Radovan Vukanović: RATNI PUT TREĆE DIVIZIJE
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
UVOD

ODLUKA VRHOVNOG ŠTABA O FORMIRANJU DIVIZIJA

1. Vojnopolitička situacija u novembru 1942. godine5
2. Formiranje 3. NOU dviizije10

Prvi dio

BORBENA DEJSTVA U SASTAVU GLAVNE OPERATIVNE GRUPE

— od formiranja do uključivanja u sastav 2. korpusa — U srednjoj Bosni
— novembar 1942. — januar 1943 —
1. Direktiva Vrhovnog štaba za rad 3. divizije 27
2. Napad na Jajce 30
3. Odbrana Jajca i dejstva na sektoru D. Vakuf-Travnik42
4. Napadi i diverzije u dolini Bosne i Lašve50
U Hercegovini
— februar—april 1943 —
1. Prikupljanje divizije u dolini Rame i oslobođenje Prozora 67
2. Borbe na Neretvi77
3. Oslobođenje Nevesinja93
4. Oslobođenje Gacka106
5. Prodor grupe bataljona u južnu Hercegovinu113
6. Napad na oslobođenu teritoriju u Hercegovini116
U bici na Sutjesci
— maj—juni 1943. —
1. U Crnoj Gori uoči taitke125
2. Plan neprijatelja i zadaci naših jedinica137
3. Odbrana pravaca Nikšić-Savnik i Gacko-Piva142
4. Borbe za proboj iz okruženja na Durmitoru, Vučevu i Sutjesci159
Borbena dejstva poslije Sutjeske — jul—avgust 1943 —
1. Prva dalmatinska i 5. crnogorska brigada u istočnoj Bosni 176
2. Deseta hercegovačka brigada u Hercegovini183
3. Dijelovi 5. brigade u Crnoj" Gori185

Drugi dio

DEJSTVA DIVIZIJE U SASTAVU 2. NOU KORPUSA — stvaranje i odbrana slobodne teritorije u Crnoj Gori —

Reorganizacija jedinica i upućivanje iz istočne Bosne u Crnu Goru — septembar—novembar 1943 —
1. Formiranje 2. udarnog korpusa i reorganizacija 3. di­vizije ' 189
2. Upućivanje 5. crnogorske preko Gacka prema Nikšiću i Bjelopavlićima 193
3. Dejstva 4. proleterske brigade u dolini Tare i Vasojevi- ćima, a 5. crnogorske u dolini Morače i u Kučima210
4. Dejstva 10. hercegovačke brigade u Hercegovini — do pris­tizanja 29. divizije223
Odbrana slobodne teritorije u Crnoj Gori
— novembar 1943 — mart 1944 —
1. Situacija u Crnoj Gori sredinom novembra 1943; formi­ranje novih brigada229
2. Dejstva udarne grupe bataljona 3. divizije u staroj Crnoj Gori 235
3. Dejstva na sektoru Podgorica-Danilovgrad243
4. Dejstva na sektoru Mojkovac-Bijelo Polje251
Protivdejstva okupatorsko-kvislinških jedinica na slobodnu teritoriju u Sandžaku i Crnoj Gori
— april—juni 1944 —
1. Napad 3. divizije na uporišta u dolini Zete264
2. Protivnapadi na neprijatelja u oblasti Mojkovca i dolini Lima 271
3. Proširenje slobodne teritorije istočno od Lima289
4. Odbrana mostobrana na desnoj obali Lima: Bijelo Polje — Brodarevo 295
Obezbjeđivanje prodora Operativne grupe u Srbiju
— juli-—avgust 1944 —
1. Treća divizija u andrijevičkoj operaciji315
2. Odstupni manevar 3. divizije u durmitorskoj operaciji329
3. Zabacivanje u pozadinu neprijatelja, nastupanjem ka Kolašinu i Vasojevićima preko Štitova i Rovaca344
4. Razbijanje četnika i pokušaj da se učvrste u rejonu Ko­lašina i Vasojevića352

Treći dio

TREĆA DIVIZIJA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE

U borbama za oslobođenje Crne Gore
— septembar — decembar 1944 —
1. Situacija u Crnoj Gori sredinom septembra 1944361
2. Akcije prema Podgorici, Rožaju i u Sandžaku uoči evaku­acije neprijatelja iz Crne Gore366
3. Povlačenje okupatorskih jedinica iz Crne Gore377
4. Dejstva 3. divizije protiv 21. njemačkog korpusa na prav­cu povlačenja Podgorica — Kolašin — Mojkovac — Bijelo Polje383
Gonjenje neprijatelja prema Sarajevu
— januar—april 1945 —
1. Situacija početkom 1945. godine405
2. Prebacivanje 3. divizije u dolinu Drine i borbe na sektoru Goražde—Jahorina—Trnovo409
3. Divizija u sarajevskoj operaciji430
Treća divizija u sastavu Druge jugoslovenske armije
1. Prebacivanje divizije u rejon Prijedora, uključivanje u sastav 2. jugoslovenske armije i borbe u dolini Une440
2. Dejstva 3. divizije u okviru Karlovačke operativne grupe443
3. Gonjenje neprijatelja: Karlovac — Novo Mesto — Zidani Most — Laško450
Izvori i literatura457
Registar 459
BIBLIOTEKA