Dragoljub Ž. Mirčetić Duško: 23. SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
UVOD5
FORMIRANJE BRIGADE I BORBE U ISTOČNOJ SRBIJI9
Formiranje 23. srpske NO brigade11
Prvi borbeni zadatak13
Nad komunikacijom Svrljig - Knjaževac - Zaječar18
Susret sa jedinicama Crvene armije22
Uspešna zaseda23
U borbama za oslobođenje Knjaževca28
Formiranje i rad službi34
Vojnostručna obuka38
Politički rad u brigadi i narodu40
Na kraju borbenih dejstava u istočnoj Srbiji46
U POMORAVLJU49
U rejonu Niša49
U pokretu za Pomoravlje51
U Rekovcu i okolnim selima53
BORBE U ZAPADNOJ SRBIJI58
Sedmodnevni marš bio je naporan58
Na sektoru Požega - Užice - Aaubovija61
Borbena dejstva krajem novembra 1944. godine63
Ћestoke borbe početkom decembra 1944. godine71
Ћivot i rad brigade u zapadnoj Srbiji77
O borbama na sektoru Požega - Užice - Ljubovija82
NA DRINSKOM MOSTOBRANU85
Na maršu prema Drini85
Prelaz reke Drine87
Borbena dejstva kod Amajlije i Janje91
Brigada je izvršila zadatak
U BORBAMA ZA VLASENICU, DRINJAČU I NA MAJEVICI105
Ponovo na levoj obali Drine
Na sektoru Vlasenice112
Borbe za Vlasenicu114
Na sektoru Drinjače124
Borbe protiv četnika na Majevici127
Na kraju borbi za Vlasenicu i na Majevici132
NA PLANINI OZRENU136
U pokretu ka Tuzli136
Borbe protiv četnika na ograncima Ozrena139
Borbe kod Gornje i Donje Brijesnice144
U borbama za Kakmuž i Krstac156
Prvi prodor u dubinu Ozrena167
U PREDAHU IZMEBU DVE BORBE I DVA POKRETA176
Vojnostručna izgradnja i obuka boraca176
Vojnostručna izgradnja starešina178
Političko-vaspitni rad184
Snabdevanje brigade189
Sanitet i higijena191
Sredstva i organizacija veza193
USPEŠNE DVOMESEČNE BORBE195
IZ DOLINE SPREČE - PREKO OZRENA - NA OBALE BOSNE197
Borbe na Ozrenu198
Povlačenje na povoljnije položaje216
Ponovo borbe protiv četnika219
Na sektoru Gračanice228
Nad komunikacijom Maglaj - Doboj232
Prelaz reke Bosne241
Napuštamo istočnu Bosnu245
OD DOBOJA DO DUBICE248
U pokretu ka reci Savi248
Forsiranje reke Save251
Ponovo na desnu obalu Save253
Prelaz reke Vrbasa255
Sa Vrbasa na Unu257
Oslobođenje Bosanske Dubice260
Forsiranje reke Une265
Prelaz reke Une i oslobođenje Hrvatske Dubice269
OD HRVATSKE DUBICE - PREKO SISKA - U ZAGREB272
Oslobođenje Sunje273
Borbe za Komarevo276
Oslobođenje Siska277
U borbama za osloboćenje Zagreba282
IZ DOMOVINE U AUSTRIJU I NAZAD U DOMOVINU289
Od Zagreba do državne granice289
U Austriji292
U slobodnoj domovini294
ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE I SAVEZA KOMUNISTIČKE OMLADINE JUGOSLAVIJE U BRIGADI295
Partijska organizacija u brigadi296
Organizacija SKOJ-a u brigadi307
MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE KOMUNISTA323
PROPAGANDA I KULTURNO-PROSVETNI RAD326
UMESTO POGOVORA332
PRILOZI335
SASTAV ŠTABOVA I KOMANDI JEDINICA 23. BRIGADE (prilog 1)337
PREGLED POGINULIH I UMRLIH BORACA I RUKOVODILACA (prilog 2)352
LITERATURA389
BLOK FOTOGRAFIJA391
BIBLIOTEKA