ČETVRTA BANIJSKA BRIGADA - ZBORNIK SJEĆANJA
BIBLIOTEKA

Predgovor5
BRIGADA BRATSTVA I JEDINSTVA I NOVA SNAGA 7. UDARNE DIVIZIJE
Dušan Jandrić: BANIJA JE PET BRIGADA DALA11
Mladen Oljaća: OJ DJEVOJKO, VRUĆA VARENIKO31
Milan Roksandić: DRUGI BATALJON U BORBI ZA VELIKU KLADUŠU34
Božo Kosanović: ČETA »MATIJA GUBEC« I PRVI DANI 4. BRIGADE36
Milan Joka Budo: NAPAD NA SELO PREKOPU39
Mićo Slijepčević: MUNJEVIT NAPAD NA HRASTOVICU46
Marko Preradović: NEPAŽNJA PLAĆENA KRVLJU49
Petar Maljković: BRIGADA MLADIH I HRABRIH51
Dragan Rašeta: PRVA PROTIVKOLSKA PUŠKA106
Milan Roksandić: RATOVALI SMO I BOSI107
Vaso Dragosavljević: VRAĆENA BOMBA108
Milorad Janjić: LIKVIDIRANO I UPORIŠTE GRMUŠANE109
Kuzman Branković: HRABRO JE POGINUO NAŠ DRUG JOZA112
Mirko Jandrić: ČETA MILOŠA JARIĆA113
Marko Preradović: BADAVA JE »ČIČA« BIO KOD KUĆE115
Lazar Culibrk: I U VATRU AKO KOMANDANT KAŽE117
Milan Stojaković: POLA SATA POSLIJE POBJEDE118
Dragutin Ercegovac: U CAZINSKOJ KRAJINI121
Marko Preradović: S DOČEKA NOVE GODINE U AKCIJU124
Simo Jednak: PLJAČKAŠI ZAUSTAVLJENI I NAJURENI125
Mišo Dragišić: SILAN JE BIO NAŠ JURIŠ127
Vladimir Bakarić: SVEČANO U SASTAV 4. BRIGADE128
Ljuban Pavlović: BORBENI PUT HRVATSKOG BATALJONA130
Pajo Trkulja: NA DONJOJ BAČUGI138
Josip Pavičić Joža: NESPORAZUM NA KUPI139
Lazar Ćulibrk: IZNENAĐENI143
Pajo Trkulja: IZDAJA144
Milorad Janjić: USPELA ZASEDA 1. ČETE 3. BATALJONA146
Marko Preradović: HRABROST JE POBIJEDILA148
Milan Joka Budo: OVO S' BRAĆA S DVORSKOGA KOTARA150
Milan Kovačević: PROBOJ DRUGOG BATALJONA IZ OKRUŽENJA157
Petar Arbutina: BORBE KOD GORA162
Jovo Samardžija: NA GORAMA JE UVIJEK GORELO165
Josip Pavičić: NIŠTA NAS NIJE MOGLO POKOLEBATI169
Stevo Vujić: IZ BORBI NA LAZAREVOM BRDU173
Stjepan Šuntić: JEDAN DAN NA LAZAREVOM BRDU177
Adam Dupalo: MILIVOJ-MIŠO DRAGIŠIĆ179
Dušan Smoljenović: MIRKO STRINEKA ŽIVI I POSLE SMRTI187
Stevo Begović: USPOMENE NA BORCE DRUGOG (DVORSKOG) BATALJONA192
Milan Kovačević: VAŽNIJE BORBE 3. BATALJONA U DRUGOJ POLOVINI 1944.196
Stevo Vujić: NA PRIJEBOJU KOD PLITVIČKIH JEZERA208
Milen Joka Budo: SEDAM MRTVIH JUNAKA211
U MOSLAVINI I PODRAVINI
Pajo Kaurić: DO VIĐENJA, BANIJO219
Stevo Vujić: OSIGURANJE PRELAZI U NAPAD222
Milan Vujčić: TREĆI BATALJON KOD ŠIMLJANICE224
Josip Pavičić Joža: UNIŠTEN OKLOPNI VOZ227
Mladen Oljača: USTAŠKI TENK MEĐU PARTIZANIMA230
Stjepan Petrinjak: KLOŠTAR JE OSLOBOĐEN232
Vaso Dragosavljević: NAPAD NA USTAŠE U PODRAVSKOM KLOŠTARU233
Stevo Vujić: IZ BORBI KOD VIRNJA235
Pajo Kaurić: U KOPRIVNICI KAO U PAKLU238
Stevo Vujić: ČETVRTI BATALJON U NAPADU NA KOPRIVNICU240
Josip Zagorac: OSTALI SMO SAMO TROJICA244
Miloš Begović: ZAHVALNOST DRUGU246
Mladen Oljača: ANEGDOTE248
U ZAVRŠNIM BORBAMA — DO POSLEDNJEG DANA RATA
Boško Lončarević: U BORBENOM STROJU PRVOG BATALJONA251
Milivoj Cvetić: POZDRAV BORCIMA 3, I 4. BRIGADE267
Marko Preradović: SUSRETI S NARODOM268
Stjepan Šuntić: HIMNA ŽIVOTU270
Mladen Oljača: MITRALJEZU, NE DAM TE NI BOGU272
Lazar Ćlibrk: ZAROBLJENIK276
Milan Roksandić: BRIGA ZA UZDIZANJE KADROVA277
Boža Arbutina: JURIŠNI VODOVI I ČETE279
Milan Roksandić: MOJ DRUG NIKOLAJ289
Milorad Janjić: PRED SISKOM291
Branko Brković: OD BANIJE DO ILIRSKE BISTRICE (iz neobjavljenog dnevnika)294
Mirko Jandrić: BORBE U SELU CAKALAMA316
Branko Brković: KULTURNO-ZABAVNI RAD U BRIGADI319
Đoko Maljković: POGIBIJA KORDUNAŠA PERE KESERA323
Srđan Arambašić: I ŽIVKO JE PAO325
Mladen Oljača: POSLJEDNJI JURIŠ328
Sava Matijašević: POSLEDNJI RATNI DANI BRIGADE333
Dragan Šušnjar: HRONOLOGIJA NAJVAŽNIJIH BORBI I DOGAĐAJA362
SPISAK BORACA377
BIBLIOTEKA