Isidor Đuković: TRIDESET PRVA SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
PREDGOVOR5
I - FORMIRANJE BRIGADE I PRVE BORBE
1. U predvečerje formiranja brigade9
2. Svečani stroj u Ljigu18
3. Vatreno krštenje23
4. Od Obrenovca do Šapca29
II - U SREMSKOJ RAVNICI
1. Formiranje sremskog fronta35
2. U sastavu 21. udarne divizije42
3. Napadi na uporište u Martincima44
4. Na odmoru u Laćarku54
5. Hvatanje »živog jezika«59
6. Borbe kod Martinaca63
7. Na samostalnom pravcu71
8. U bosutskoj močvari82
9. Početne borbe kod Otoka97
10. Zatišje ispred Otoka108
11. Borbe u laktu Bosuta115
12. U borbi kod Šarengrada135
13. Odmor u Iloku144
14. Ponovo na položaju147
15. Preoružanje, reorganizacija i borbena obuka151
III - U VELIKOJ OFANZIVI
1. Pripreme za proboj sremskog fronta170
2. Osloboćenje Vinkovaca185
3. Borbe za osloboćenje Bakova194
4. Drama na koti 160205
5. Na glavnom pravcu Armije213
6. Ispred Novske i Jasenovca220
7. Predah u nastupanju223
8. Prodor preko Ilove227
9. Fašistička Nemačka je kapitulirala234
10. Borbe i posle kapitulacije Nemačke238
11. U oslobođenju Zagreba240
12. Dejstva prema Celju246
13. Poslednje borbe protiv ustaša253
14. Neke opšte karakteristike brigade258
IV - POSLE POBEDE
1. Godišnjica 21. udarne divizije266
2. Brigadna izložba u Zagrebu268
3. Povratak u Srbiju271
4. Defile pobednika u Zagrebu276
PRILOZI
Pregledi gubitaka283
Poginuli, nestali i umrli borci290
Poginuli borci sa nepotpunim identitetom354
Borili su se u brigadi463
Borci koji su preživeli rat364
BIBLIOTEKA