Dojčilo Mitrović: ZAPADNA SRBIJA 1941.
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
PREDGOVOR5
APRILSKO I JULSKO BOJIšTE U ZAPADIOJ SRBIJI 1941. GODINE7
VOJNI KOMITETI, SAKUPLJANJE ORUŽJA I SPROVOBENjE OSTALIH PRIPREMA ZA ORUŽANU NARODNOOSLOBODILAČKU BORBU12
Pet okružnih komiteta zapadne Srbije12
Veze okružnih komiteta sa mobilisanim pukovima; komuiisti se javljaju kao dobrovoljci, vojne komande ih odbijaju13
Pet sednica vlade stare Jugoslavije u Užicu i Sevojnu su slika države koja se raspada16
Rapaj-brdo, Šabac i Užice — tri mesta značajnijeg otpora stare jugoslovenske vojske u zapadnoj Srbiji17
Partijske i skojevske organizacije u okupiranoj zapadnoj Srbiji brzo se sređuju20
Okrug šabac21
Okrug Valjevo22
Okrug Užice23
Okrug Čačak24
Okrug Kraljevo25
Narodi Jugoslavije produžuju borbu26
U okupiranoj Srbiji jake nemačke snage zavele su svestran i moćan sistem vojne i policijske uprave i ekonomske pljačke28
Zapadna Srbija praznuje Prvi maj i rastura proglas Centralnog komiteta KPJ koji sadrži opšti program borbe32
Obrazovanje kvislinške komesarske uprave u Srbiji i tajno konsultovanje Draže Mihailovića sa ljotićevcima da se stave u komesarsku službu predsednici opština i stari jugoslovenski policijski aparat34
Komunistička partija ne priznaje komadanje Jugoslavije, partijske organizacije sprovode političke i vojne pripreme za oružanu borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika38
Okružni komitet šapca39
Okružni komitet Valjeva40
Okružni komitet Užica44
Okružni komitet Čačka47
Okružni komitet Kraljeva49
FORMIRANjE NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA U ZAPADNOJ SRBIJI54
Nemački napad na Sovjetski Savez 22. juna i rešenost KPJ da vrši svoju internacionalističku dužnost ubrzavaju donošenje odluke o početku narodnog ustanka54
Nemačke tajne prnpreme protiv komunista i svih naprednih ljudi, s naglašavanjem Užica i Čačka u zapadnoj Srbiji55
Slava boraca zapadne Srbije56
Prvi partizani u zapadnoj Srbiji57
Valjevski narodnooslobodilački partizanski odred58
Čačanski narodnooslobodilački partizanski odred "Dr Dragiša Mišović"62
Užički narodnooslobodilački partizanski odred "Dimitrije Tucović"67
Mačvanski narodnooslobodilački partizanski odred73
Kraljevački narodnooslobodilački partizanski odred "Jovan Kursula"75
Kopaonički narodnooslobodilački partizanski odred "Todor Milićević"77
USTANAK80
Četvrtog jula proklamovan je opšti narodni rat progiv okupatora i svih domaćih izdajnika80
Zapadna Srbija pripremljena je za stupanje u oružanu borbu81
Sedmi jul, dan ustanka naroda Srbije82
PARTIZANSKN ODREDI ZAPADNE SRBIJE U OFANZIVI87
Valjevski narodnooslobodilački partizanski odred87
Posle Bele Crkve borci Rađevske partizanske čete vrše napade na Pecku i Valjevsku Kamenicu87
Polaganje zakletve u logoru na Miletinoj Kosi i dolazak članova Glavnog štaba Kljajića i Čolakovića kod rađevskih partizana90
Omasovljenje Partije; zabrana rada starim opštinskim upravama i spaljivanje opštinskih arhiva; prvi oblici nove narodne vlasti; borbe sa Nemcima92
Aktivnost i kriza Kolubarske partizanske čete94
Masovno streljanje seljaka na Bukovima97
Narod dolazi u logor partizanima kao svojima i donosi im darove99
Napad na Lajkovac 15. avgusta između ponoći i svanuća: "... Ovo je dobro za srpski narod!"100
Narodne desetine u Kačeru uništavaju nemačku živu silu102
Borbe Tamnavske partizanske čete, koja se tokom avgusta priključuje Posavskom partizanskom odredu103
Podgorska partizanska četa105
Čačanski narodnooslobodilački partizanski odred "Dr Dragiša Mišović"106
Napad Nemaca na štab odreda i jedna štetna direktiva106
Napadi na neprijatelja u Čačku i u srezu trnavskom109
Zarobljavanje Sreskog komiteta takovskog sreza i borbe s Nemcima oko Gornjeg Milanovca110
Pobeda dragačevskih boraca nad Nemcima u velikoj borbi na Jelici111
Pet partizanskih četa sreza ljubićkog u akciji114
Nemci ponovo objavljuju rat ustaničkim selima u okolini Čačka116
Mačvanski narodnooslobodilački partizanski odred117
Prva oružana akcija izvršena je na Bogatić, sresko mesto i centar Mačve117
Mačvanski partizanski odred naglo izrasta u veliku jedinicu i skoro svakodnevno uništava neprijatelja119
Odred menja ime u Podrinski narodnooslobodilački partizanski odred i formira čete122
Jake neprijateljske snage dolaze u Mačvu, borba počinje s Nemcima124
Proširivanje ustanka na Jadar i Pocerinu128
Užički narodnooslobodilački partizanski odred "Dimitrije Tucović"130
Uništenje vlaeti starog državnog aparata i borba Prve užičke partizanske čete sa desetostruko jačim neprijateljem na Gradini130
Napad na Arilje, borba kod Viroštaka i operacije užičkih boraca u drugoj polovini avgusta134
Kraljevački narodnooslobodilački partizanski odred "Jovan Kursula"138
Prve oružane akcije Kraljevačkog partizanskog odreda; formiranje štaba i četa odreda138
Kopaonički narodnooslobodilački partizanski odred "Todor Milićević"142
Borbe u Ibarskoj klisuri i napad na rudnik Trepča142
TERITORIJA ZAPADNE SRBIJE JE SLOBODNA144
Strategijska zamisao druga Tita o stvaranju slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji, u kraju "ljudi koji su svakom okupatoru dali jak otpor"144
Stvaranje slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji bilo je predmet savetovanja u Dulenima145
Pojava četnika Draže Mihaliovića i nastojanja narodnooslobodilačkog pokreta da se s njima sarađuje u borbi protiv okupatora146
Predstavnik partizana Miloš Minić ponovo pregovara sa Dražom Mihailovićem s ciljem da postigne sporazum o borbi protiv okupatora; pregovori komesara Čačanskog partizanskog odreda Ratka Mitrovića na Ravnoj gori150
Ometanje saradnje cerskih četnika sa Podrinskim partizanskim odredom i pismo Draži Mihailoviću sa zahtevom da se preduzimaju zajedničke četničko-partizanske akcije152
General Milan Nedić obrazuje kvislinšku vladu156
Oslobođenje Stolica i Krupnja i prva nemačka bela zastava u Evropi159
Čete Valjevskog partizanskog odreda posgaju bataljoni, a u oslobođenim mestima stvaraju se narodnooslobodilački odbori166
Oslobođenje Azbukovice, Podgorine i Lziga, i otkrivanje dokumenga o saradnji četnika Draže Mihailovića sa Milanom Nedićem171
Borba za Ljig i formiranje Kolubarskog partizanskog bataljona173
Blokada Valjeva175
Oslobođena teritorija Podrinja178
Blokada Šapca i Mačvanske Mitrovice182
Dolazak druga Tita i članova Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije na slobodnu teritoriju zapadne Srbije185
Prvi sastanak druga Tita sa Dražom Mihailovićem190
Savetovanje u Stolicama na kome je, pored ostalih odluka, promenjeno ime Glavnog štaba Jugoslavije u Vrhovni štab narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije, ima istorijski značaj193
Sprovođenje odluka savetovanja u Stolicama199
Savetovanje Okružnog komiteta Užica u Gorobilju; upotpunjavanje komande Užičkog partizanskog odreda i borbe za oslobođenje teritorije užičkog okruga200
Velika pobeda nad Nemcima u Gorobilju i oslobođenje Požege i Užica203
Formiranje bataljona Čačanskog partizanskog odreda210
Oslobođenjem Gornjeg Milanovca i Čačka teritorija čitavog čačanskog okruga je slobodna211
Čačanski partizanski odred formira bateriju topova, tenkovsku četu, četu narodne milicije, konjički eskadron i biciklistički vod218
Ofanzivna dejstva Kraljevačkog partizanskog odreda220
Kopaonički partizanski odred oslobađa teritoriju sreza studeničkog; četnici napadaju Rašku221
Opsada Kraljeva225
Masovno streljanje građana u Kraljevu233
UŽICE, CENTAR OSLOBODILAČKE BORBE NARODA JUGOSLAVIJE236
Vrhovni štab narodnooslobodilačkih partizanskih odreda i Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije prelaze iz Stolica u Užice236
Razvijanje organa nove narodne vlasti i stvaranje Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Srbije237
NEPRIJATELJSKA OFANZIVA PROTIV SLOBODNE TERITORIJE ZAPADNE SRBIJE, POZNATA KAO PRVA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA, I ORUŽANI NAPAD ČETNIKA NA PARTIZANSKE ODREDE PO NAREBENJU DRAžE MIHAILOVIBA242
Za borbu protiv ustanika u Srbiji Nemci dovlače nove trupe iz Grčke, Francuske i sa istočnog fronta, a Hitler naređuje da se u "srpskoj oblasti ... najoštrijim merama za duže vreme uspostavi poredak"242
Jedinice Podrinskog i Valjevskog partizanskog odreda mesec dana vode ogorčene i krvave borbe sa 342. nemačkom divizijom, čiji vojnici ruše, pale i ubijaju oko 6.000 stanovnika Podrinja i Rađevine245
Frong boraca Valjevskog i Podrinskog odreda u žilavim borbama zadržava prodor 342. nemačke divizije kod Zavlake i nanosi joj teške gubitke u ljudstvu i naoružanju; Nemci pale Krupanj, Pecku i Osečinu251
Prodor Nemaca iz Kragujevca i paljenje Gornjeg Milanovca i Rudnika255
U raznim krajevima zapadne Srbije neprekidno se ponavljaju napadi četnika na oslobođena mesta i partizanske jedinice; drug Tito na drugom sastanku sa Dražom Mihailovićem 26. oktobra ulaže nove napore za stvaranje jedinstva u borbi protiv okupatora257
Četnički plan o uništenju partizanskih odreda i napad na Užice i Vrhovni štab264
Četnici razbijaju opsadu Kraljeva i napadaju Čačak i Gornji Milanovac267
Sastanak Draže Mihailovića sa Nemcima u selu Divcima kod Valjeva; četnici predaju Nemcima 365 zarobljenih partizana271
Posle pregovora u Čačku, predstavnici Vrhovnog štaba 20. novembra potpisuju sporazum sa četnicima277
Borbe u oblasti Rudnika279
Prodor nemačkih snaga na slobodnu teritoriju zapadne Srbije i povlačenje partizanskih odreda281
Kadinjača, epopeja odbrane slobodnog Užica282
Uništavanje delova odreda koji su se sa puta u Sandžak vraćali na svoju teritoriju284
Borci iz zapadne Srbije u Prvoj i Drugoj proleterskoj brigadi287
NEUNIšTIVE SNAGE PARTIZANSKIH ODREDA U ZAPADNOJ SRBIJI PRODUžUJU BORBU U TOKU CELE ZIME 1941/1942. GODINE288
Na savetovanju Valjevskog i Podrinskog odreda i Posavskog bataljona u Dragodolu konstatovano je da okupator "nije uspeo da uništi živu snagu naših odreda"288
Valjevski partizanski odred uspeva da očuva jedan deo slobodne teritorije vodeći neprekidne borbe sa Nemcima i kvislinzima290
Valjevski borci proslavljaju doček Nove godine 1942. i po hladnoći od 40 stepeni vrše pohod u Kolubaru, Rađevinu i Podgorinu293
Formiranje Grupie komande nartizanskih odreda u zapadnoj Srbiji i pokušaj napuštanja slobodne teritorije i prebacivanja u Sandžak i Toplicu296
Savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca Grupne komande partizanskih odreda na Maljenu 13. februara 1942. godine299
Pokret Posavotamnavskog partizanskog odreda i njegovo uništenje300
U dvadesetodnevnim neprekidnim borbama Valjevski partizanski odred u Rađevini i Podgorini izgubio je polovinu boraca302
Vojno-političko rukovodstvo Valjevskog partizanskog odreda donosi sudbonosnu odluku o prelasku ostataka odreda u Bosnu304
Borci Suvoborskog partizanskog odreda ginu u jednomesečnim ogorčenim borbama sa Nemcima i četnicima308
Rad partijske organizacije valjevskog okruga posle neprijateljske ofanzive i pripreme za novu borbu312
REGISTAR321
BIBLIOTEKA