Nikola Ljubičić: UŽIČKI ODRED »DIMITRIJE TUCOVIĆ«
BIBLIOTEKA

Dio prvi

PRIPREME ZA ORUŽANU BORBU

1.Rukovodeća uloga Komunističke partije Jugoslavije9
2.Pripreme u Srbiji12
3.Pripreme u užičkom kraju18

Dio drugi

STVARANjE UŽIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA I BORBE DO OSLOBOĐENjA UŽICA

FORMIRANjE UŽIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA »DIMITRIJE TUCOVIĆ«

27
1.Stvaranje prvih oružanih jedinica i odreda31
2.Raspored i jačina neprijateljevih snaga na teritoriji užičkog okruga prije početka oružanog ustanka35
3.Formiranje četa Užičkog odreda42

BORBE UŽIČKOG ODREDA TOKOM AVGUSTA 1941. GODINE

53

1.Uništavanje aparata kvislinške vlasti53
2.Borbe u drugoj polovini avgusta60
- - Oslobođenje Arilja63
- - Dejstva Požeške čete65
- - Akcije Zlatiborske čete66
- - Borbe u račanskom srezu68
- - Akcije Crnogorske čete70
- - Borba na Drežničkoj Gradini71
- - Zločinačka odmazda u Kosjeriću78
- - Situacija kod Užičkog odreda krajem avgusta80
SAVJETOVANjE U GOROBILjU I DEJSTVA ODREDA DO OSLOBOBENjA UŽICA83
1.Gorobiljsko savjetovanje83
2.Dejstva odreda poslije gorobiljskog savjetovanja i stvaranje slobodne teritorije90
- - Borba kod Viroštaka90
- - Dejstva ostalih četa Užičkog odreda93
- - Mjere za razvoj ustanka u Srbiji96
- - Oslobođenje Bajine Bašte i Čajetine97
- - Oslobođenje Ivanjice102
- - Borba kod Gorobilja103
- - Borba kod Kratovske stene110
- - Oslobođenje Požege112
- - Oslobođenje Kosjerića i Užica114

Dio treći

BORBE UŽIČKOG ODREDA OD OSLOBOĐENjA UŽICA DO POVLAČENjA SA SLOBODNE TERITORIJE

PLAN NIJEMACA ZA UGUŠENjE ORUŽANOG USTANKA U SRBIJI125
UŽIČKI ODRED POSLIJE STVARANjA SLOBODNE TERITORIJE133
1.Raspored jedinica133
2.Nova vlast i unutrašnji život na oslobođenoj teritoriji Užičkog odreda136
3.Narastanje odreda145
DEJSTVA UŽIČKOG ODREDA TOKOM OKTOBRA163
1.Napad četnika na Kosjerić163
2.Dolazak druga Tita u Užice164
3.Napad četnika na Požegu, Ivanjicu i Arilje168
- - Najprije: Požega168
- - Zatim: Ivanjica i Arilje171
4.Razbijanje četnika Bože Javorskog i drugo oslobođenje Arilja i Ivanjice173
5.Dejstva na višegradskom sektoru175
- - Napad na talijanski bataljon u Bijelim Brdima175
- - Napad na Talijane u selu Štrpcima180
6.Borbe dijelova Užičkog odreda na valjevskom sektoru181
7.Sastanak Tito - Mihailović u Brajićima184
BORBE UŽIČKOG ODREDA U NOVEMBRU 1941. GODINE189
1.Napad četnika Draže Mihailovića na oslobođeno Užice191
- - Razbijanje karansko-ribaševinske, kremanske i zlatiborske grupe četnika198
2.Napad četnika na Ivanjicu203
3.Borba na Trešnjici211
- - Tok borbe215
4.Treće oslobođenje Požege221
5.Ponovni pregovori sa četnicima228
6.Drugi napad četnika na Užice232
7.Četnički zločin kod Kosjerića244
8.Gonjenje četnika ka Ravnoj Gori249
9.Novi prekid vatre i sporazum sa četnicima254
10.Napad četničke drinske grupacije259
11.Borbe na prostoru Višegrad-Priboj264
12.Zaključak o borbi protiv četnika268

Dio četvrti

OPŠTI NAPAD NA SLOBODNU TERITORIJU - NJEMAČKA PROTIVOFANZIVA

1.Priprema protivofanzive272
2.Plan njemačkog komandovanja274
3.Mjere za odbranu Užičke republike280
4.Eksplozija u fabrici oružja285
5.Početak koncentričnog napada290
6.Odbrana na drinskom pravcu292
7.Odbrana sjevernog sektora294
8.Borbe 28. novembra protiv njemačkih grupa »Zapad« i »Sjever«296
9.Epopeja Kadinjače300
10.Otpor na Crnokosi312
11.Ulazak Nijemaca u Užice313
12.Borbe na Zlatiboru317
13.Koncentracija užičkih partizanskih jedinica u Sandžaku320
14.Ishod njemačke protivofanzive oko Užica329
ULOGA UŽIČKOG ODREDA U BORBAMA 1941. GODINE338
SPISAK BORACA UŽIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA »DIMITRIJE TUCOVIĆ« POGINULIH U NARODNOOSLOBODILAČKOM PATU 1941-1945343
FOTOGRAFIJE I FAKSIMILI424-425
IZVORI I LITERATURA427
BIBLIOTEKA