Milorad Madić, Dušan Jončić: 25. SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

Reč autora 5
I - PIROT I PONIŠAVLjE U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU9
Pod bugarskom okupaciojom 11
Priprema za oružanu borbu 13
Prvi partizani u pirotskom kraju19
Aruga četa u Gornjem Ponišavlju 23
Nišavska četa 28
Nišavski partizanski odred 31
II - PIROTSKI PARTIZANSKI ODRED36
Formiranje odreda 36
Odred na Staroj planini40
Na Strašnoj čuki43
Reorganizacija odreda45
Partijske ćelije i aktivi SKOJ-a 49
Formiranje bataljona 50
Prve akcije bataljona 53
Akcije 1. bataljona 56
Borba na Stolu 60
III - OD NIŠAVE DO LABA63
Formiranje brigade 63
Prva akcija - razoružanje u Ljuberađi 69
Oslobođenje Pirota i okoline 75
Proterivanje Nemaca iz Brezovika 79
Zaustavljen je prodor Nemaca 81
Borbe u dolini Južne Morave 82
Prvi okršaji s balistima 87
Borba s nemačkom oklopnom kolonom 89
Nemci beže iz Vranja 95
IV - U KOSOVSKOJ OPERACIJI99
Sudari ispred Bujanovca 99
Tri najteža dana 105
Skupe pouke 111
Komesar Vule 115
U napad preko Muhovske reke 118
Prodor na Kosovo 122
Oslobođenje Prištine 124
Desetine hodže iz Bivolja 127
U poteri za odmetnicima 131
Usiljeni marš 132
V - U VRTLOGU POBUNE I KONTRAREVOLUCIJE 170
Formiranje Udarnog bataljona 170
Pegavi i trbušni tifus 173
Sanitet 174
Borbena dejstva na početku 1945. godine 178
Promena čelnih rukovodilaca 180
Sudar s kontrarevolucijom 182
Napad odmetnika na Trepču188
Vojna uprava na Kosovu i Metohiji 195
Organizacija KGO i politička aktivnost 198
Skoj i omladina 208
U zarobljeništvu odmetnika 217
Likvidacija Adema Voce 219
Sukob s bandom Šabana Poluže 220
Izviđači 25. brigade222
Obezbeđenje odlaska mobilisanih boraca 226
Smena na čelu Brigade 227
U Mitrovačkoj Šalji 229
Susreti u Seljancu 232
Ubisgvo Miladina Popovića, sekretara Oblasnog komiteta 234
Služba bezbednosti236
Prelazak u Metohiju 238
Brigadni vezisti240
Proslava 25. marta Dana svetske omladinske nedelje i 27. marta244
Komandant Iskren 246
Na teškom putu od Prizrena do Skadra 248
Drugarice 252
Kulturno-prosvetna aktivnost i zabavni život 255
Najmlađi borci 261
Intendanti264
Defile u Orahovcu 266
Rat i posle kapitulacije Nemačke 268
Doprinos bratstvu i jedinstvu 270
Spisak poginulih boraca i rukovodilaca 277
Spisak ranjenih boraca i rukovodilaca 287
BIBLIOTEKA