Dragoslav Dimitrijević - Beli: KOSMAJSKI PARTIZANI (knjiga I)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
Hej kosmajski partizani7
Proglas Sreskog komiteta KPJ za srez kosmajski9
Iz govora predsednika vlade Demokratske federativne Jugoslavije, maršala Josipa Broza Tita, održanog na Kosmaju 7. jula 1945. godine povodom dana ustanka naroda i narodnosti Srbije13
PREDGOVOR17
UVOD25
Za slobodu, preci su se borili sami, sopstvenim sredstvima27
Opšte prilike za vreme stare Jugoslavije31
Dvadeset sedmi mart43
Događaji u aprilskom ratu44
- Bezuslovna kapitulacija jugoslovenske vojske49
Okupacija i okupaciona uprava51
- Postupak okupatorskih vlasti prema vojnim obveznicima bivše jugoslovenske vojske koji nisu zarobljeni55
- Prihvatanje izgnanih Slovenaca i Slovenki57
- Pljačka narodnog bogatstva od strane okupatora57
- Pripreme za ustanak58
NAPOMENE63
DEJSTVA KOSMAJSKOG ODREDA OD FORMIRANjA JULA 1941. DO BORBE KOD TULEŽA FEBRUARA 1942. GODINE81
Formiranje Kosmajsko-posavskog partizanskog odreda81
Prve akcije84
Glavni štab narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Srbije u Kosmaju92
Mladenovačka četa94
Očekivanje ruskih padobranaca95
Blokada Kosmaja - "Akcija Baden"96
- Vraćanje plenskih konja100
- Prve žrtve blokade101
- Mladenovačka četa u okruženju103
- Iznenadno opkoljavanje108
- Nemački izveštaj o blokadi Kosmaja110
- Neuspeh okupatora da uništi odred112
Borba protiv žandarma u Rogači115
Ostale akcije odreda u toku avgusta meseca119
Gročanskopodunavski partizanski odred120
Formiranje Kosmajskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda i stanje u njemu124
- Obaveštenja o neprijatelju132
- Partizanski moral n disciplina134
- Kulturno-prosvetni rad135
- Stvaranje novih organa vlasti140
- Odnos partizana prema narodu141
- Partijska i skojevska organizacija142
Partizani - narodna, oslobodilačka i revolucionarna vojska144
Akcije na železničkim stanicama: Riianj tunel, Ralja i Burinci150
Veze sa Beogradom152
Akcije i stanje u odredu u mesecu septembru158
Ne smete dozvoliti da ostanete izolovani od masa koje su spremne da se bore za svoju pravednu stvar164
Slobodna i poluslobodna terntorija166
Sporazum sa četnicima168
Pripreme neprijatelja za ofanzivu174
Napad ljotićevaca na logor 3. čete185
Borba na Varovnicama187
Aktivnost 2. čete krajem meseca septembra192
Borba protiv žandarma u Slatini198
U sastavu grupe odreda199
Napad na nedićevce u Venčanama201
Borba protiv nedićevaca u Arnajevu205
Sukob sa ljotićevcima u Ameriću207
Četnici su prekršili sporazum o saradnji sa partizanima209
Mobilizacija210
Reorganizacija odreda211
Izveštaj štaba Kosmajskog NOP odreda od 22. oktobra o stanju u odredu i njegovim akcijama i vojno-političkoj situaciji na terenu212
Aktivnost 4. čete215
Borba 3. čete protiv nedićevaca na Žutom Oglavku218
Borba za odbranu slobodne teritorije220
Borba protiv Nemaca i nedićevaca u Barajevu222
Borba protiv četnika i nedićevaca u Baćevcu223
Borba protiv Nemaca u Bagrdanu225
- Slanje partizanki i ranjenika na slobodnu teritoriju227
Borba protiv nedićevaca i četnika u Maniću232
Borba protiv nedićevaca i četnika u Drlupi233
Lečenje ranjenika u Velikoj Ivanči238
- U Šumadiju po municiju240
Vojno-politička situacija na terenu241
Odlazak Kosmajskog odreda za Šumadiju243
Učestvovanje u borbama za odbranu Rudnika246
- Partizanske snage248
- Borba 20. novembra248
- Borba i povlačenje sa Rudnika 23. novembra249
- Sastanak štabova u Svračkovcu249
- Borba 25. novembra250
- Ponovno zauzimanje i povlačenje sa Rudnika250
- Značajno ratno iskustvo253
Od Savinca do Radoinje256
"Mora da se računa sa ponovnim oživljavanjem... ustaničke delatnosti"264
U Sandžaku269
Borbe protiv Italijana i četnika u okolini Priboja274
Povratak u Srbiju279
Na Povlenu i Maljenu286
Narod neće zaboraviti291
Stanje u Kosmaju posle odlaska odreda u Šumadiju (Sandžak)292
- Kosmajski odred293
- Kosmajski srez293
- Srez mladenovački29F
- U gročanskom srezu294
- U srezu podunavskom294
- Kosmajski srez295
- Mladenovački srez295
- Partizani295
- Formiranje samostalne Kosmajske čete297
- Vremenske prilike, dezerterstva, izdaje300
- Pojava pristalica Draže Mihailovića u Kosmaju302
- Političko-organizacioni rad305
- Vojne desetine307
- Osećaju se partizanske akcije311
- Stanje na savezničkim frontovima314
- Situacija u Jugoslaviji315
Povratak Kosmajskog odreda u Kosmaj316
- Borba u Trešnjevici317
- Borba protiv četnika u Živkovcu317
- Borba protiv četnika i nedićevaca kod Sibnice i Dučine318
- Borba protiv četnika i nedićevaca u Beljini318
- Borba protiv Nemaca u Tuležu319
- Uništenje Mukerove grupe330
- Dobri ljudi333
- Baba je plakala334
- Izdaja na Moravi334
- Skupa cena slobode339
NAPOMENE341
AKCIJE KOSMAJSKIH PARTIZANA OD KRAJA FEBRUARA DO JUNA 1942. GODINE345
- Napad na nedićevce i četnike u Malom Požarevcu345
- Dolazak Beograćana u Kosmajske partizane345
- Organizaciono-politički rad na terenu346
- Kosmajski srez346
- Mladenovački srez346
- Podunavski srez347
- Gročanski srez347
- Oslonac na sopstvene snage347
- Sa akcijama smo počeli348
- Nedić narećuje energično hapšenje komunista348
- Formiranje Srpske državne straže349
- Akcije u toku meseca marta351
- Borba sa četnicima vojvode Šumskog u Kamendolu352
- Neprijateljske snage354
- Borba u Vlaškoj356
- Borba u Popoviću357
- Poluslobodna teritorija362
- Prebacivanje Kosmajskih partizana u Šumadiju363
NAPOMENE367
DODATAK - CRTEŽI MILETE VITOROVIĆA - SLIKARA, BORCA KOSMAJSKOG ODREDA
BIBLIOTEKA