marić: U Živiničkom bataljonu486
Drago Vrdoljak: Ako ja ne mogu, neće ni Marijan489
Blagoje Pejanović Pop: Napad na ustaško uporište u selu Garevcu496
Mustafa Nuhanović: S Prvim i Trećim bataljonom u borbi za konačno oslobođenje zemlje500
Petar Stanković: O pogibiji Pave Bašića, komandanta Četvrtog bataljona505
Cvijetin Matić Pilića: Sjećanja na ratne drugove510
Selim Osmanhodžić: O nekim borbama Brigade od oktobra 1944. do januara 1945. godine513
Vukica Ostojić-Nikolić: Bila sam bolničarka u brigadnoj bolnici516
Đoko Tadić: O borbama na Sibovcu i Brki520
Vojo Lazić: Esesovci se predaju526
Moni Finci: Osamnaesta brigada udara528
Marko Aćimović: Pratili smo teške ranjenike do Živinica531
Anđelka Đordić-Milinović: Susret sa slavonskim borcima535
Ljubomir Antić: Borba protiv Nijemaca na komunikaciji Zvornik-Bijeljina537
Jovan Glišić: Dolaskom iz Srbije raspoređeni smo u 18. hrvatsku brigadu539
Ljubomir Antić: Pogibija Hamida Bahića542
Petar Stanković: Izgubili smo divnog druga Miku Obrenovića544
Đoko Tadić: Četvrti bataljon u borbi oko Zvornika548
Božo Kerošević: Muhamed Puhovac553
Slobodan Kezunović: Osamnaesta hrvatska brigada u borbama za oslobođenje Sarajeva556
Ivo Domazet: S Prvim bataljonom u borbi za oslobođenje Sarajeva562
Olga Gvozdić-Pejanović: Bila sam šifrant u 18. hrvatskoj brigadi566
Đorde Baltić: Četvrti bataljon u borbi za oslobođenje Sarajeva569
III
SPISKOVI BORACA
Spisak starješinskog sastava Brigade573
Spisak boraca 18. hrvatske istočnobosanske narodnooslobodilačke udarne brigade582
Registar ličnih imena697
Prilozi (fotografije, faksimili i skice)706
BIBLIOTEKA