Vojni istorijski institut: ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE 1944-45
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
I
UVOD7
II
OPERACIJE NOVJ ZA OSLOBOĐENJE SRBIJE, MAKEDONIJE, CRNE GORE I DALMACIJE
1. PRODOR SNAGA NOVJ U SRBIJU
Plan Vrhovnog štaba i grupisanje snaga15
Raspored i namere neprijatelja18
Prvi pokušaj Nemaca da spreče prodor snaga NOVJ u Srbiju20
- Topličko-jablanička operacija20
- Andrijevička operacija27
- Prodor Operativne grupe divizija u Srbiju33
- Borbe u istočnoj Bosni38
Drugi pokušaj Nemaca da spreče prodor snaga NOVJ u Srbiju40
- Durmitorska operacija43
Prodor 1 proleterskog i 12 udarnog korpusa NOVJ u Srbiju54
2. OPERACIJE U SRBIJI
Operacije snaga NOVJ do spajanja sa snagama Crvene armije58
- Situacija krajem avgusta 1944 godine58
- Operacije 1 proleterskog i 12 udarnog korpusa NOVJ i Operativne grupe divizija do izbijanja na liniju Aranđelovac, Valjevo, Krupanj64
- Operacije 13 i 14 korpusa NOVJ u južnoj i istočnoj Srbiji78
- Situacija krajem septembra 1944 godine88
- Operacije 1 armiske grupe NOVJ u zapadnoj Srbiji i Šumadiji 90
Operacije snaga NOVJ, II i III ukrajinskog fronta i bugarske 2. armije94
- Prodor trupa III ukrajinskog fronta CA u Pomoravlje94
- Niška operacija102
- Beogradska operacija110
- Dejstva u Vojvodini138
3. OPERACIJE U MAKEDONIJI
Situacija polovinom 1944 godine140
Dejstva NOV do kapitulacije Bugarske144
- Borbe u avgustu i početkom septembra 1944 godine144
- Borbe u septembru i početkom oktobra 1944 godine150
Operacije snaga NOVJ i nove bugarske vojske158
- Operacije u istočnoj Makedoniji161
- Operacije u zapadnoj Makedoniji174
- Operacije na vardarskom pravcu178
- Uništenje balista184
Zaključak 189
4. ZAVRŠNE OPERACIJE U SRBIJI
Borbe kod Kragujevca i Kraljeva193
Borbe na Kosovu i Metohiji196
- Kosovska operacija196
Borbe na pravcu Kraljevo—Užice—Ljubovija202
Čišćenje zapadne Srbije od neprijatelja204
Borbe na pravcu Novi Pazar—Sjenica—Višegrad206
Prelaz Južne operativne grupe divizija NOVJ u istočnu Bosnu208
Zaključak210
5. OPERACIJE U CRNOJ GORI I HERCEGOVINI
Situacija početkom septembra 1944 godine212
Tok operacija215
- Borbe u septembru i prvoj polovini oktobra215
- Oslobođenje Crnogorskog Primorja sa zaleđem229
- Borbe 29 divizije u dolini donjeg toka Neretve234
- Završne borbe za oslobođenje Crne Gore236
Zaključak248
6. OPERACIJE U DALMACIJI
Situacija početkom septembra 1944 godine250
Tok operacija — prva etapa255
- Oslobođenje srednjedalmatinskih ostrva255
- Dejstva 8 korpusa u primorskom pojasu262
Druga etapa267
- Oslobođenje južne Dalmacije267
- Oslobođenje srednje Dalmacije274
- Oslobođenje severne Dalmacije279
Treća etapa284
- Kninska operacija284
III
DEJSTVA SNAGA NOVJ U BOSNI, HRVATSKOJ I SLOVENIJI U DRUGOJ POLOVINI 1944 GODINE
1. BORBE U BOSNI
Situacija polovinom 1944 godine299
Borbe u Bosanskoj Krajini i u centralnoj Bosni302
- Dejstva u rejonu donjeg toka Sane304
- Druga banjalučka operacija308
- Oslobođenje Travnika i borbe u dolini Lašve320
Borbe u istočnoj Bosni331
- Dejstva u širem rejonu Tuzle331
- Dejstva na komunikaciji Sarajevo—Višegrad334
- Borbe na levoj obali Drine339
- Poraz četnika kod Tuzle341
2. BORBE U HRVATSKOJ
Situacija polovinom 1944 godine343
Borbe u Kordunu, Baniji i Žumberku345
- Dejstva na komunikacije347
- Borbe u rejonu Bihaća i Plaškog351
- Borbe u gornjem toku Korane355
Borbe u Lici, Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i Istri356
- Dejstva na komunikacije358
- Povezivanje slobodne teritorije Like i Dalmacije361
- Oslobođenje Gračaca363
Borbe u Slavoniji i Zagorju365
- Oslobođenje Požeške i Daruvarske Kotline366
- Dejstva u Moslavini i na Bilogori371
- Prodor 6 i 10 korpusa u Podravinu375
- Dejstva 6 korpusa u istočnoj Slavoniji379
- Dejstva 10 korpusa383
- Borbe za virovitički mostobran385
3. BORBE U SLOVENIJI
Situacija polovinom 1944 godine388
Borbe u julu i avgustu389
- Dejstva u Dolenjskoj i Notranjskoj389
- Dejstva u Slovenačkom Primorju, Beneškoj Sloveniji i Gorenjskoj 391
- Dejstva u Štajerskoj394
Napadi na neprijateljska uporišta i komunikacije u septembru397
- Oslobođenje Crnog Vrha397
- Proširenje slobodne teritorije u Štajerskoj398
- Napad na most kod Litije i na Stampetov most399
Napad nemačkih snaga na slobodnu teritoriju401
- Prodor Nemaca u Lošku Dolinu i borbe u Suhoj Krajini401
- Prodor na Trnovski Gozd i borbe u Poljanskoj Dolini403
- Prodor Nemaca u Gornju Savinjsku Dolinu i na Pohorje406
IV
ZIMSKE OPERACIJE
1. DEJSTVA 1, 2 i 3 ARMIJE
Borbe u Sremu
- Operacije do formiranja 1 armije409
- Operacije 1 armije414
Borbe u Baranji
- Forsiranje Dunava kod Batine417
Borbe u Podravini
- Operacije 3 armije419
Borbe u istočnoj Bosni
- Operacije 2 armije426
2 .SAMOSTALNA DEJSTVA KORPUSA NOVJ
Borbe u centralnoj Bosni
- Dejstva 5 korpusa440
Borbe u Hrvatskoj
- Dejstva 4 korpusa444
- Dejstva 11 korpusa446
Borbe u Sloveniji
- Dejstva 7. korpusa449
- Dejstva 9 korpusa452
- Dejstva jedinica IV operativne zone455
Borbe u Hercegovini
- Mostarska operacija459
Zaključak o zimskim operacijama471
V
OFANZIVA JUGOSLOVENSKE ARMIJE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ZEMLJE
1. PROBOJ NEPRIJATELJSKOG FRONTA U JUGOSLAVIJI
Situacija na jugoslovenskom ratištu marta 1945 godine473
Operacije 4 armije481
- Neprijateljske snage pred frontom 4 armije481
- Plan operacija 4 armije485
- Ličko-primorska operacija486
- Zaključak514
Operacije 2 armije i Operativne grupe korpusa516
- Sarajevska operacija517
- Oslobođenje Doboja534
Operacije 1 armije537
- Neprijateljske snage pred frontom 1 armije537
- Plan operacija539
- Prethodne operacije Južne operativne grupe divizija541
- Proboj Sremskog fronta545
Operacije 3 armije559
- Forsiranje Drave562
- Oslobođenje Osijeka, Našica i D. Miholjca566
2. OPERACIJE 1, 2 i 3 ARMIJE DO IZBIJANJA NA LINIJU VIROVITICA, R. ILOVA, R. UNA
Nastupanje 1 armije572
- Oslobođenje Đakova i prodor 1 proleterske divizije u rejon Pleternice574
- Borbe na pravcu Striživojna—Brod578
- Oslobođenje Pleternice, Broda i SI. Požege584
Nastupanje 3 armije598
- Oslobođenje Virovitice598
Nastupanje 2 armije607
- Oslobođenje Bos. Broda i izbijanje u dolinu Une607
Nastupanje 4 armije611
- Tršćanska operacija611
- Oslobođenje Ljubljane, Dolenjske, Gorenjske i Slovenačke Koruške668
3. PROBOJ NEPRIJATELJSKOG FRONTA NA LINIJI DRAVA, BILOGORA, ILOVA, DONJI TOK UNE
Nastupanje 3 armije
- Proboj fronta na Bilogori677
Nastupanje 1 armije
- Proboj fronta na Ilovi683
Nastupanje 2 armije
- Borbe na Uni i oslobođenje Karlovca699
Oslobođenje Zagreba i gonjenje neprijatelja do njegovog konačnog uništenja 706
- Nastupanje 3 armije708
- Nastupanje 1 armije715
- Nastupanje 2 armije722
VI
OPŠTI ZAKLJUČAK724
MAPE738
BIBLIOTEKA