Osman Đikić: DVANAESTA HERCEGOVAČKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadržaj
* * *
- cijela knjiga -
* * *
PREDGOVOR 5
Glava I
RAZVOJ NOP-a U HERCEGOVINI POSLIJE BITKE NA SUTJESCI
Povratak 10. hercegovačke NOU brigade u Hercegovinu i njena dejstva u julu i avgustu 1943. godine7
Narastanje 10. hercegovačke NOU brigade poslije kapitulacije Italije i formiranje grupa bataljona10
Formiranje 12. hercegovačke NOU brigade i njena dejstva u novembru i decembru 1943. godine 13
Glava II
DEJSTVA BRIGADE U ZIMU 1944. GODINE
Borbe Brigade na pravcima Gacko-Bileća15
Prodor Brigade u Korjeniće i Zupce43
Odbrambene borbe na prostoru Bileća-Trebinje-Grahovo 48
Glava III
BRIGADA U BORBAMA ZA VRIJEME PROLJEĆNE OKUPATORSKO-KVISLINŠKE OFANZIVE U HERCEGOVINI
Stanje Brigade poslije dvomjesečnih borbi na graničnom prostoru Crne Gore67
Napad na četničko uporište u Bileći i borbe u maju 1944. godine73
Glava IV
UČEŠĆE BRIGADE U SLAMANJU OKUPATORSKO-KVISLINŠKE OFANZIVE "SUNČANICA"
Dejstva Brigade na pravcima Bileća-Gacko i Bileća-Vilusi 81
Razbijanje udruženih snaga neprijatelja na prostoru Trusina-Studenci-Lukavac-Davidovići85
Boravak i borbe na sektoru Nevesinja avgusta 1944. godine 97
Glava V
BRIGADA U OFANZIVI 29. HERCEGOVAČKE NOU DIVIZIJE I ZA OSLOBOĐENJE HERCEGOVINE U JESEN 1944. GODINE
Borbe Brigade u jesen 1944. godine 103
Učešće Brigade u razbijanju grupe četničkih korpusa i oslobođenje Bileće i Trebinja 104
Brigada u borbama za oslobođenje Dubrovnika, Metkovića, Čapljine i Čitluka115
Teške borbe na "zelenoj liniji" južno od Mostara i Širokog Brijega125
Dolazak Brigade na područje Nevesinja i borbe na tom prostoru 142
Glava VI
UČEŠĆE BRIGADE U MOSTARSKOJ OPERACIJI
Situacija u Hercegovini u januaru 1945. godine 150
Usiljeni marš preko Trusine i Stoca ka Čapljini i prelaz preko Neretve154
Žestoke borbe protiv njemačkih i ustaško-domobranskih snaga i ponovno oslobađanje Čapljine, Ljubuškog i Čitluka155
Brigada u borbama za oslobođenje Mostara159
Učešće Brigade u čišćenju oslobođene teritorije od ostataka ustaško-četničkih bandi165
Glava VII
BRIGADA U SARAJEVSKOJ OPERACIJI
Situacija u martu 1945. godine 171
Učešće u borbama i proboju na Ivan-sedlu 172
Gonjenje neprijatelja prema Blažuju i Sarajevu175
Glava VIII
POVRATAK BRIGADE U HERCEGOVINU I DEJSTVA POSLIJE IZLASKA IZ SASTAVA 29. HERCEGOVAČKE UDARNE DIVIZIJE
Učešće u likvidaciji ostataka četničkih i ustaških bandi 180
Učešće u razbijanju četničke grupacije Draže Mihailovića183
PRILOZI195
NARODNI HEROJI 12. HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE 195
STARJEŠINSKI SASTAV 12. HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE203
SPISAK poginulih boraca i starješina 12. hercegovačke NOU brigade (16. novembar 1943 - 23. maj 1945. godine)207
IZVORI I LITERATURA 222
SADRŽAJ 223
BIBLIOTEKA