Dragoslav Dimitrijević - Beli: KOSMAJSKI PARTIZANI (knjiga II)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
KOSMAJSKI PARTIZANI U PRVOM ŠUMADIJSKOM NOP ODREDU5
Obrazovanje okružnog poverenstva KPJ za okrug mladenovački12
Akcije Kosmajske čete u toku meseca septembra i oktobra17
  - Napad na četnike u Barajevu19
  - Napad na nedićevce u Stojniku22
  - Partijska organizacija u odredu, vojnopolitička situacija u Šumadiji i neki problemi rukovođenja odredom od strane dva partijska okružna rukovodstva23
Aktivnost seoskih vojnih desetina25
Borci iz Beograda25
Akcije Kosmajske čete u mesecu novembru26
Uputstvo Glavnog štaba Srbije o ustrojstvu i obuci partizanskih odreda26
  - Formacija odreda26
  - Politički komesar27
  - Zamenik politkoma28
  - Komandant odreda28
  - Zamenik komandanta28
  - Načelnik štaba28
  - Pomoćni deo štaba28
  - Obaveštajna služba28
  - Služba veze28
  - Sudska služba28
  - Intendantska služba28
  - Sanitetska služba28
  - Agitprop29
  - Bataljopi i omladinski bataljoni29
  - Udarne jedinice29
  - Specijalne jedinnce29
  - Diverzione grupe29
  - Bataljon29
  - Četa29
  - Vojna obuka30
  - Moralne osobine31
  - - Disciplina31
  - - Hrabrost32
  - - Drugarstvo33
  - - Inicijativa33
  - - Izdržljivost, požrtvovanost i konspirativnost33
"Mi 'oćemo slobodu, a rat 'oće žrtve",33
Pokušaj osloboćenja zatvorenika u Sopotu39
Rušenje pruge u Ugrinovcima, akcije u Mladenovcu i Kovačevcu, borba u Vlaškoj - januarski predah40
Izveštaj štaba prvog šumadijskog odreda o aktivnosti odreda, stanju u njemu i prilikama na terenu46
Dalji razvoj narodnooslobodilačke borbe u okrugu mladenovačkom (beogradskom)51
Upad u Belanovicu52
Formiranje gročanskopodunavske čete53
Akcije u Baroševcu i Venčanima55
Akcije kosmajske i gročanskopodunavske čete krajem februara i početkom marta u okrugu mladenovačkom (beogradskom)56
Organizovanje političkog i kulturno- prosvetnog rada u odredu i na terenu65
Napad na nedićevce u Azanji67
Aktivnost kosmajske čete u toku meseca marta i aprila68
  - Borba protiv Nemaca i ljotićevaca na Žutom Oglavku68
  - Represalije okupatora i teror kvislinga69
  - Borba protiv ljotićevaca u Lisoviću70
Pripreme kovačevačkih omladinaca za odlazak u partizane77
Borba gročanskopodunavske čete protiv Nemaca i nedićevaca kod Marinkovog zabrana78
Borba na Madžarskoj ravni81
NAPOMENE84
DEJSTVA KOSMAJSKOG NOP ODREDA OD MAJA DO DECEMBRA 1943. GODINE85
Opšta situacija u okrugu mladenovačkom (beogradskom) u proleće 1943. godine85
Obnavljanje Kosmajskog odreda87
Akcije prve kosmajske čete u toku maja i početkom juna93
Akcije druge čete u toku maja i juna96
Vojno- politička situacija u okrugu i stanje u odredu sredinom juna 1943. godine100
Pojava četnika Draže Mihailovića102
Borba protiv nedićevaca i Nemaca u Vlaškoj104
  - Zločin okupatora kod Ralje106
Akcije prve čete u toku jula i avgusta107
Akcije druge čete jula meseca113
  - Borba protiv nedićevaca u Kusadku116
Vojno- političko i mećuokružno pargijsko savetovanje u Šumadiji119
Formiranje Treće čete i njene akcije u julu i avgustu i formiranje Četvrte čete121
Dolazak Prvog bataljona narodnooslobodilačke vojske Srbije na teren okruga mladenovačkog (beogradskog)123
Formiranje vojnih jedinica i političkih organizacija Draže Mihanlovića u okrugu mladenovačkom (beogradskom)124
Posavska četa127
Akcije prve čete u toku septembra i oktobra129
Akcije Treće i Četvrte čete u toku septembra i oktobra131
  - Nalaznmo se pred narodnim ustankom136
Borbeno sadejstvo sa prvom šumadijskom brigadom137
  - Formiranje Prve šumadijske brihade137
  - Dolazak grupe vojnih i političkih rukovodilaca iz Bosne u Šumadiju po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ138
  - Dejstva brigade u Kosmaju139
  - Napad prve čete Kosmajskog odreda na četnike u Guberevcu140
Povratak sremskog bataljona146
Borba protiv Nemaca u Boždarevcu i Velikom Borku150
Borba protiv četnika i ljotićevaca u Selevcu153
Borba protiv četnika u Dučini i Velikoj Ivanči .155
Izmene u štabu odreda156
Odlazak Kosmajskog odreda u Šumadiju157
Kretanje i akcije treće čete159
Vojno- politička situacija u okrugu mladenovačkom (beogradskom) u drugoj polovini 1943. godine162
NAPOMENE170
DEJSTVA KOSMAJSKOG ODREDA U SASTAVU PRIVREMENE BRIGADE, OD KRAJA 1943. DO SREDINE FEBRUARA 1944. GODINE179
  - Ne postoji direktiva za formiranje brigade180
  - Borba u Brezovcu181
  - Borba protiv četnika i nedićevaca u Kruševici182
  - Masovna hapšenja saradnika NOP- a u Kosmaju183
  - Brigada u okrugu mladenovačkom (beogradskom)183
  - Povratak u Šumadiju190
  - Reorganizacija i stanje u odredu190
  - Povratak Kosmajskog odreda na njegov teren je nužno193
  - Borba u Jeloviku194
  - Brigada je u teškom položaju zbog nedostatka municije196
  - Čuvati snage i onemogućitn neprijateljske koncentracije197
  - Četnički zločnni u gročanskom srezu197
Četničko - nemačka saradnja198
Četnički (svetosavski) kongres u selu Ba200
  - Razbijanje četničke jurišne brigade u Darosavi204
  - Borba protiv četnika u Mirosaljcima206
  - Reorganizacija brigade i borba protiv četnika i žandarma u Poljanici207
  - Stalni pokreti209
  - Situacija je teška - brigada se mora rasformirati211
  - Na svom terenu213
DEJSTVA KOSMAJSKOG ODREDA OD FEBRUARA DO OKTOBRA 1944. GODINE215
  - Opšta situacija u okrugu215
Kadar je uglavnom očuvan218
Partijske i skojevske organizacije219
Aktivnost prve čete u toku meseca marta na terenu mladenovačkog i jaseničkog sreza220
Požarevački partizani u kosmajskom odredu221
Mesni partizani (vojne seoske desetine)223
Aktivnost 2. čete u Kosmaju u toku meseca marta224
Aktivnost 3. čete na terenu gročanskog i podunavskog sreza u toku marta224
Narod je raspoložen za odlučnu borbu227
Susret sa Šumadincima228
Krah Nedićeve mobilizacije u Podunavlju229
Reorganizacija odreda u Suvodolu229
Nemci skreću pažnju četnicima230
Naš odred operiše nadomak Beograda230
Otpor naroda raste i postaje sve žešći232
Borbe u Suvodolu, kod Malog Orašja i u Drugovcu234
Borba protiv Nemaca, ljotićevaca i nedićevaca u Petrijevu235
Reorganizacija odreda u Drugovcu i formiranje novih bataljona235
Zločini četnika u Drugovcu236
Otpor naroda Lipa240
Borba protiv nedićevaca u Guberevcu i Stojniku243
Odlazak u Šumadiju244
Podunavlje poluslobodno. Postoje uslovi i potreba za formiranje brigade. Nužno je da imamo dobar i jak odred244
Borba na Vaganu i proslava 1. maja na Bukulji245
Prepad na četnike u Drlupi245
Borba u Dučini246
Formiranje Druge šumadijske brigade246
Stanje u odredu247
Četnici o svom ponašanju i sastajanju sa Nemcima. Pljačka stanovništva od strane četnika249
Borba protiv četnika u Duboni, Drugovcu, Selevcu, Suvodolu i Petrijevu251
Upad u Sopot254
Borbena spremnost odreda255
Borbe protiv četnika u Drlupi, Malom Požarevcu, Dražnju i u Drugovcu256
Stanje na savezničkim frontovima i jugoslovenskom ratištu257
Vojno- politička situacija u okrugu mladenovačkom (beogradskom)259
Borbe za odbranu poluslobodne teritorije u Podunavlju263
Dolazak druge šumadijske brigade na teren okruga mladenovačkog (beogradskog)265
Borba Kosmajskog odreda i Druge šumadijske brigade protiv četnika na Ravnom Gaju kod Malog Orašja266
  - Borba protiv Nemaca na Kosmaju272
  - Zajednička dejstva Kosmajskog odreda i 2. šumadijske brigade u Šumadiji272
  - Odbrana žetve274
  - Neuspeo pokušaj prebacivanja Posavo-tamnavskog odreda iz Srema u Kosmaj. Savezničko oružje u Kosmaju275
  - "... komandanti (četnički) su postupali prema narodu tako da su se malo razlikovali od okupatora i drugih narodnih neprijatelja."279
  - "Ravnogorstvo u Kosmaju znači: nasilje, progonstvo najboljih, nemoral i punu korupciju..."281
  - Uzaludno čekanje savezničkih aviona282
  - Reorganizacija odreda u Drugovcu282
  - Osnovni problem dana za nas su oružje i municija284
  - Akcije odreda u drugoj polovini avgusta286
  - Stanje u okrugu, uspešna odbrana žetve, - pred opštim narodnim ustankom288
  - Poslednja velika akcija udružennh snaga Nemaca, četnika, ljotićevaca i nedićevaca u okrugu mladenovačkom (beogradskom)290
  - Pregled važnijih događaja u Srbiji i na balkanskom ratišt295
  - Nemci priznaju: na području Kosmaja znatno je pojačana partizanska aktivnost297
  - Masovno stupanje novih boraca u odred298
  - Uskoro će se i u našem Beogradu pobedonosno viti zastava Narodnooslobodilačke vojske299
  - Kuriri, veze, punktovi300
  - Borba protiv Nemaca u Ropočevu304
  - Rasulo četnika305
  - Formiranje Prve kosmajske brigade308
  - Poslednje borbe za osloboćenje ovog kraja309
  - Zadatak je izvršen318
  - Napomena322
DODATAK
PRVI GOVOR KOJI JE PREDSEDNIK VLADE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE, MARŠAL JOSIP BROZ TITO ODRŽAO U ŠUMADIJI - MLADENOVCU 18. JUNA 1945. GODINE323
NARODNI HEROJI KOJI SU SE BORILI U REDOVIMA KOSMAJSKIH PARTIZANA331
ŠTAB KOSMAJSKO-POSAVSKOG NARODNOOSLOBODILAČKOG PARTIZANSKOG ODREDA (2 - 31. jul 1941)333
PREGLED ČLANOVA ŠTABA KOSMAJSKOG NOP ODREDA "RADE JOVANOVIĆ"333
DRUGARICE I DRUGOVI KOJI SU SE BORILI U KOSMAJSKIM PARTIZANIMA - NOSIOCI "PARTIZANSKE SPOMENICE 1941. GODINE"335
BORCI KOSMAJSKOG NOP ODREDA - GENERALI JNA336
BORCI KOSMAJSKOG NOP ODREDA - ŠPANSKI BORCI - PODACI O BORCIMA KOSMAJSKOG NOP ODREDA "RADE JOVANOVIĆ" 1941. GODINE337
SPISAK UČESNIKA NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE SA KOJIMA JE PISAC RAZGOVARAO PRIKUPLJAJUĆI PODATKE ZA PISANJE OVE KNJIGE361
SPISAK SKRABĆENICA363
POGOVOR365
BELEŠKA O PISCU369
IZVORI I LITERATURA371
REGISTAR IMENA (I knjiga)375
REGISTAR POJMOVA (I knjiga)385
REGISTAR IMENA (II knjiga)395
REGISTAR POJMOVA (II knjiga)403
BIBLIOTEKA