Revolucionarni omladinski pokret u Zagrebu 1941-1945 - I - Zbornik povijesnih pregleda i sjećanja
BIBLIOTEKA

UredništvoPREDGOVOR5
1. OBNOVA I REORGANIZACIJA SKOJ-a
Josip Broz TitoBORBA ZA MLADU GENERACIJU11
Vladimir BakarićOMLADINA TEMELJ SLOBODE I BRATSTVA NAŠIH NARODA15
* * *SKOJ — SNAŽNA I MASOVNA ORGANIZACIJA MLADIH
(Uvodna razmatranja uz dva povijesna skupa ko­munističke omladine prije rata) Osnivanje Omladinske komisije pri CK KPJ — še­sta zemaljska konferencija SKOJ-a — dogovor mla­dih komunista uoči rata i revolucije — Značenje Pokrajinske konferencije SKOJ-a za Hrvatsku
19
Leo MatesORGANIZACIJA RADA ŠESTE ZEMALJSKE KON­FERENCIJE SKOJ-a
(Važno ilegalno savjetovanje pred revoluciju) Pronalaženje podesne prostorije — Uređenje dvo­rane za Konferenciju — Konspirativno raspozna­vanje delegata — Sve točno po planu
22
Mika ŠpiljakDVIJE ZNAČAJNE SKOJEVSKE KONFERENCIJE
1. Šesta zemaljska konferencija SKOJ-a
2. Pokrajinska konferencija SKOJ-a za Hrvatsku
26
Ljubica-Buba Jančić-ZecPOKRAJINSKA KONFERENCIJA SKOJ-a ZA HR­VATSKU
(Prisan lik pravog masovika Jože Vlahovića) Delegati na Konferenciji — Uloga sekretara Jože
29
Vicko Raspor
Rade Vlkov
KONFERENCIJE SKOJ-a UOČI RATA
(Četiri omladinska savjetovanja)
32
Milutin BaltićSJEĆANJE NA POKRAJINSKU KONFERENCIJU SKOJ-a
(Mobilizacija omladine uoči rata) Referati na konferenciji — Oblici rada s omladi­nom — Odluke Konferencije
34
Vlado MađarevićSKOJEVSKA AKTIVNOST VLADIMIRA BAKARIĆA
(Rad u omladinskoj štampi)
Vješt ilegalac — Romantično vrijeme — Tekstovi bez potpisa — Izvanredan publicist
37
Milutin Baltić NIKAD NIJE DIJELIO LEKCIJE...
(Lik Ive Lole Ribara)
Odličan poznavalac omladinskih problema — Priz­nanje druga Lole zagrebačkoj skojevskoj organi­zaciji
41
Jozo PetričevićIVO LOLO RIBAR U ZAGREBU
(Svestrana aktivnost omladinskog tribuna) Zagrebačko djetinjstvo — Titov izabranik — Di­namična ličnost — Ilegalni rukovodilac u Zagre­bu — Ponovno u Zagrebu i opet u partizane
44
Vladimir Bakarić JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH FIGURA — JOŽA VLAHOVIĆ
(Jožin rad bio je visoko cijenjen i u CK KPH)
49
Ivo Lolo Ribar PISMO O POGIBIJI JOŽE VLAHOVIĆA
(»Njegov život i njegova smrt treba da budu puto­kaz i svetao primer«)
50
Milutin BaltićIZUZETNA LIČNOST JOŽE VLAHOVIĆA
(Primjer omladinskog rukovodioca) Poznanstvo s Jožom — Rukovodilac SKOJ-a u Zag­rebu — Podrška i ohrabrenje — Bliski suradnik Rade Končara
51
2. PREDRATNI RAZVOJ NAPREDNOG OMLADINSKOG POKRETA
Dušan ČalićANTIFAŠISTIČKI OMLADINSKI POKRET PRIJE RATA
(Pregled političkog osvješćivanja zagrebačke omla­dine)
Osnivanje SKOJ-a — Stvaranje Narodne fronte i Jedinstvenog omladinskog antifašističkog pokreta — Zločini frankovačkih studenata — Nagli rast omladinskog pokreta — Prilike i borba uoči rata — Učestale demonstracije radničke i studentske omladine — Spremni za oružani otpor i revolu­ciju
57
Milutin BaltićNAPREDNI OMLADINSKI POKRET U ZAGREBU
(Organizacioni oblici revolucionarne omladine) Ilegalna omladinska rukovodstva — Legalni oblici okupljanja omladine
64
Stanko NaletilićRADNIČKI OMLADINSKI POKRET U ZAGREBU (OD 1935. DO 1941.)
(Razgranatost omladinskih aktivnosti)
Omladinske sekcije u URSS-ovim strukovnim sin­dikatima — Kulturna i sportska društva — Mjesni međustrukovni omladinski odbor — Široka aktiv­nost — Okupljanje i povezanost omladine — Še­grtski štrajkovi — Snažan revolucionarni faktor
67
Vicko Raspor
Rade Vlkov
ZAGREBAČKA SKOJEVSKA ORGANIZACIJA (OD 1939. DO 1941.)
(Sjećanja dva člana Pokrajinskog komiteta SKOJ-a)
1. Aktivnost radničke omladine Temelj omladinskog pokreta u sindikatu — Iz­leti i ilegalne akcije — Rad po sektorima MK SKOJ-a — Skojevci u šegrtskim školama — Raz­novrsnost rada
2. Organizacija skojevaca u srednjim školama Štrajk obrtne škole — Okupacija i skupljanje oružja — Školska rukovodstva i razredni aktivi SKOJ-a — Udarne grupe srednjoškolaca i ma­sovne akcije — Osvajanje Civilne zaštite
3. Omladinska društva i rad studenata Osvajanje studentskih udruženja — Omladinske organizacije uoči i za vrijeme okupacije
75
Branko CvjetanovićPOKRET NAPREDNIH STUDENATA
(Borba ljevičara na Sveučilištu prije rata) Stvaranje jedinstva studenata — Borba s fran­kovcima — Akcioni odbor studenata — Suradnja i razlaz sa studentima iz HSS-a — Veza i jedin­stvo s beogradskim i ljubljanskim studentima — Jačanje partijskog studentskog kadra — Pobjede na izborima za upravu stručnih klubova
89
* * *ORGANIZACIJA »NARODNE STUDENTSKE OMLADINE«
(Široki oblik okupljanja antifašističke omladine) Reorganizacija skojevskih snaga — Ilegalne aktiv­nosti — Udarne grupe
97
Helena (Jelka) Pachl-MandićRAD SA STUDENTICAMA
(Junior sekcija Udruženja univerzitetski obrazova­nih žena)
101
Ivica GretićORGANIZACIJA I AKTIVNOST GRAFIČKE OMLADINE
(Važan sektor napredne mladosti) Omladinska sekcija grafičara — Rad u ilegalnim štamparijama — Poginuli grafičari
103
Ljerka SokolNAPREDNI OMLADINSKI POKRET U PTT ZAGREB
(Revolucionarni rad i žrtve poštara) Otprema partijske štampe — Diverzija na pošti i borci poštari
107
Josip CaziANKETA O POLOŽAJU ŠEGRTA
(Dragocjeni materijal o životu radničke omladine) Široka akcija — Zahtjevi iz ankete — Veliki odaziv šegrta
110
Dušan TumpićISTARSKA OMLADINA I ZAGREBAČKI REVO­LUCIONARNI POKRET
(Značajna uloga mladih Istrana u Zagrebu) Aktivnost u radničkim sindikatima i društvima — Omladinska sekcija društva »Istra« — Savjetova­nje istarske omladine — Skojevska grupa u Is­tarskom internatu — Mladi Istrani u ilegalnim akcijama — Zagrebački Istrani odlaze u Istru — U borbi i na partijskim dužnostima — Neki su os­tali na ilegalnom radu u Zagrebu — Velike žrtve mladih zagrebačkih Istrana
113
Ante DobrilaISTARSKI INTERNAT U ZAGREBU
(Važno središte revolucionarne aktivnosti omladine) Život i rad u Internatu — Aktivnost skojevske grupe — Ideološka izgradnja — Progoni od uprave Internata — Zamah pokreta istarske omladine od 1937. — Odlazak u borbu za oslobođenje Istre
124
Tvrtko ŠvobHRVATSKA OMLADINSKA ČITAONICA (HOČ)
(Sastajalište omladine istočnog Zagreba) Rad sekcija — Napredna predavanja i usmene no­vine
130
Stanislav ŠarićSKOJEVCI IZ DOMA SLIJEPIH
(Ilegalna aktivnost slijepe omladine) »Sljeparnik« kao rasadnik antifašističke borbe — Marksistička izgradnja — Prikupljanje materijala za ilegalne štamparije — Sabotaže emisija ustaš­kog »krugovala«
133
Josip ZmajićDJELOVANJE STUDENATA IZ ZAGREBA NA SELU
(Veze studentske omladine)
Pokretači osnivanja partijskih organizacija na se­lu — Studenti pomažu seljačku štampu — Raz- granata ilegalna aktivnost — Značajna uloga Mar­tina Franekića
139
Vlado MađarevićBORBENA ŠTAMPA SKOJ-a
(Napredni omladinski listovi u Zagrebu prije rata) Zamah omladinskog pokreta i štampe 1935. godi­ne — Uloga »Novog studenta« — Štampanje beo­gradskog »Našeg studenta« u Zagrebu 1939. — Po­kretanje i značenje »Glasa omladine« — Biblioteka, almanah i zadruga omladine — Omladinski listovi uoči rata 1940 — 1941.
145
Vladimir StoparPRVI BROJ »OMLADINSKOG BORCA«
(Priređen u Zagrebu štampan u partizanima) Početak partizanske štampe — Pokretanje lista i redakcija u Zagrebu — Profil i sadržaj novog omladinskog lista
155
Vladimir StoparRAD ILEGALNE OMLADINSKE TEHNIKE
(Umnožavanje letaka i štampe u stanu braće Zajšek)
Osnivanje tehnike — Masovno dijeljenje letaka
159
Vlado MađarevićANTIFAŠISTIČKI OMLADINSKI POKRET ZA MIR
(Široko populariziranje svjetskih omladinskih kon­gresa)
Zagrebački delegati na međunarodnim omladin­skim mirovnim kongresima — Velike pripreme za Omladinski mirovni kongres u Ženevi — Ak­tivnost naših delegata na dva značajna međuna­rodna omladinska kongresa uoči rata
163
Dražen CaldarovićMIROVNA AKTIVNOST ZAGREBAČKE OMLADINE
(Sjećanja na rad Pripremnog odbora u Zagrebu za svjetski omladinski kongres za mir u Ženevi 1936.)
Šesnaest omladinskih organizacija u odboru — Velika anketa omladine o miru — Pokrajinska pripremna konferencija — Zemaljska pripremna konferencija u Zagrebu i izbor delegata za Ženevu — Priprema referata za Ženevski kongres
168
Nada SalamonSTUDENTSKE AKTIVNOSTI I KONGRES ZA MIR 1940.
(»Ono što omladina danas hoće — to će biti istina sutrašnjice«)
Politička zrelost omladine — Mirovni rad u KUSP-u i Usmene novine — Antifašističke akcije i leci — Delegat i referent na Studentskom kongresu za mir u Beogradu — Kako je radio Kongres — Brojni pozdravi Kongresu — Referati i rezultati Kon­gresa
172
Nikola ŠegotaPREDSTAVNIK RADNIČKE OMLADINE ZAGRE­BA NA STUDENTSKOM KONGRESU ZA MIR 1940. U BEOGRADU
(Jedinstvo radničke i studentske omladine)
Veza sa studentima — Radnički delegat — Na putu sa studentima u Beograd — Snažan utisak govor­nika na Kongresu — Razgovori s beogradskim stu­dentima
181
Ladislav GrakalićDELEGATI NA KONGRESU ZA MIR U BEOGRADU
(Predstavnici studenata arhitekture iz Zagreba)
185
Slavko KomarLETEĆI MITINZI POVODOM POTPISIVANJA TROJNOG PAKTA
(Antifašistički protesti na ulicama i trgovima Za­greba)
187
3. SKOJ ZA VRIJEME OKUPACIJE I RAD MJESNOG KOMITETA U ZAGREBU
Narcisa Lengel-KrizmanOMLADINSKI POKRET U OKUPIRANOM GRADU
(Pregled djelovanja SKOJ-a u Zagrebu 1941 — 1945.)
Organizacija SKOJ-a u predvečerje rata — Okupa­cija nameće nove organizacione forme — Pojača­nje oružanih akcija — Brojčani porast aktivista i širina ilegalnog rada — Nova organizaciona struk­tura i stvaranje USAOJ-a
191
Maurici je MagašićMJESNI KOMITET SKOJ-a UOČI RATA I ZA VRIJEME OKUPACIJE DO OSLOBOĐENJA ZAGREBA
(Struktura ilegalnog rukovodstva zagrebačke om­ladine)
Formiranje Omladinske komisije i obnavljanje SKOJ-a — Obnavljanje Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku — Mjesni komitet SKOJ-a Zagreba od travnja do listopada 1941 — Mjesni komitet SKOJ-a od prosinca 1941. do prosinca 1942. — Mjesni komitet SKOJ-a od prosinca 1942. do prosinca 1943. — Mjesni komitet SKOJ-a u 1944. godini — Mj esni komitet SKOJ-a u oslobo­đenom gradu
201
Milka KufrinIZUZETNI OMLADINSKI RUKOVODILAC
(Neumoi-na aktivnost sekretara MK SKOJ-a Stje­pana Bencekovića u srpnju i kolovozu 1941.)
Antifašistički rad na selu — Povezivanje aktivista SKOJ-a — Smrt od gladi u samici logora
213
Emil IvancHEROJSKA SMRT STJEPANA MALEKA — LATE
(Određen za sekretara MK SKOJ-a kolovoz — ru­jan 1941.)
217
Ivica KranželićOBNAVLJANJE PREKINUTOG RADA
(Formiranje Mjesnog komiteta SKOJ-a potkraj 1941.)
Novo rukovodstvo SKOJ-a Zagreba — Proširiva­nje obnovljenih veza
219
Josip ManolićUSPJEŠNA AKTIVNOST POSLIJE VELIKE PROVALE
(Rad organizacije SKOJ-a od kraja 1941. do listo­pada 1942.)
Novi Mjesni komitet u prosincu 1941. — Prilago- đavanje teškim uvjetima — Reorganizacija udar­nih grupa
222
Ivan PalčecIZ AKTIVA SKOJ-a NA ŽELJEZNICI DO MJESNOG KOMITETA
(Član MK SKOJ-a od travnja do kolovoza 1942.)
Skojevska organizacija u Željezničkoj radionici — Grupa za prebacivanje u partizane — Clan Mje­snog komiteta i Sekretar Istočnog rajona SKOJ-a — Hapšenja i logori
225
Ivan-Nikola KožićREVOLUCIONARNA DUŠA OMLADINSKOG POKRETA
(Neka obilježja djelovanja radničke omladine Zag­reba)
Svestrana i masovna podrška — Stalna kadrovska obnova SKOJ-a — Aktivirati sebe i drugoga — Or­ganizacione forme treba podrediti ciljevima — Clan MK SKOJ-a
229
Fadila Bilal RedžićŠIRINA SKOJEVSKIH AKCIJA
(Sjećanje na rad srednjoškolskog i mjesnog ruko­vodstva SKOJ-a)
Sastav srednjoškolskog rukovodstva SKOJ-a — Se­kretar SKOJ-a na srednjim školama — Sekretar Mjesnog komiteta SKOJ-a u rujnu 1942. — Moćno oružje propagande — Antifašističke akcije omla­dine
234
Milutin BaltićRAD I PROMJENE MJESNOG KOMITETA SKOJ-a
(Česta hapšenja i izmjene članova MK)
Pad prvog Mjesnog komiteta SKOJ-a za okupaci­je — Na zadatku rukovodioca SKOJ-a u Zagre­bu — Novi Mjesni komiteti SKOJ-a — Tragična sudbina sekretarice MK SKOJ-a Božene Hršak — Snažna podrška zagrebačke omladine NOP-u
240
Fumica Fedel-SedmakSVESTRANO ANGAŽIRANJE U BORBI
(Rad na Sveučilištu i u Mjesnom komitetu SKOJ-a 1942—1943.)
Akcija s antifašističkim pismima — Skojevska gru­pa na Filozofskom fakultetu — U studentskom ru­kovodstvu i u MK SKOJ-a — »Odsječena« od više veze — U novom MK SKOJ-a s Ivicom Habune- kom — Iznenadno hapšenje pred odlazak u par­tizane — Strepnje na policiji — Ipak puštena i na vrijeme u partizane
245
Mirko PeršenOD SIMPATIZERA DO SEKRETARA KOMITETA
(Sekretar MK SKOJ-a od prosinca 1942. do ožujka 1943.)
Ponovno formiranje MK SKOJ-a — Sastav novog Mjesnog komiteta — Tri sektora rada — Rad na prebacivanju omladine u partizane — Omasov­ljenje i povezivanje aktivista po rajonima — Hap­šenje članova Mjesnog komiteta 1943.
254
Branko TušakU RAJONSKOM I MJESNOM KOMITETU SKOJ-a
(Rad Mjesnog komiteta 1942. i 1943.)
Povezanost sa SKOJ-em — U rukovodstvu SKOJ-a za zapadni dio grada — Član novog Mjesnog ko­miteta — Udarne grupe SKOJ-a
259
Boris BakračNJEŽAN MLADIĆ ČELIČNIH ŽIVACA
(Smrt sekretara MK SKOJ-a Ivice Habuneka)
265
Franjo KunstićINTENZIVNE VEZE S POKRAJINSKIM KOMITETOM SKOJ-a
(Sekretar MK SKOJ-a u listopadu i studenom 1943.)
Član Mjesnog komiteta SKOJ-a — Redovita veza s PK SKOJ-a u Oborovu — Hapšenje na zadatku
267
Agneza Vostrel-Amanović S OSLOBOĐENOG TERITORIJA U OKUPIRANI ZAGREB
(Rad u MK SKOJ-a od sredine studenog do kraja prosinca 1943.)
Sa sekretarom MK SKOJ-a »Perom« — Rad sko­jevaca u srednjim školama — Rad s radničkom omladinom — Hapšenje i logor
271
Duka HrženjakPOSLJEDNJI SEKRETAR MK SKOJ-a
(Herojska smrt Božene Hršak 1944.)
Teška situacija za rad — Sastav posljednjeg Mje­snog komiteta — Hapšenje i mučenje Božene Hr­šak
275
4. BORBENE AKCIJE I OTPOR OMLADINE U OKUPIRANOM ZAGREBU
TITOO ZAGREBU — GRADU HEROJU 281
Mauricije MagašićOMLADINA ZAGREBA U BORBI
(Uvod u pregled akcija)
Razgaranje borbe — Oblici otpora
283
Stjepan BlažekovićILEGALNE AKCIJE I ORUŽANI OTPOR
(Pregled antifašističke borbe omladine u okupira­nom Zagrebu)
Organiziranje Vojnog komiteta — Prve akcije — Nove akcije i nakon rasformiranja Vojnog komi­teta — Širenje borbenih napada — Ni jedan dan bez akcije — Diverzije i sabotaže — Značenje Zag­reba za razvoj ustanka — Dokumenti iz ustaških izvještaja — Naši dokumenti — Duhovite akcije skojevaca — Uspjesi, ali i žrtve — Snalažljivost udarnih grupa — Oružane akcije na prilazima Zag­reba — Akcije odreda diverzanata — Posljednji da­ni rata i akcija u Zagrebu
285
Vladimir BakarićTO JE BILA IZVANREDNA AKCIJA 309
Nikola KožulPODJELA OMLADINE NIJE USPJELA
(Značajan pothvat antifašističkih srednjoškolaca na stadionu)
Okupacija zatvara škole. — Osnivanje ustaške Narodne zaštite — Javno izražavanje nezadovolj­stva na prvom zboru srednjoškolaca — Odmjera­vanje snaga na drugom zboru — Treći zbor na stadionu — demonstracija jedinstva omladine — Potpuna propast pokušaja odvajanja Srba i Žido­va od Hrvata
309
Nikola KožulSTADION GORI
(Uspjela akcija srednjoškolaca)
Nabava zapaljive smjese — Skojevci podmeću požar — Naknadno paljenje ostatka stadiona
317
Slavko KomarNAPAD NA USTAŠKU STUDENTSKU ČETU KOD BOTANIČKOG VRTA
(Najznačajnija oružana akcija antifašističke omla­dine Zagreba)
Motivi za akciju — Razrađivanje plana napada — Upoznavanje terena — Izmjena plana akcije — Ra­spored snaga prije napada — Kako se odvijao prepad — Bijeg poslije akcije — Bijesno ustaško reagiranje — Sudbina sudionika prepada
320
Milka KufrinOMLADINA ZAGREBA ODLAZI U PARTIZANE
(Pregled skojevskih veza i puteva u borbu)
Prvi borbeni odredi kraj Zagreba — Pojačana mo­bilizacija omladine za partizane — Kanali za izla­zak iz Zagreba — Formiranje novih partizanskih odreda u okolici Zagreba — Kako smo se prebaci­vali u partizane — Sjećanje na puteve do brigade — »Izgledaju vojnici, a još su djeca«
331
5. OMLADINA U USTAŠKIM LOGORIMA
Nada SalamonMLADOST U ZATVORIMA I LOGORIMA
(Otpor i žrtve mladih antifašista)
Iskustva iz zatvora — Ženski logor u Jasenovcu — Logornice — Zajednica — Uspostavljanje veze s muškim logorom — Organizacija »proboja« — Kraj logora
343
Helena (Jelka) Pachl-MandićJEDNA LOGORAŠKA ODISEJA
(Prilike u ustaškim logorima)
Velika hapšenja studenata — Kaznionica u Gospiću — Prebacivanje u Jastrebarsko — U logoru »Da­nica« kraj Koprivnice — Od Jasenovca do Stare Gradiške — U »Kuli smrti« Stare Gradiške
355
Vlado MađarevićZAPISI IZ KERESTINCA
(Potresni doživljaj prvog ustaškog logora)
Kako su nas sakupili — U logoru Kerestinec — Ko­munistička zajednica — Posjete rodbine i vanjske veze — Politički rad u logoru — Pritisak na bol­ničko »izvlačenje«
366
Josip ViliNEUSPJELI POKUŠAJ OSLOBAĐANJA LOGORAŠA IZ KERESTINCA
(Kako je zakasnila grupa za pomoć proboju iz logora)
S grupom drugova od Save prema Kerestincu — Skrivanje na povratku u Zagreb
372
Milka KufrinSPASAVANJE ŠESTORICE DRUGOVA IZ KERESTINCA
(Požrtvovna pomoć seljaka iz Okića)
374
Krešo RubčićSJEĆANJE NA TRI LOGORA
(Zatočenje u Gospiću, Jastrebarskom i »Danici« kod Koprivnice)
Sabirni logor u Gospiću — Premještanje u logor Jastrebarsko — Život u logoru »Danica« — Stra­vična smrt drugova u Staroj Gradiški
376
Aldo PirihZATOČENJE U LEPOGLAVI
(Sjećanje na mučnu mladost u logoru)
Internirani đaci — Kućni red i život u »novoj zgra­di« — Loša i nedovoljna ishrana — Oslobođenje Lepoglave — Popularni drug i pjesnik »Farbica« — Popis zatočenih srednjoškolaca u Lepoglavi
381
Ljubica-Buba Jančić-Zec UPITNIK IZA IMENA NADE DIMIĆ
(Nežni lik herojske ilegalke i partizanke)
Nadljudske patnje blage devojke — Oporavak pod našom negom — Nepobeđena žrtva ustaških krvni­ka
388
* * * NEZABORAVNI SLAVKO
(Sekretar partijske organizacije u logoru Jase­novac)
391
Mirko Peršen RISTIN OSMIJEH
(Crtica iz ustaškog logora)
393
Zorko Golub BIJEG IZ USTAŠKOG LOGORA OBRADOVAC
(Kroz šume i brda do partizana u Slavoniji)
Bijeg kroz kravlji tor — Lutanje kanalom i polj­skim putevima — Likovi mojih šest drugova bje­gunaca — Proživljavamo vatromet napada parti­zana na Orahovicu — Susret u slobodi sa štabom partizana Slavonije
396
KAZALO IMENA403
BIBLIOTEKA