Stanko Obradović, Antun Miletić: 4. NOU BRIGADA SLAVONIJE (DRUGA BRODSKA BRIGADA)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
UVOD9
PRVI DIO
Formiranje brigade19
Prvi borbeni zadaci oko Virovitice, Đurđenovca i Koprivnice23
Na odsjeku željezničke pruge Slavonski Brod — Nova Ka­pela28
U rovovima između Vrpolja i Piškorevaca31
Odbrambeni zadaci kod Našičke Breznice34
Na rijeci Orljavi42
U Slavonskoj Požegi i Pleternici — bataljoni u akcijama46
Dejstvo u širem rejonu Dilj planine51
DRUGI DIO
Od brigade tri taktičke grupe59
Operativni štab brigade sa dva bataljona u rejonu Pakraca i Daruvara61
Drugi i Treći bataljon u rejonu Pleternice i Ruševa71
Borbe u Daruvarskoj kotlini80
Borbe u Požeškoj kotlini, Papuku i Kmdiji89
Napad na neprijateljsko uporište Kamenski Vučjak103
TREĆI DIO
Najmlađa brigada Slavonije postaje udarna113
U rejonu Badljevine u prvoj polovini marta 1945.115
Borbe kod Tomašice i Kajgane118
Borba u Garešniici123
Od Daruvarske ravnice do Papuka128
ČETVRTI DIO
Spajanje brigade sa jedinicama 3. armije u borbi za Vetovo141
Na frontu Velika Barna-Mali Grđevac146
Gonjenje neprijatelja od Bilogore i rijeke Ilove do Dravograda153
PETI DIO
FOTOGRAFIJE, SPISAK POGINULIH I RANJENIH BORACA164
BIBLIOTEKA