SEDMA KRAJIŠKA BRIGADA - SJEĆANJA BORACA I SPISAK BORACA BRIGADE (knjiga 2)
BIBLIOTEKA

*
SJEĆANJA BORACA
*
autornaslovstrana
Ljubo BABIĆOd prvih ustaničkih jedinica do formiranja Sed- me krajiške udarne brigade i njene borbe u IV i V ofanzivi 9
Lazar SIMIĆDani formiranja brigade 71
Milan PLEĆAšPrva smotra brigade 77
Velizar MILETIĆO obaveštajnoj službi brigade79
Mitar PUZIGAĆA i Strahinja LATINOVIĆFormiranje intendanture brigade i snabdijevanje u IV i V neprijateljskoj ofanzivi 97
Milan PROLEHeroizam sanitetskog osoblja 110
Ahmet DŽUMBOPrvi bataljon u odbrani pravca Vrhpolje - Ramići114
Mile KOVAČPoginuo je vod cijeli 117
Ljubo PENOStojan Mitrić 119
Savo MASLIĆMuke ranjeničke 121
Dušan BAĆANOVIĆOdlazak u partizane 123
Milka POZNANOVIĆUz ranjenike 125
Slobodan MARKOVIĆU IV neprijateljskoj ofanzivi 127
Tatomir LAZIČIĆZalutao kao vodič 131
Branko SRDIJAStevan Savanović 132
Marija DMITROVIĆ-GALIĆBolničarka 134
Simo OSTOJIĆTeška je ali časna kurirska dužnost137
Dušan-Duško LAKIĆPogibija brata i dvije sestre 140
Caeo NOVAKOVIĆPartizanska sestra i majka Buka Mitrić 141
Mitar KRMPOTDruga četa 4. bataljona »Iskra« 143
Milan PLEĆAšIzvučena je i poslednja grupa ranjenika 146
Lazar SIMIĆBrigada u gonjenju četnika preko Drine i kroz Crnu Goru 148
Ostoja KOKANOVIĆSrdačan doček 158
Marko PROTIĆProslava Prvog maja 1943 159
Ljubo PENOOdrobljavanje komore prvog bataljona160
Nikola JEREMIĆZasjeda četničkom komandantu 162
Dragojlo MARKIĆU teškim trenucima - pjesma 163
Mapko PROTIĆSpasio si mi život druže 164
Vida MAPJANOVIĆRanjenici nisu dobili mlijeko 166
Ljubo PENOIscrpljujući marš 167
Dušan DOZETPivski Javorak 169
Simeon TOPIĆ i Pero MIHAJLOVIĆKako smo doživjeli borbu na Javorku 177
Gliša GLUHIĆPrvi sudari na Pivskom Javorku 177
Stevan ALEKSIĆ, Đuro KAČAR i Pane MARKOVIĆDva juriša na Kulinu 181
Mirko BJELIĆNosio sam ranjenog Pavla Dževera 183
Velimir MILETIĆEvakuacija ranjenika sa Javorka 185
Milan BATARJuriš u prazno 190
Dušan PEKEZBili smo ponosni 192
Ahmet BALIĆOtimali smo i avionske pakete 194
Spaso KALABAOd Mratinja do Miljevine 196
Ljubo PENOMilan Stupar - borac od zadatka 203
Danilo ĐIDARAPriča o malom Pavlu 206
Mirko LUKIĆPreživjeli ranjenik 208
Mime ĐUKIĆ i Stevan ALEKSIĆ»Mali Banijac« 211
Đuro GVOZDENACTeško ranjen preživjeh Sutjesku 212
Desa KAPELAN-DRAGOJEVIĆSusret sa ocem 214
Mile KOVAČRade Savatić 216
Marko PROTIĆVojin Zeljković218
Nikola KLJAJIĆRataj 219
Mile VUJNIĆU koloni sa Nijemcima 222
Milka GAJIĆRatno drugarstvo 223
Lazar SIMIĆBrigada u borbama ispred Tuzle i na maršu do Jajca 224
Opštinski odbor SUBNOR-a i Sekcija boraca 7. brigade TravnikDr Salamon-Moni Levi 236
Dušan-Duško LAKIĆPoslije V ofanzive 238
Mile KOVAČMirko Peno 240
Desa GAšIĆ i Velimir MILETIĆDara Radić 242
Vida PILIPOVIĆSanjala sam majčin kruh 244
Mile ĐUKIĆNarodni heroj Burađ Zrilić 245
Milan BATAR»Gozba« nakon proboja 247
Stevan MARKOVIĆKošmo 248
Milan BOSNIĆDejstva brigade avgust-novembar 1943. i zaštita Jajca za vrijeme priprema II zasjedanja AVNOJ-a250
Spaso KALABABrigada u svom rodno.m kraju 257
Lazar SIMIĆNapad na četnike kod šibova 259
Nisveta NIČINU partizanima 261
Muharem HADžIOSMANOVIĆšenlučenje u Mrkonjiću 263
živko CVIJANOVIĆNaš komandir Vlado 264
Gospava JANKOVIĆ-BUDIšABorba na Karaulskoj gori 267
Milan RADOVANACNapad na željezničku stanicu Bila i Han-Bilu .268
Milan BATAREkonomska akcija intedanta Popržena 270
Milan RADOVANACU prvom napadu na Travnik 271
Milan BATARU centralnoj Bosni 274
Milan RADOVANACU patroli za vezu 279
Savo NOVAKOVIĆPreko Bitovnje - na Kreševo 281
Mileva PILIPOVIĆ-PETROVIĆKroz mećavu 286
Gliša GLUVIĆPogibija bolničarke Smilje 288
Nedeljko MRĐENBorbe u planinskim bespućima, snijegu i mrazu .289
Milan CUMBODejstvo na komunikacijama 292
Toma KALABAVeza i tajno komandovanje 296
Petar KNEžEVIĆZnanje sa kursa uspješno primjenjeno 298
Dušan PEKEZUništili smo vojni transport 300
Petar VIDOVIĆHrabra partizanka Milka 302
Gliša GLUVIĆ i Spaso KALABAOd bombaša do komandira čete 304
Marko PROTIĆU VII ofanzivi 307
Mitar ĐAKOVIĆUspjela zasjeda 309
Ibrahim BEGIĆIzviđačka četa 311
Muharem HADžIOSMANOVIĆU izvićačkoj četi 320
Ljubo RAKITAPoginuo je naš Jože 321
Marko PROTIĆTrojica hrabrih desetara 323
Nedeljko MRĐENBorbeni put Vida Perduva 325
Rajko šEšUMPogibija Marka Bakovića 328
Slavko GNJATIĆMeću Krajišnicima 330
Danilo ĐIDARAKolači usred gladovalja 334
Mile KOVAČBranko Peno 336
Ratko ILIĆOslobođenje Gornjeg Vakufa338
Milan CUMBOInžinjerci u napadu na Travnik 341
Muhidin šTRAKIĆCa 2. četom 2. bataljona 344
Danilo ĐIDARAKurir pa »džonbulista« 348
Sulejman šAKIĆšakići iz šakića 350
Petar VIDOVIĆPrikupljanje podataka o neprijatelju 353
Glšia GLUVIĆČetvrti bataljon u napadu na Travnik 356
Vaso MILJKOVIĆNajdraža akcija 359
Rade BRKLJAČNisu im pomogli ni alkohol ni »Kaštel« 362
Ahmet BALIĆO kulturno prosvetnom radu 365
Sadik SARAJLIĆZajednička akcija sa Visočko-fojničkim odredom367
Asim RAMIĆU zasjedi 369
Luka MIHOLJČIĆAkcija u šaminom gaju 371
Milan PLEĆAšU odbrani pravca Busovača - Travnik 373
Luka MIHOLJČIĆOtpisan 379
Stevan OBRADOVIĆHrabra bolničarka Rada381
Đorđe DRAGOJEVIĆStojko, djete-kurir 383
Stevan MESELĐIJASjećanje iz dvije borbe 386
Husein SADIBAšIĆU artiljerijskom divizionu 388
Stevan OBRADOVIĆ, Mitar ĐAKOVIĆNajbolji smo u korpusu 394
Drago MARIĆZavršna dejstva brigade od 15. marta do 15. maja 1945. godine 396
Bogdan MARIJANACPromenljiva sreća izviđača 409
Nikola KLJAJIĆKroz rodni kraj 411
Branko MIRKOVIĆIznenadili smo neprijatelja415
Dragojlo MARKIĆPredaja ustaša 417
Stevan OBRADOVIĆUstaše polažu oružje420
NARODNI HEROJIRade Marijanac, Rade Brkić, Milan Eup, Pavle Džever, Pero »Mukonja« Kecman, Burađ Zrilić423
Mileva PILIPOVIĆ-PETROVIĆSusret sa ratnim drugom 427
Petar VIDOVIĆOstoja Aćimović 429
Savo NOVAKOVIĆMilan Kapelan 431
Ljubo PENO i Nikola KLJAJIĆMile Mršić - Mrša 435
Stanko PONJEVIĆ i Mirko ANTIĆJandrić Maksim - Maka 437
Nikola KLJAJIĆ i Mile ĐUKIĆJovo Medić i Jovan Božović 440
Dušan DOZETGliša Raca 444
Preživeli i poginuli borci brigade447
BIBLIOTEKA