Nikola Božić: ROVOVI I MOSTOBRANI (OSMA VOJVOĐANSKA BRIGADA)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Predgovor5
DEO I
FORMIRANJE BRIGADE I BORBE U SREMU
Politička situacija uoči formiranja Osme vojvođanske udarne brigade11
»Vruće« leto 1944. godine12
Formiranje i dejstvo Fruškogorskog NOP odreda16
Zaseda na Paragovu20
Prihvat hrvatskih domobrana22
»Paveliću a gde ti je vojska — Uz'o Tito nije te ni pit'o«25
FORMIRANJE OSME VOJVOĐANSKE BRIGADE34
Sastav štabova bataljona36
Sastav Brigade i partijsko-politički rad39
Prve borbe Brigade i kalenje novih boraca41
Mercedes na »volovski pogon«46
Belogardejska zaseda na Vilinim vodicama48
Milenko Brzak Uča50
Novi poraz neprijatelja kod Remetice i Grgetega54
Jojkića salaš57
Oslobođenje Vase Stajića60
Fireru za inat!63
Na novom operativnom području64
Usiljeni marš do Banata67
Oproštaj sa Fruškom gorom i prelaz preko pruge70
Susret sa neprijateljskom kolonom u Pećincima76
Susret sa prvim crvenoarmejcima79
Eksplozije nemačkog broda na Dunavu83
Upad Nemaca u Stare Banovce86
Nemci ubacuju u borbu tenkove i avione89
Dramatična noć u Surduku93
Skela im je bila na dohvat ruke97
U Orlovatu odenula se cela Brigada102
Nezaboravni doček Brigade u Petrovgradu i Senti105
U Subotici — ratna atmosfera109
Subotički partizanski odred i oslobođenje Subotice111
Povratak 3. bataljona u sastav Brigade117
Dolazak boraca Srednjobanatskog odreda120
Reorganizacija Brigade i odbrana Subotice od spoljnih i unutrašnjih neprijatelja122
Ispraćaj Brigade na front. Zar opet na Dunavu?128
DEO II
OSMA VOJVOĐANSKA BRIGADA U BATINSKOJ OPERACIJI
Kraći istorijski prikaz batinske operacije137
Pripreme za forsiranje144
Početak forsiranja i prva faza bitke za mostobran146
Borba za proširenje i spajanje batinskog i apatinskog mostobrana149
Proboj poslednje neprijateljske linije i oslobođenje Baranje150
Značaj i posledice batinske operacije153
Podvizi naših izviđača158
Osma vojvođanska brigada ulazi u borbu160
Kazuk — ključna tačka164
Ogorčene borbe na Kazuku172
Junački podvizi boraca180
Pripreme za odlučujući udar185
Podvig Ruže Pejčinović Grčki189
i Jelisavete Ršić Crne191
Anica je zamenila brata puškomitraljesca195
Odgrizao je Švabi uho201
Vatra iz više hiljada artiljerijskih cevi205
Prodor 2. bataljona preko šume Veliki Kazuk210
Neiskorišćena šansa kod Monjoroša215
Novo grupisanje jedinica Osme vojvođanske223
Brzo smo prihvatali iskustva frontalnog ratovanja226
Odlučujući sedmi juriš230
Heroji se rađaju i na vrbovom drveću233
Teški obostrani gubici na Kazuku236
»...Šezdeset osmi armijski korpus više ne može da se suprotstavi neprijatelju«239
Gonjenje neprijatelja u stopu246
Spajanje batinskog i apatinskog mostobrana246
Novo rokiranje Osme vojvođanske247
Kraći odmor je dobro došao251
Zakletva u kratkom predahu254
Na mostu kod sela Luga257
Najzad, pod nogama je tvrdo, a korak je sigurniji271
Oslobođenje Darde i borba za Bilje274
U Baranji je otvoren prolaz ka Beču i Budimpešti278
Izbijanje na Dravu i panika u Osijeku280
Likvidacija neprijateljskog mostobrana severno od Osijeka288
Pobeda plaćena velikim zajedničkim žrtvama295
DEO III
FORSIRANJE DRAVE KOD OSIJEKA I BIJELOG BRDA U DECEMBRU 1944. GODINE
Nova ofanziva u Srenm305
Udar 36. vojvođanske divizije u bok i pozadinu neprijateljskog fronta u Sremu307
Pripreme 16. i 51. vojvođanske divizije za forsiranje Drave309
Neuspeli napad na Osijek312
Nerealni obaveštajni podaci315
Plan za zauzimanje Osijeka preko Bijelog Brda321
Priprema za forsiranje Drave u Kopačkom ritu324
Izviđači polaze prvi326
Vodeni put dug trinaest časova330
Automobil sa nemačkim majorom u našoj koloni332
Sukob sa ustašama i napad na Sarvaš334
Prekid veze sa Štabom Brigade338
Novi napad ustaša iz Sarvaša340
Pojava nemačkih tenkova i delova 117. lovačke divizije345
Situacija postaje sve ozbiljnija348
Grga, Toma i Crveni350
Preostali tenkovi beže sa bojišta354
Neprijatelj napada i sa istoka359
Sastanak bataljonskog biroa360
Ogorčene borbe za Borojevo brdo363
Okršaj se prebacuje na istočnu stranu366
Okruženje 2. čete369
Pogibija Mornara, sekretara partijskog biroa bataljona371
Naređenje generala Štefana — »Mostobran likvidirati po svaku cenu!«377
Odluka štaba 1. bataljona — proboj preko pruge!380
— Za mnom, drugovi!384
Između kame i metka387
Sudbina naših ranjenih i zarobljenih drugova392
Prelazak preko komunikacije Đakovo—Osijek i susret sa slavonskim partizanima394
DEO IV
ROVOVI NA DRAVI
Zima — novi protivnik409
Neprijateljska obaveštajna služba ne miruje416
Život u minskim poljima.417
Žicarska je muka pregolema421
Presela im svinjetina425
Izviđači na mitraljeskom gnezdu431
Primernim držanjem i intenzivnim političkim radom sticali smo poverenje naroda435
Govor sa crkvene predikaonice439
Brzo smo poprimali izgled savremene armije443
Podela odlikovanja u Beremendu444
Najteži marš Osme brigade448
DEO V
NA VIROVITIČKOM MOSTOBRANU
Pojam virovitičkog mostobrana i kako je do njega došlo459
Pravo iz marša u napad!461
Za njom je tugovala cela četa472
Napad na Čađavicu474
Neprijateljska ofanziva »Vervolf« — priprema »velike operacije« u Mađarskoj485
Prodor neprijatelja kod Mikleuša489
»Kolji zlikovče, jer ti ništa drugo i ne znaš, već da koIješ ranjene i zarobljene!«495
Na Papuku — odsečeni od Brigade499
Povlačenje od Podravske Slatine do Cabune502
Kartečom po neprijateljskoj pešadiji505
Oči u oči sa neprijateljskim tenkistima511
Borbe Četvrtog bataljona kod Gornjeg Predrijeva515
Prelaz preko još nedovoljno zaleđene Drave519
Osma brigada je časno izvršila svoj zadatak522
DEO VI
BOLMANSKI MOSTOBRAN
Početak »Velike operacije« i stvaranje nemačkog mostobrana kod Bolmana533
Uvođenje u borbu 51. vojvođanske divizije537
Sa usiljenog marša pravo na položaj538
Neuspeli pokušaj likvidacije mostobrana541
Proboj iz okruženja i borbe za Bolman543
Teški okršaji oko ciglane547
Naređenje za prelazak u odbrana557
Neprijatelj zauzima Baranjsko Petrovo Selo561
Deseti mart — najteži dan Osme vojvođanske brigade564
Drama na Zelenom polju570
Pismo majke kćeri partizanki576
Pismo poginulom drugu Milanu Glumcu577
Smrt komandanta 4. bataljona Stevana Bobockog578
Otac iznosi mrtvog sina sa bojišta580
Neprijatelj nas poziva na predaju!582
Hvatanje »živog jezika«586
Još jedno lukavstvo neprijatelja588
DEO VII
POSLEDNJA OFANZIVA — PRIPREME ZA PROLETNJU OFANZIVU
Strah od velike reke603
Susret sa proleterima u Borovu610
Spajanje sa Osječkom brigadom. Oslobođenje Osijeka613
Raport komandanta 51. divizije: Osijek je oslobođen!618
Teške borbe sa belogardejcima kod Kućanaca622
Na Karašici627
Tragična pogibija komandata i načelnika Štaba Osme vojvođanske brigade636
Oslobođenje Varaždina642
Ptuj, Maribor, Dravograd649
Ogorčene borbe za most kod Dravogradct652
Rat je završen kod Blajburga661
PRILOZI
Spisak poginulih i nestalih boraca Osme vojvođanske brigade675
Pogovor723
Registar ličnih imena729
Registar mesta737
Beleške o piscu747
BIBLIOTEKA