Obrad Egić: DVA ROĐENJA DEVETE DALMATINSKE DIVIZIJE
BIBLIOTEKA

*
cijela knjiga
*
PREDGOVOR 5
Deveta dalmatinska divizija7
Formiranje divizije9
Neprijateljske jedinice u IV ofanzivi17
Oslobođenje Imotskog 10. februara 1943. godine21
Plan neprijatelja o uništenju Devete divizije .23
Borbe Divizije u rejonu Širokog Brijega, Ljubuškog i Vrgorca od 17. II do 4. III 1943. godine25
Sudbina divizijske bolnice i njenih ranjenika u Zlopolju 6/7. marta 1943. godine39
Prijelaz Devete divizije preko Neretve i prijem ranjenika53
Predaja ranjenika Centralnoj bolnici i dejstva Divizije na području Nevesinja (od 25. marta do 14. aprila 1943. godine65
Reorganizacija Devete dalmatinske NOU divizije 14. aprila 1943. godine83
Formiranje Treće samostalne dalmatinske NOU brigade85
Borba Treće dalmatinske NOU brigade u San­džaku od 6. do 30. maja 1943. godine91
Preko Durmitora i Pivske planine105
Borba na Sutjesci i rasformiranje 3. dalmatinske NOU brigade 6. juna 1943. godine109
Zaključak o ulozi Devete dalmatinske NOU divi­zije u sastavu Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba NOV u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi115
Spisak poginulih boraca i rukovodilaca Devete dalmatinske NOU divizije koji su poginuli i nestali u borbama od 17. februara do 15. aprila 1943. godine 121
Spisak poginulih i nestalih boraca i rukovodilaca 3. dalmatinske NOU brigade u borbama od 14. aprila do 6. juna 1943. godine126
Bilješka o piscu129
Popis slika135
BIBLIOTEKA