Rudolf Primorac: OPERATIVNO-TAKTIČKA ISKUSTVA IZ PRVE POLOVINE NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
UMESTO PREDGOVORA5
UVOD11

Prvi deo

OSNOVI ORGANIZACIJE I TAKTIKE PARTIZANSKIH SNAGA DO STVARANJA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE15
I Kratak pregled razvoja ustanka u početnom periodu NOR-a17
II Organizacijsko-formacijska struktura i materijalna opremljenost par­tizanskih jedinica28
1. Organizacija rukovođenja i komandovanja28
2. Formacijski sastav jedinica31
3. Partijska organizacija i organizacija SKOJ-a u jedinicama35
4. Moralno-političko stanje, međusobni odnosi i disciplina u jedinicama36
5. Organizacija i rad pozadine37
a) Vojnoteritorijalni organi37
b) Popuna ljudstvom i osnovnim materijalnim potrebama41
c) Vojne radionice46
6. Rodovi i službe u jedinicama48
a) Rodovi48
— Artiljerija49
— Inžinjerija49
— Jedinice za vezu50
b) Službe52
— Intendantska služba52
— Sanitetska služba55
— Saobraćaj i transport58
III Osnovi taktičkih dejstava naših jedinica60
1. Rukovođenje i komandovanje u borbenim dejstvima62
a) Opšte rukovođenje borbenim dejstvima62
b) Borbena dokumentacija63
c) Veza i sadejstvo64
d) Rukovođenje borbenim dejstvima66
2. Obezbeđnje borbenih dejstava63
a) Obaveštavanje (obaveštajna služba)68
b) Izviđanje i osmatranje70
c) Osiguranje71
3. Kretanje i stanovanje71
a) Marševanje71
b) Stanovanje odmaranje74
4. Borbena dejstva76
a) Napad76
b) Odbrana80
c) Borbena dejstva na komunikacijama87
d) Borbe za naseljna mesta90
5. Vojnostručna i politička izgradnja starešinskog i boračkog sastava98

Drugi deo

STVARANJE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA DEJSTVA TREĆE UDARNE DIVIZIJE, OD NJENOG FORMIRANJA ZAKLJUČNO SA BITKOM NA SUTJESCI101
I Formiranje divizija I korpusa103
1. Organizacijski sastav novoformiranih jedinica103
2. Formacijski sastav divizija i korpusa105
3. Organizacijske mere Vrhovnog štaba u vezi sa stvaranjem Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije107
4. Raspored i zadaci glavnih snaga NOVJ nakon formiranja divizija i korpusa113
II Formiranje i borbena dejstva Treće udarne divizije u srednjoj Bosni116
2. Napad i zauzimanje Jajca117
3. Borbe za odbranu Jajca129
4. Manevarska dejstva u međurečju Vrbasa, Lašve i Bosne147
5. Kritički osvrt na dejstva 3. divizije u srednjoj Bosni153
III Treća udarna divizija u bici na Neretvi164
1. Izlazak 3. divizije na koncentracijsku prostoriju i zauzimanje Gornjeg Vakufa169
2. Zauzimanje Prozora i prodor ka Neretvi172
3. Napad na Konjic '180
4. Odbrana pravca: Konjic - Rama - Prozor194
5. Borbe za proboj iz okruženja201
a) Protivudar glavnih snaga na pravcu: Prozor - Gornji Vakuf - Bugojno201
b) Protivudar 3. divizije na Neretvi207
6. Prelazak preko Neretve, susretni boj kod Kljuna i zauzimanje Nevesinja212
7. Kritički osvrt na dejstva u bici na Neretvi231
IV Borbena dejstva Treće udarne divizije u Hercegovinu i prodor u Crnu Goru255
1. Zauzimanje Gacka, Avtovca i Kule Fazlagića258
2. Borbe za odbranu Nevesinjskog i Gatačkog polja263
3. Prodor u Crnu Goru268
4. Boj na Javorku272
5. Dejstva 3. divizije u prvoj polovini maja 1943.276
V Treća udarna divizija u bici na Sutjesci282
1. Borbe na prilazima Pivi i Komarnici289
a) Obostrani raspored i početna dejstva289
b) Borbe na pravcu Gacko Pivska župa294
c) Odbrana pravca Nikšić Šavnik297
2. Zaštitničke borbe na prostoru Maglić Piva Tara305
a) Obostrani raspored snaga305
b) Borbe na pravcu: Mratinje Javorak r. Vrbnica308
c) Borbe na prostoru Tara Durmitor Piva313
3. Juriš 3. divizije na Sutjesci330
4. Posle Sutjeske339
5. Kritički osvrt na dejstva u bici na Sutjesci342

Treći deo

ZAKLJUČCI I OPŠTA RAZMATRANJA
I Zaključci371
1. Rukovođenje i komandovanje373
2. Obezbeđenje borbenih dejstava374
a) Obaveštajna služba (obaveštavanje)374
b) Izviđanje, osmatranje i osiguranje375
3. Kretanje376
4. Borbena dejstva376
a) Pripremanje i rukovođenje borbenim dejstvima376
b) Izvođenje borbenih dejstava378
Napad378
Odbrana380
Borba u susretu382
II Opšta razmatranja386
1. Odnos žive sile prema teritoriji386
2. Neprijateljske ofanzive390
3. Uloga i značaj jedinica pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba392
4. Manevar395
5. Planiranje borbenih dejstava399
6. Savlađivanje surovih uslova rata404
7. Postupnost u izgrađivanju naše taktike i operativne veštine408
Literatura411
BIBLIOTEKA