Todor Vujasinović: OZRENSKI PARTIZANSKI ODRED
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
PREDGOVOR5
RIJEČ KOORDINACIONOG ODBORA11
I dio
UVOD
Direktiva Partije za ustanak15
Pripreme za ustanak na Ozrenu18
Prve teškoće i prvi uspjesi24
POČETAK USTANKA
Ustanak počinje37
Sta se za to vrijeme dešavalo oko Doboja i na dru­gim sektorima45
Napad na neprijateljska uporišta u Maglaju50
Razvoj događaja na Trebavi59
Događaji na lijevoj strani rijeke Bosne67
Teror i žrtve u prvim danima ustanka73
JAČANJE ODREDA
Formiranje Odreda81
Prve borbe u septembru92
Drugi izvještaj Oblasnom štabu102
Prva pohvala Glavnog štaba106
Pripreme za borbu na duži rok111
Bilježimo nove uspjehe116
Rad u pozadini126
Naređenje Glavnog štaba130
Situacija oko Kladnja135
Borbe uzimaju sve šire razmjere143
Akcija potpukovnika Alikadića149
Događaji krajem novembra160
OFANZIVNI PODUHVATI NEPRIJATELJA
Ozrenska operacija167
Krivajska akcija189
Napad na Turiju233
Ozrenski odred za vrijeme druge neprijateljske ofanzive 241
Neprijateljska operacija »Ozren II«258
Izvodi iz neprijateljskih dokumenata o posljednjim događajima285
Poslije operacije »Ozren II«297
KRIZA ODREDA
Događaji u februaru i martu 1942. godine307
Čekamo brigadu326
Udarni bataljon je stigao345
O onome šta se desilo na Ozrenu poslije našeg odlaska362
II dio
BORBA SE NA OZRENU PRODUŽUJE387
FORMIRANJE DRUGOG OZRENSKOG ODREDA I PREGLED NJEGOVOG BORBENOG PUTA391
III dio
Izabrana dokumenta NOP-a417
Dokumenta neprijateljskog porijekla438
Fotografije577
Bilješka o piscu587
BIBLIOTEKA