DVADESET PRVA TUZLANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
Riječ Redakcije?
Dr Muhamed Nuhić: Umjesto predgovora13
BORBENI PUT BRIGADE
Esad Tihić: Borbeni put 21. istočnobosanske (tuzlanske) brigade27
Prvi blok fotografija137
SJEĆANJA
Stojan Milinović Stojanda: Osvrt na formiranje i borbe 21. brigade171
Spasan Ristić: O radu partijske organizacije180
Elza Košar-Ristić Svabica: O radu organizacije SKOJ-a185
Milan Mićić Milo: Iz 17. majevičke u 21. brigadu204
Milan Bojić: Borba na Jašteriku207
Ramo Bakalović: Sa trećim bataljonom 21. brigade210
Milan Mićić Milo: Oslobođenje Zvornika i borbe sa četnicima iz grupacije Draže Mihailovića214
Milorad Pavić: Borba na Borogovu237
Risto Cvetković: Nekoliko detalja iz borbi i života Brigade240
Zejnil Bešlagić: Dolazak u 21. tuzlansku brigadu248
Avdo Fidahić Dundul: Borba na Begovićima i kratak boravak u Zvorniku251
Spasan Ristić: Komandant Tomo Trninić253
Slavko Dragutinović: Kolona ratnika sa tijelom poginulog komandanta258
Ruvejd Salihović: Ahmet Ibrahimagić262
Rajko Obradović Rajo: U borbenim redovima 21. tuzlanske brigade265
Đorđe Vukotić Đoko: Borba na Jaseniću273
Mehmed Zonić: Borbe na Romaniji i prilazima Sarajevu276
Elza Košar-Ristić Švabica: Posmrtno primljen u SKOJ283
Vojo Lazarević: Oslobođenje Sarajeva286
Ljubomir Antić Ljubo: Borbe oko Sarajeva i Kalinovika301
Ruvejd Salihović: Utisci iz oslobođenog Sarajeva293
Đorđe Vukotić Đoko: Na borbenim zadacima sa 4. bataljonom298
Milan Mićić Milo: Mirza i njegova konjica309
Rukija Karamehmedović'-Plavšić: Bila sam zarobljena od četnika311
Mustafa Selesković: Minerska grupa314
Milan Mićić Milo: Branko Obradović317
Dr Muhamed Nuhić: Pisma ratnim drugovima320
Đorđe Vukotić Đoko: Pred kamerama kinoreportera Crvene armije339
Radomir Smiljanić Rade: Ratne bilješke342
Drugi blok fotografija365
Spisak poginulih boraca i starješina 21. tuzlanske NO brigade389
Registar ličnih imena399
BIBLIOTEKA